Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Badatelský kroužek pro děti ve volnočasové činnosti
Šulcová, Alena ; Čapek Adamec, Martin (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá využitím badatelsky orientované výuky v zájmové činnosti v rámci volnočasových aktivit v oblasti přírodních věd, zejména chemie. V současné době je patrný trend začínat s badatelskými aktivitami a budováním vztahu k přírodním a technickým vědám ve velmi raném věku žáků. V teoretické části popisuje principy a formy badatelsky orientované výuky a jejich realizaci, podmínky kvalifikace lektora a bezpečnosti práce při experimentech v zájmové činnosti, rozvoj potenciálu žáků v mladším školním věku, specifika tohoto vývojového období žáků a podrobně charakterizuje volnočasové aktivity a jejich vymezení vůči formálnímu vzdělávání. Součástí praktické části je lokální průzkum přístupnosti badatelsky orientovaných kroužků v okrese Polepy a Libochovice. Empirická část obsahuje ověřené návrhy pěti setkání badatelského kroužku přírodovědného zaměření pro žáky mladšího školního věku. Příprava umožnuje prezenční i distanční formu a uvádí dostupnost a cenový rozpočet materiálu, rizika a bezpečnost práce s pomůckami, jasně daný cíl každého setkání a detailní popis činnosti badatelsky orientované činnosti žáků, včetně otázek a možných hypotéz s jejich ověřením. Činnosti byly navrženy tak, aby vycházely z běžného života žáků a využívají pomůcek, které jsou běžně dostupné a žáci je dobře...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Gnozeologické aspekty aplikace práva
Kallai, Vojtěch ; Tryzna, Jan (vedoucí práce) ; Žák Krzyžanková, Katarzyna (oponent)
Předkládané zkoumání Gnozeologické aspekty aplikace práva se zabývá poznáváním během soudního rozhodování, v pozitivním právu označovanou jako dokazování. Práce se však neomezuje na platné důkazní právo, spíše se soustředí na teorii soudního poznávání stojící v pozadí důkazního práva, a to ne vždy na jasně formulovaných základech. Tyto základy či axiomy teorie poznání v právu se předkládané zkoumání snaží odkrýt a explicitně formulovat. Vedle úvodní kapitoly, představující strukturu a záměr zkoumání, a kapitoly závěrečné, shrnující provedené úvahy, je analýza rozdělena do čtyř částí. V kapitole nazvané Prolegomena k teorii poznání je představena obecná problematika filosofie poznání na pozadí kritiky víry v možnost objektivního poznání - ať už empirického či racionálního - a má posloužit jako východisko pro analýzu svébytné právní gnozeologie. Následující kapitola Specifika poznávání v právu je vedena deskriptivně a snaží se zevrubně prozkoumat soudní poznávání a popsat jeho základní atributy především na základě odlišností, které vymezují poznávání v právu vůči obecnému poznání. Prostor je rovněž věnován komparaci platných procesních předpisů napříč právními odvětvími a jejich přístupu k úpravě zkoumaných otázek. Kapitola nazvaná Pragmatická doktrína se posléze pokouší o syntézu a určité zobecnění...
Motivace ke studiu francouzského jazyka na střední škole
Černá, Klára ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Nováková, Sylva (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na motivaci studentů středních škol ke studiu francouzského jazyka. Cílem práce je zjistit, jak je možné motivovat studenty ve výuce francouzského jazyka. Práce má teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce popisuje motivaci ke studiu francouzského jazyka z hlediska jejích tří hlavních složek: učení, sociálního prostředí školy a charakteru francouzského jazyka. Praktická část má výzkumnou podobu a zkoumá, co motivuje studenty středních škol ke studiu francouzštiny, porovnává motivaci pro tento jazyk na základní škole oproti střední škole a srovnává anglický a francouzský jazyk na střední škole. Hlavními zkoumanými aspekty motivace ve výzkumné části ke studiu francouzštiny byly: důvody studia, míra motivace, učební prostředí, okolní prostředí francouzského jazyka, formy výuky, sociální vliv a bariéry ve studiu francouzského jazyka. Poznatky k tématu jsem shromažďovala dotazníkovým šetřením na Gymnáziu v Ústí nad Labem, na Gymnáziu v Děčíně, na Základní škole Nativity v Děčíně. V přehledu výsledků výzkumu jsou slovně zhodnocena a interpretována nalezená zjištění s názorným doprovodem grafů. Cíle výzkumného zjištění uvádím v oddílu výsledky cílů výzkumu. Výzkumná zjištění syntetizuji v části shrnutí a diskuse. V závěru práce popisuji souvislost teoretických...
Efektivita výuky poznávání organismů na příkladu krytosemenných rostlin
Bukáčková, Alžběta ; Janštová, Vanda (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
V současné době klesá zájem žáků o studium přírodních věd. Přitom se jedná o rozvíjející se a nepostradatelný obor (medicína, genetika). Různé obory biologie jsou žáky různě vnímány. Botanika není příliš oblíbená žáky a často ani jejich učiteli. Oblíbenějšími mohou být například biologie člověka, zoologie a nově se rozvíjející obory jako je genetika. Studium rostlin je pro žáky často nezajímavé, vzpomínky na poznávání rostlin jsou pro ně často hodiny strávené nad botanickým atlasem bez praktické výuky v terénu či na exkurzi. Z toho důvodu je předložená práce zaměřena na poznávání krytosemenných rostlin na gymnáziích. Práce se věnuje různým metodám používaným k výuce poznávání krytosemenných rostlin na pražských gymnáziích a jejich efektivitě. Porovnává různé metody, které používají učitelé k výuce, zabývá se způsoby zkoušení poznávání rostlin a počtem a výběrem druhů, které žáci mají být schopni poznat. Požadavky středoškolských učitelů srovnává s představami vysokoškolských pedagogů o znalostech nastupujících studentů oboru biologie. Efektivita výuky byla zkoumána pomocí "poznávaček" druhů (tj. zkoušení, zda žáci poznají požadované organismy). Žáci poznávali živé (čerstvé) zástupce a byla vyhodnocena úspěšnost žáků od učitelů, kteří používají k výuce různé metody. Dle výsledků bylo formulováno...
Archiv+
Šana, Václav ; Hora, Jan (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Návrh se zabývá konceptem archivu architektury, v širším společenském rozsahu. Cílem je přistupovat k uchovaným informacím jako k určité, relativní hodnotě, kdy jsou jednotlivé prostory koncipovány s emočním překvapením. Dochází zde k řízené kolizi starého a nového přístupu, kdy atraktivní prostory obsluhují čistě racionální mechanické, systémy. Člověk procházející archivem by měl vnímat emocionální prožitky a po vyjití z archivu vnímat informace komplexnějším způsobem.
Gnozeologické aspekty aplikace práva
Kallai, Vojtěch ; Tryzna, Jan (vedoucí práce) ; Žák Krzyžanková, Katarzyna (oponent)
Předkládané zkoumání Gnozeologické aspekty aplikace práva se zabývá poznáváním během soudního rozhodování, v pozitivním právu označovanou jako dokazování. Práce se však neomezuje na platné důkazní právo, spíše se soustředí na teorii soudního poznávání stojící v pozadí důkazního práva, a to ne vždy na jasně formulovaných základech. Tyto základy či axiomy teorie poznání v právu se předkládané zkoumání snaží odkrýt a explicitně formulovat. Vedle úvodní kapitoly, představující strukturu a záměr zkoumání, a kapitoly závěrečné, shrnující provedené úvahy, je analýza rozdělena do čtyř částí. V kapitole nazvané Prolegomena k teorii poznání je představena obecná problematika filosofie poznání na pozadí kritiky víry v možnost objektivního poznání - ať už empirického či racionálního - a má posloužit jako východisko pro analýzu svébytné právní gnozeologie. Následující kapitola Specifika poznávání v právu je vedena deskriptivně a snaží se zevrubně prozkoumat soudní poznávání a popsat jeho základní atributy především na základě odlišností, které vymezují poznávání v právu vůči obecnému poznání. Prostor je rovněž věnován komparaci platných procesních předpisů napříč právními odvětvími a jejich přístupu k úpravě zkoumaných otázek. Kapitola nazvaná Pragmatická doktrína se posléze pokouší o syntézu a určité zobecnění...
Motivace ke studiu francouzského jazyka na střední škole
Černá, Klára ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Nováková, Sylva (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na motivaci studentů středních škol ke studiu francouzského jazyka. Cílem práce je zjistit, jak je možné motivovat studenty ve výuce francouzského jazyka. Práce má teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce popisuje motivaci ke studiu francouzského jazyka z hlediska jejích tří hlavních složek: učení, sociálního prostředí školy a charakteru francouzského jazyka. Praktická část má výzkumnou podobu a zkoumá, co motivuje studenty středních škol ke studiu francouzštiny, porovnává motivaci pro tento jazyk na základní škole oproti střední škole a srovnává anglický a francouzský jazyk na střední škole. Hlavními zkoumanými aspekty motivace ve výzkumné části ke studiu francouzštiny byly: důvody studia, míra motivace, učební prostředí, okolní prostředí francouzského jazyka, formy výuky, sociální vliv a bariéry ve studiu francouzského jazyka. Poznatky k tématu jsem shromažďovala dotazníkovým šetřením na Gymnáziu v Ústí nad Labem, na Gymnáziu v Děčíně, na Základní škole Nativity v Děčíně. V přehledu výsledků výzkumu jsou slovně zhodnocena a interpretována nalezená zjištění s názorným doprovodem grafů. Cíle výzkumného zjištění uvádím v oddílu výsledky cílů výzkumu. Výzkumná zjištění syntetizuji v části shrnutí a diskuse. V závěru práce popisuji souvislost teoretických...
Efektivita výuky poznávání organismů na příkladu krytosemenných rostlin
Bukáčková, Alžběta ; Janštová, Vanda (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
V současné době klesá zájem žáků o studium přírodních věd. Přitom se jedná o rozvíjející se a nepostradatelný obor (medicína, genetika). Různé obory biologie jsou žáky různě vnímány. Botanika není příliš oblíbená žáky a často ani jejich učiteli. Oblíbenějšími mohou být například biologie člověka, zoologie a nově se rozvíjející obory jako je genetika. Studium rostlin je pro žáky často nezajímavé, vzpomínky na poznávání rostlin jsou pro ně často hodiny strávené nad botanickým atlasem bez praktické výuky v terénu či na exkurzi. Z toho důvodu je předložená práce zaměřena na poznávání krytosemenných rostlin na gymnáziích. Práce se věnuje různým metodám používaným k výuce poznávání krytosemenných rostlin na pražských gymnáziích a jejich efektivitě. Porovnává různé metody, které používají učitelé k výuce, zabývá se způsoby zkoušení poznávání rostlin a počtem a výběrem druhů, které žáci mají být schopni poznat. Požadavky středoškolských učitelů srovnává s představami vysokoškolských pedagogů o znalostech nastupujících studentů oboru biologie. Efektivita výuky byla zkoumána pomocí "poznávaček" druhů (tj. zkoušení, zda žáci poznají požadované organismy). Žáci poznávali živé (čerstvé) zástupce a byla vyhodnocena úspěšnost žáků od učitelů, kteří používají k výuce různé metody. Dle výsledků bylo formulováno...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.