Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Food Security and Machine Learning: Opportunities and Challenges
Hruška, Adam ; Špelda, Petr (vedoucí práce) ; Plattner, Simon Antonin (oponent)
Vzhledem k rostoucímu vlivu globálního oteplování a kontinuální závislosti na neobnovitelných zdrojích, jako jsou fosilní paliva či úrodná půda, existuje velmi reálná hrozba pro budoucnost agrární sféry. Vedle budoucích omezení ovšem dochází k stále stupňujícímu populačnímu růstu především v méně rozvinutých regionech, kdy řada odhadů poukazuje na nutnost 70-110 procentního nárůstu v produkčních kapacitách potravinové produkce v reakci na růst populace. Navzdory soudobým technologiím, mezi něž patří precizní zemědělství, lze s poměrně velkou jistotou očekávat nedostatečný růst produkce ve vztahu k růstu požadavků populace. Strojové učení, které v současnosti patří mezi nejvíce rozvíjené technologie, je považováno za potenciální řešení pro výše zmíněné hrozby, ovšem rozsah jeho úspěšného nasazení zůstává nejistý. Hlavním cílem práce je zkoumání a rozbor potenciálních následků implementace strojového učení v agrární sféře, přičemž výzkum budoucnosti je realizován pomocí metodologického rámce nové scenáristiky. Analýza pro svůj cíl užívá řadu empirických dat, soudobé výzkumné projekty v rámci strojového učení a kombinaci projekcí současných fenoménů. Přesto, že metodologický rámec potenciálně umožňuje tvorbu neomezeného počtu scénářů, se práce soustředí na tři hlavní narativy. První ze scénářů se...
Vliv migrantů na změnu úrovně potravinové bezpečnosti - případová studie Demokratická republika Kongo
Pešičková, Kristýna
Bakalářská práce se zaměřuje na změnu úrovně potravinové bezpečnosti Demokratické republiky Kongo především z hlediska zajištění dostatečného množství potravin pro veškeré obyvatelstvo země, včetně nově příchozích. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou definovány pojmy související s migrací, dimenze potravinové bezpečností a dalšími demografickými a zemědělsko-ekonomickými ukazatele. Analytická část se zabývá analýzou vybraných indikátorů potravinové bezpečnosti ovlivněných mechanickým pohybem obyvatelstva a dalšími demografickými a zemědělsko-ekonomickými souvislostmi. Návrhová část obsahuje možná řešení na základě provedeného výzkumu.
Potravinová bezpečnost v kontextu nutriční epidemiologie na území Angolské republiky
Jurčová, Anna
Cílem bakalářské práce je analyzovat potravinovou bezpečnost v Angole a navrhnout doporučení pro zlepšení úrovně stravování. Práce je členěna na teoretickou, praktickou a návrhovou část. První část se zaměřuje na měření potravinové bezpečnosti, nutriční epidemiologii a problém podvýživy. Druhou část tvoří analýza potravinové bezpečnosti, demografického vývoje a rozvojových indikátorů. V návrhové části jsou uvedena možná řešení, které mohou vést k zajištění potravinové bezpečnosti v Angole.
Potravinový odpad a potravinové ztráty v EU
Hlásná, Barbora
Bakalářská práce se zabývá tématem potravinových ztrát a odpadu v zemích Evropské unie. Práce definuje využívané pojmy a metody pro zachycení hodnot potravinových ztrát a odpadu, upozorňuje na možná rizika a nepřesnosti v měření a různé přístupy ke zpracování dat. Stěžejní částí práce je analýza dat vypovídajících o rozsahu potravinových ztrát a odpadu. Práce zjišťuje, jakým způsobem ovlivňuje hospodářská úroveň země výši potravinových ztrát a zjišťuje, zda a jakým způsobem usilují země o snížení rozsahu potravinových ztrát.
Směry vývoje potravinové (ne)bezpečnosti - případová studie států Kambodža a Laos
Tlustá, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj potravinové bezpečnosti ve státech Kam-bodža a Laos. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou definovány základní demografické ukazatele, dimenze a faktory potravinové bezpečnosti a adekvátní výživa člověka. Druhá část zahrnuje analýzu po-rodnosti, kojenecké úmrtnosti, potravinové bezpečnosti podle indikátorů FAO a základ-ních stravovacích návyků. Návrhová část obsahuje možná řešení na základě zjištěných informací.
Potravinová bezpečnost v regionu Jižní Ameriky - případová studie Venezuela, region Apure
Štachová, Zuzana
Bakalářská práce analyzuje potravinovou bezpečnost ve Venezuelském regionu Apure. Literární rešerše je zaměřena na definici potravinové bezpečnosti a jejích pilířů, výživy a podvýživy, popisu Indexu globální potravinové bezpečnosti, Rozvojových cílů tisíciletí a politiky FAO v regionu Latinské Ameriky. Analytická část je věnována popisu regionu Venezuely a Apure, vývoje ekonomické krize ve Venezuele, hodnocením Indexu globální potravinové bezpečnosti regionu a implementace Rozvojových cílů tisíciletí. Návrhová část uvádí možná řešení, jak zajistit potravinovou bezpečnost.
Did food security in Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam countries improved after Millennial development goals?
Moserová, Veronika
MOSEROVÁ, V. Bc.: Zlepšila se potravinová bezpečnost v zemích Kambodža, Laos, Vietnam a Myanmar po zavedení Rozvojových cílů tisíciletí?, Diplomová práce, 2016 Tématem této práce je náhled na téma potravinové bezpečnosti v Kambodži, Laosu, Vietnamu a Myanmaru. Cílem této práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu o zlepšení potravinové bezpečnosti v zemích CLMV po zavedení Rozvojových cílů tisíciletí. Cíle byl zkoumán na základě analýzy dat v období 1990 až 2015. Analýza byla provedena pomocí kompozitního indikátoru a také byla provedena analýza trendové funkce. Účelem práce je navrhnout doporučení, která by pomohla zlepšit situaci v regionu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.