Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 408 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh projektu založení pobočky oční optiky
Dobešová, Soňa ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím projektového řízení v praxi na konkrétním projektu otevření nové pobočky oční optiky. V první části jsou specifikovány a popsány jednotlivé metody, které jsou poté použity v praktické části bakalářské práce. Druhá část je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti DOBE, s.r.o. Výsledek analýzy je shrnut ve SWOT analýze. Poslední část se týká aplikování získaných zkušeností projektového řízení v praxi na konkrétní projekt.
Návrh projektu výstavby areálu autoservisu
Dobeš, Jiří ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu výstavby areálu autoservisu s využitím vhodné metodiky projektového řízení. V první části jsou teoreticky definovány analýzy, které budou použity v praktické části projektu. Druhá část nám poslouží k představení firmy a analýze současného stavu firmy. Poslední část obsahuje zpracovanou celou projektovou přípravu, která je nachystána k realizaci.
Zavedení vybrané agilní metodiky při řízení projektu vývoje softwaru
Křížová, Sabina ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zavedením vybrané agilní metodiky při řízení projektu, přesněji vývojem softwaru pro simulátory zbraní. Cílem této práce je zavedení vybrané agilní metodiky při řízení projektu vývoje software a jeho následný návrh na fiktivním projektu společnosti Saab Czech, s.r.o. Teoretická část je věnovaná popisu použitých metod a jejich porovnání. Následně budou podrobněji popsány samostatné metody. Další část se bude zabývat analýzou současného stavu společnosti, která využívá tradiční přístup. Východiskem knávrhu samotného vzorového projektu je analýza současného stavu vývoje softwaru a odvětví. Cílem řešení je vypracovaný návrh projektu, který bude mít zavedené vybrané agilní řízení, a tedy bude úspěšné dosažení stanovených cílů bakalářské práce.
Plánování a řízení projektu
Lečbych, Karel ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá aplikací vybraných metod projektového řízení a plánování. Projektem je implementace těchto metod do reálného prostředí podniku v programu MS Projekt. Pro zpracování projektu bylo určeno vypracování analýzy současného stavu, analýzy časové, analýzy zdrojové, analýzy nákladové a analýzy rizik.
Návrh projektu nové lakovny
Krhovják, Martin ; Špůrek, Rostislav (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem projektu nové lakovny. Práce zahrnuje identifikaci záměru, cíle a jednotlivých výstupů projektu. Teoretická část práce se zaměřuje na projekt jako celek, jeho fáze, projektové řízení a vysvětlení všech souvisejících pojmů. Dále práce představuje a analyzuje současný stav společnosti, včetně současného průběhu lakování materiálu. Následně je dle výsledků předcházejících analýz navržen projekt nové lakovny.
Návrh dílčí části informačního systému
Bašta, Jiří ; Novák, Lukáš (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací dílčí části informačního systému ve spolupráci s integrováním nového agilního projektového řízení. Dílčí částí informačního systému je webový obchod pro společnost, poskytující IPTV. Tento webový obchod bude implementován v jazyce PHP za využití frameworku Nette. Nové projektové řízení, jež je průběžně integrování je agilní metodika SCRUM.
Plánování zdrojů projektu výstavby
Šebelová, Zuzana ; Frýbort, Tomáš (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je popsat základní principy plánování zdrojů projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů projektového řízení, dále popisuje principy nákladového, zdrojového a časového plánování. Důležitou součástí je praktická část, která se zabývá aplikováním uvedených postupů a metod na konkrétním stavebním projektu.
Bezpečnost a ochrana zdraví ve výstavbových projektech
Tyrpák, Radek ; Biolek, Vojtěch (oponent) ; Nový, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Cílem této práce je pokusit se nastínit danou problematiku teoreticky a poté ji na názorném příkladě přenést do praktické roviny. Po nastudování této práce by měl čtenář být schopen pohlížet na téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako na nedílnou součást projektu. V literární rešerši byly zmíněny základy projektového řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praktická část se zaměřuje na popsání fungování dané problematiky na konkrétní stavbě. V textu jsou popsány stěžejní procesy dané problematiky, potřebné pro převedení teoretických poznatků do praxe.
Příprava a řízení stavební zakázky
Helešicová, Barbora ; Waldhans, Miloš (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je popis přípravy a řízení stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny důležité pojmy a procesy, které jsou následně aplikovány v praktické části, kde je řešena reálná stavební zakázka. Zde je popsán proces organizace zakázky v konkrétním stavebním podniku a samotná realizace. Výstupem práce jsou zpracované dokumenty pro řízení stavební zakázky.
Plánování a řízení projektu modernizace Kaplanovy turbíny
Ezhov, Alexey ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší problematiku plánování a řízení projektu modernizace Kaplanovy turbíny. První kapitola se věnuje definici základních pojmů projektového řízení, základním metodám, technikám a nástrojům využívaným při plánování a řízení projektů. Výše uvedené informace dále utváří teoretický základ pro dvě následující kapitoly, které představují podnik, v němž bude samotný projekt modernizace turbíny v budoucnu realizován. Druhá kapitola obsahuje analýzy vnějšího i vnitřního okolí podniku a projektu, na jejichž základě je v třetí kapitole vytvořen konkrétní návrh vlastního řešení pro daný projekt. Výsledky a závěry práce umožní lépe a detailněji pochopit průběh realizace projektu modernizace Kaplanovy turbíny a všechna s ním spojená kritická místa či případná rizika. Práce může být přínosná nejen pro projektové manažery, ale také pro vedení společnosti, investory, další podniky v oboru strojírenství a širší veřejnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 408 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.