Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 172 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Česká obec sokolská a její vztah k náboženství v období meziválečného Československa
Bartl, Tomáš ; Šmíd, Marek (vedoucí práce) ; Šebek, Jaroslav (oponent)
Česká obec sokolská a její vztah k náboženství v období meziválečného Československa Anotace Tato diplomová práce se zabývá vztahem Sokola a náboženství a zároveň vztahem k náboženským organizacím převážně za první republiky, přičemž využívá dobových materiálů z archivů a různých záznamů tisků, které se dochovaly do současné doby. V diplomové práci budeme moci vidět vývoj Sokola od jeho prvopočátků, přes jeho zapojení do historických událostí, zvláště jeho vztahu k náboženství a k náboženským organizacím, které v době první republiky existovaly. Práce se zabývá i proměnami v plynoucím čase na pozadí historických událostí a myšlenkovým vývojem Sokola v náboženském prostředí nejprve v Rakousko- Uherské monarchii a posléze za doby první Československé republiky až do roku 1938. Klíčová slova Sokol; náboženství; katolická církev; první republika
Obnova městských lázní v Malých Svatoňovicích
Macek, Štěpán ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 – Ateliér obnovy památek. Tématem ateliérové práce bylo zamyšlení se nad vhodným využitím památkově chráněného objektu v historickém jádru obce Malé Svatoňovice a vytvoření architektonické studie. Navrhl jsem následující koncepci. Stavba by měla sloužit jako obecní dům, proto jsem zde soustředil funkce tomu odpovídající: obecní úřad, obřadní síň, muzeum, lékařské ordinace, kosmetika, lékárna, a nakonec i lázně, které zde měly dlouholetou tradici. Při obnově objektu postupuji synteticky. Zkoumám kvalitu a zachovalost jednotlivých vrstev. To nejlepší z každé vrstvy vyzdvihuji. Pokud se některá nezachovala, ale přesto měla své kvality, připomínám ji novým jazykem. Myslím, že to byl Tadao Ando, kdo řekl: „Má-li být genius loci čitelný, je třeba ho oživit a vyprovokovat invenčními vstupy.“ Slučuji moderní s historickým pomocí nadčasového.
Vnitrostranická demokracie a zkušenosti z první republiky na příkladu Agrární strany
Brožek, Matěj ; Ondřejková, Jana (vedoucí práce) ; Friedel, Tomáš (oponent)
Vnitrostranická demokracie a zkušenosti z první republiky na příkladu agrární strany Abstrakt a klíčová slova Autor se v práci zabývá tématem vnitrostranické demokracie za první republiky. Svou pozornost věnuje především prvorepublikové agrární straně. Konkrétně zkoumá, jakým způsobem byla agrární strana vnitřně uspořádána a zda v jejím rámci byly dodržovány zásady vnitrostranické demokracie. Kromě toho autor analyzuje právní prostředí první republiky v oblasti regulace politických stran a hodnotí jeho možné dopady na vnitrostranickou demokracii tehdejších politických stran. V první části práce autor popisuje vnitřní poměry agrární strany. Autor se zabývá všemi oblastmi činnosti této strany a při jejím zkoumání postupuje podle systematiky jejího organizačního řádu. Blíže se věnuje významným osobnostem strany, vnitrostranickým rozporům nebo politické situaci strany na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Kapitoly věnované agrární straně shromažďují informace, na které v dalších částech práce autor aplikuje teoretické koncepce. Druhá část práce se zabývá právním zakotvením politických stran. Legislativa první republiky v oblasti politických stran nebyla podle autora dostatečná. Autor proto v práci analyzuje především příbuzné právní úpravy, které byly na politické strany různým způsobem aplikovány. Podrobně se...
Proměna výuky první republiky ve 20. a 21. století v (ve vybraných) českých a slovenských učebnicích
Majstríková, Kateřina ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Cílem této práce bylo porovnat vybrané české a slovenské učebnice základních škol využívaných ve 20. a 21. století. Sledovaným obdobím byla první republika. Srovnání vybraných učebnic proběhlo po stránce obsahové i formální, pro přehlednost bylo vybráno pět konkrétních témat, která se v učebnicích sledovala. Součástí práce je také stručný výklad první republiky ve 20. letech sepsaný na základě práce s prameny a odbornou literaturou. Další část práce porovnává sledované období v současném rámcovém vzdělávacím programu s RVP minulých let, zároveň je rozebrán školní vzdělávací program vybraných základních škola, případně víceletých gymnázií. Práce také obsahuje stručný popis zdrojů, které učitelé při výuce období první republiky mohou využít a dotazníkové šetření. V samotném závěru jsou uvedeny návrhy tří příprav zaměřených na období první republiky. KLÍČOVÁ SLOVA první republika, učebnice dějepisu, Česká republika, Slovensko
Změna klientely Lázní Priessnitz v období První republiky
Hlaváčková, Tereza ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje zkoumání vlivu propagace na změnu klientely lázní Priessnitz v Jeseníku. Práce zohledňuje počátky lázní a jejich historii a zaměřuje se konkrétně na období první republiky, analýzu značky a propagačních aktivit využívaných lázněmi. Úvodní část představí teoretické základy, které jsou relevantním prvkem pro praktickou část práce. Na základě těchto informací je představena analýza komunikačních a propagačních materiálů vydaných a používaných v období první republiky. Dále se teoretická část věnuje představení historického kontextu a nabízí přehled klíčových událostí od roku 1914 do zhruba roku 1919 a seznamuje čtenáře stručně s historií politické, hospodářské a sociální situace v nově vzniklém Československu. Následuje přehled historie lázeňství a výčet konkurenčních lázeňských zařízení v daném období na území ČSR, konkrétněji na pohraniční části Slezska a zároveň jsou představeny využité propagační materiály. Poté se práce zaměřuje na samotné lázně Priessnitz a analyzuje značku, komunikační a propagační aktivity a klientelu. Na základě uvedení časového kontextu a obsahové analýzy historických materiálů je zkoumáno, jak se v období zhruba 1918-1938 změnila klientela lázní v důsledku situace v novém státě, a to i díky propagaci a komunikaci značky.
Volný čas za první republiky pohledem kulturních dějin
THONOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce se věnuje problematice volného času za první Československé republiky, tedy ve 20. a 30. letech 20. století. Využívá přístupů a poznatků kulturních dějin. Ve své úvodní části podává přehled a vymezení základních termínů, od pojmu volného času až po pojem kulturních dějin. Cílem práce je představit a popsat vybrané obsahy volného času za první republiky, zejména související s pobytem v přírodě a péčí o lidské tělo. V jednotlivých kapitolách jsou zpracována následující témata: cestování, turistika, skauting, tramping, letní byty, lázeňství a tělovýchovné organizace.
Dítě jako nástroj ideologické manipulace
KRYGAROVÁ, Adéla
Diplomová práce se bude věnovat dítěti jako nástroji ideologické manipulace se zaměřením na dětská meziválečná periodika a příslušné ideologické konotace v nich. Práce bude rozdělena na dvě části, přičemž první část se bude zabývat významem ideologie, její koncepcí a hodnotami, na což naváže vymezení pozice ideologie ve společnosti s přihlédnutím k ideologii jako systému komunikace - to úzce souvisí s koncepcemi jednotlivých politických ideologií, které budou rovněž rozpracovány v první části práce spolu s vymezením schematizace ideologie v rámci levice a pravice. K pochopení pojmu ideologie a následné práci s vymezenou terminologií budou v práci stručně popsány také historické proměny pojmu ideologie a její politizace. Nastíněno bude taktéž vnímání ideologie v analyzovaném meziválečném období. Druhá část práce se zaměří na praktické zkoumání ideologie v dětských periodikách meziválečného období vybraných dle charakteru příslušnosti k určitým, nejen politicky orientovaným, spolkům, jmenovitě v periodikách: Anděl strážný (1882-1941, 1945-1948), Lípa (1925-1940), Malý čtenář (1882-1941), Rajská zahrádka (1892-1942), Růžový palouček (1921-1941, 1948/1949), Sokolské jaro (1936-1941), Svítání (1915-1918) a Zlatá brána (1919-1943), u nichž bude zkoumat míru přítomné ideologické agitace a využívání dítěte jako agitačního nástroje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 172 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.