Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 865 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řízení rizik projektu optimalizace zpracování plateb
Cebáková, Tereza ; Buňka, Antonín (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení rizik projektu optimalizace zpracování plateb. Pro dosažení hlavního cíle je postupováno podle normy ČSN ISO 31000:2009. Ve fázi přípravy na analýzu rizik jsou použity metody strategické, časové, zdrojové a nákladové analýzy. Na základě výsledků těchto metod jsou identifikována rizika projektu. Ve fázi kvantifikace se postupovalo kvalitativním přístupem. Dále jsou zvolena vhodná opatření. V poslední části je navržen proces monitorování rizik.
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Čejková, Hana ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je využití metod a nástrojů projektového managementu k vytvoření plánu projektu pro účast na Slavnostech chřestu a vína v Ivančicích. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými poznatky projektového managementu, jsou zde vysvětleny pojmy jako například projekt, SMART cíl, analýza rizik a další. Další část je zaměřena na charakteristiku a analýzu současného stavu vybrané organizace. Poslední část práce se zabývá návrhem řešení a přínosů projektu. Plán projektu bude sloužit jako předloha do budoucích let.
The Use of Methods of The Project Management in Practice
Kucharíková, Dominika ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
This bachelor thesis is focused on the use of methods of project management in practice. The methods are applied to internal project of expansion to the Polish market of the company mypinbuttons s.r.o. Theoretical part describes project management in theory and then is used in the practical part. Analytic part describes the company, its strengths, weaknesses and contains analysis of the Polish market. The practical part is devoted to the project itself.
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Vítečková, Kateřina ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na využití nástrojů a metod projektového managementu pro realizaci nového projektu ve spolupráci s vybranou společností. Použité metody a nástroje jsou teoreticky popsané v první části práce a poté jsou prakticky využity v analytické a návrhové části. Vybrané metody a nástroje jsou aplikovány do praxe ve třech fází životního cyklu projektu. Obsah analytické části představuje předprojektovou část práce s úvodními informacemi o společnosti a projektu, stanovení cíle a logického rámce. Vlastní realizace projektu je provedena v návrhové části práce a obsahuje projektové a poprojektové aktivity.
Návrh projektu založení pobočky oční optiky
Dobešová, Soňa ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím projektového řízení v praxi na konkrétním projektu otevření nové pobočky oční optiky. V první části jsou specifikovány a popsány jednotlivé metody, které jsou poté použity v praktické části bakalářské práce. Druhá část je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti DOBE, s.r.o. Výsledek analýzy je shrnut ve SWOT analýze. Poslední část se týká aplikování získaných zkušeností projektového řízení v praxi na konkrétní projekt.
Návrh projektu výstavby areálu autoservisu
Dobeš, Jiří ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu výstavby areálu autoservisu s využitím vhodné metodiky projektového řízení. V první části jsou teoreticky definovány analýzy, které budou použity v praktické části projektu. Druhá část nám poslouží k představení firmy a analýze současného stavu firmy. Poslední část obsahuje zpracovanou celou projektovou přípravu, která je nachystána k realizaci.
Návrh projektu realizace marketingové kampaně na sociálních sítích
Trepeš, Marek ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu marketingové kampaně pro vybranou společnost a následnou implementací vhodně zvolených metod pro řízení takového projektu ve třech fázích – předprojektové, projektové a poprojektové. V těchto jednotlivých fázích se zaměříme na stanovení cíle, logický rámec, zahájení, plánování, realizace, ukončení, hodnocení výstupů a zpracování návrhů. Tyto jednotlivé fáze a její dílčí kroky jsou popsány teoreticky a následně prakticky využity pro analýzu současného stavu a návrhu vlastního řešení.
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Monczová, Laura ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na využití projektového managementu v praxi. V první části je popsán úvod do managementu, který obsahuje všechny potřebné informace k řízení projektu. Další část se věnuje popisu společnosti Yummy Lamy a analýze jejího současného stavu. Práce ukazuje použití PESTEL, SWOT a RIPRAN analýz, analýzy konkurence a zainteresovaných stran, logického rámce, Ganttova diagramu a obsahuje návrh řešení práce.
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Kvapilíková, Jana ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím projektového managementu ve vybrané společnosti, následné použití navrhovaných metod a nástrojů, jak u teoretického popisu, tak i u praktického využití. Další částí této práce je stanovení cíle, analýza současného stavu vybrané společnosti a v neposlední řadě návrhy řešení a jejich následný přínos těchto návrhů pro společnost.
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Bumbálková, Andrea ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou projektového managementu a následnou implementací jednotlivých metod do praxe, konkrétně na projekt adaptace zaměstnanců ve firmě KOVOKON Popovice. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou popsány základní pojmy projektového řízení. Druhá část je založena na analýze současného stavu firmy. V závěrečné části je popsán návrh řešení projektu spolu s přínosy tohoto návrhu, a to za pomoci využití nástrojů projektového managementu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 865 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.