Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Účinnost přídavků mletí používaných při výrobě velmi jemných práškových materiálů.
Spurný, Marek ; Kejík, Pavel (oponent) ; Svěrák, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá změnami kinetiky procesu mletí slínku Portlandského cementu vyvolávané aditivací mlecí vsádky povrchově aktivními látkami. Pro experimentální část byl použit poloprovozní promíchávaný mlýn typu atritol a jako povrchově aktivní mlecí přísady byly voleny polyethylenglykol (PEG), triethylamin (TEA) a acetát amonný. Data pro vývojové diagramy mlecích závislosti poskytly granulometrické distribuční křivky laserové difrakční analýzy.
Optimalizace stanovení fázového složení portlandského slínku
Vávrová, Alžběta ; Dlabajová, Lucie (oponent) ; Másilko, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením fázového složení portlandského slínku a jeho optimalizací. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito rentgenové fluorescenční spektrometrie, rentgenové difrakční analýzy a optické mikroskopie. V experimentální části je pomocí výsledků rentgenové fluorescenční spektrometrie vypočítáno potenciální fázové složení slínku za využití metody dle Bogua. Dále následuje rentgenová difrakční analýza, která byla využita nejen ke stanovení fázového složení, ale také k určení amorfního podílu ve slínku. Při studiu vzorků pomocí optické mikroskopie bylo využito metody mikroskopické bodové integrace. Získané výsledky byly mezi sebou porovnány a byly určeny hlavní nedostatky jednotlivých metod.
Modifikace vlastností portlandských cementů orientovaná na snížení emisí CO2
Magrla, Radek ; Staněk,, Theodor (oponent) ; Fridrichová, Marcela (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl vypálení surovinových směsí se sníženým obsahem karbonátové složky pro výrobu portlandského cementu. Substituce karbonátové složky je provedena pomocí fluidního popílku. U takto připravených modelových cementů jsou odzkoušeny základní technologické vlastnosti a je sledován hydratační proces.
Hybridní pojiva s obsahem portlandského slinku
Kratochvilová, Lucie ; Hrubý, Petr (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím cementárenských bypassových odprašků v kombinaci s portlandským slínkem. Bypassové odprašky jsou jemný sypký materiál, který kvůli svému nevhodnému chemickému složení není dobré dále mísit s cementem. Cílem bakalářské práce je ověřit možnosti použití tohoto sekundárního materiálu jako potencionální složky hybridních pojiv. Experimentováno bylo s několika bypasovými produkty z různých zdrojů. Hodnocení připravených pojiv bylo obdobné jako u portlandského cementu, zkoušky byly prováděny podle ČSN EN 196.
Supersulfátové cementy
Mohelská, Lucie ; Wirthová, Michaela (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Práce studuje možnosti využití druhotných surovin produkovaných energetickým průmyslem. Konkrétně se věnuje možnostem přípravy supersulfátových cementů s obsahem odpadních surovin. Jako základního systému pro simulaci bylo použito mletého portlandského slinku. Ke slinku byly přidávány různé vybrané druhotné suroviny z energetiky (energosádrovce, klasické i fluidní popílky) s obsahem sulfátů. Na připravených vzorcích byly sledovány mechanické vlastnosti vyvíjející se s časem. Testovány byly směsi s různými obsahy vybraných druhotných surovin.
Úloha síranu železnatého jako regulátoru tuhnutí a redukčního činidla portlandského slínku
Mončeková, Miroslava ; Rovnaníková, Pavla (oponent) ; Drábik, Milan (oponent) ; Havlica, Jaromír (vedoucí práce)
V roce 2003 byla směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES stanovena maximální hodnota rozpustného šestimocného chromu na 0,0002 % (vztaženo na celkovou hmotnost suchého cementu). Dodržení tohoto limitu vyžaduje úpravu standardního portlandského cementu pomocí přídavku vhodného redukčního činidla, čímž se studium možností redukce šestimocného chrómu stává velmi diskutovaným a žádaným tématem. Primárním cílem této práce je základní výzkum, který popisuje vliv síranu železnatého na redukci šestimocného chromu a současně také jeho vliv na hydratační mechanizmus samotného portlandského slínku. Redukční schopnost železnatých iontů byla ověřena UV/VIS spektrometrií. Mechanizmus a vliv síranu železnatého na hydrataci portlandského slínku byl sledován izotermickou kalorimetrií a pevnostními charakteristiky. XRD metoda, SEM-EDS analýza a Ramanská mikroskopie byly použity pro identifikaci vznikajících hydratačních produktů. Studium hydratačního mechanizmu probíhajícího v tomto systému bylo zaměřeno na sledování odchylek od běžné hydratace portlandského cementu. Důležité informace o chování chromu během hydratace (substituce resp. uvolňování) poskytla analýza pórového roztoku. Zabudování chrómu do struktury hydratačních produktů během redukčního procesu bylo sledováno v čistém systému trikalciumaluminátu s cíleným obsahem Cr6+. Tato práce poukazuje na možný mechanismus substituce třímocného i šestimocného chromu do struktury monosulfátové (AFm) fáze.
Možnosti využití tuhých zbytků z fluidního spalování pro přípravu směsných portlandských cementů
Beranová, Denisa ; Šiler, Pavel (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami využitia tuhých zbytkov z fluidného spaľovania uhlia – lôžkových a filtrových popolčekov – pri výrobe zmesných portlandských cementov. Skúmaných bolo celkovo šesť popolčekov, tri lôžkové (jemne mleté) a tri filtrové, z elektrární Ledvice, Tisová a Poříčí. Bolo stanovené chemické zloženie použitých popolčekov a bol sledovaný priebeh ich hydratačnej reakcie. Po vyhodnotení boli pripravené zmesi s portlandským slinkom, na ktorých boli skúmané pevnosti v ťahu za ohybu a pevnosti v tlaku, priebeh hydratačnej reakcie a zloženie produktov hydratačnej reakcie. Nakoniec boli výsledky vybraných zmesí overené na pripravených normových maltách.
Vliv barya a jeho sloučenin na tvorbu a vlastnosti portlandského slínku
Zezulová, Anežka ; Rovnaníková, Pavla (oponent) ; Palou, Martin (oponent) ; Ptáček, Petr (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá studiem barnatého cementu. Barnaté cementy slouží k přípravě betonů, jež chrání před ionizujícím zářením. Do klasického cementového slínku se baryum může dostat i jako nečistota z alternativních paliv či surovin, jež se stále častěji pro výrobu slínku používají, a změnit tak strukturu a vlastnosti produktu. V rámci práce byly studovány různé metody přípravy tohoto cementu. Barnaté cementy byly připravovány ze surovinových mouček různého složení, ale vždy se stejným postupem a teplotou výpalu. Pomocí vhodných analytických metod je v práci popsán vliv jednotlivých přísad surovinové moučky na fázové složení výsledného slínku. Dále se práce zabývá sledováním formy a umístění barya v připravených slíncích. Několik experimentů je věnováno studiu hydratace připravených barnatých slínků, kdy je fázová transformace sledována pomocí metody RTG a doplněna o analýzy hydratačních produktů. Tímto způsobem bylo možné získat data potřebná pro popsání přípravy, výpalu a hydratace barnatých cementů s různým složením. Práce se rovněž podrobně zabývá reálným použitím barnatých cementů. Experimentálně byly odzkoušeny a popsány schopnosti past a malt z připravených barnatých cementů odstínit různé druhy ionizujícího záření. Výsledky jsou v práci uvedeny v porovnání s referenčními vzorky, které byly připraveny z běžně používaného portlandského cementu.
Možnosti redukce šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu
Mončeková, Miroslava ; Koplík, Jan (oponent) ; Šoukal, František (vedoucí práce)
Problematika toxicity šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu je v dnešní době velmi aktuální. Vynakládá se mnoho úsilí na získání cementů s obsahem Cr(VI) pod 2 ppm. Cílem této práce bylo vyhledání vhodných redukčních činidel, upřesnění jejich účinnosti a snaha o optimalizaci jejich dávkování. V této práci byly jako redukční látky zkoumány siřičitany a cínaté soli. Vliv použitých redukčních činidel na hydrataci a vlastnosti cementu byl prověřen pevnostními zkouškami, kalorimetrickým měřením a měřením objemových změn. Zkoumány jsou také změny mikrostruktury hydratačních produktů portlandského slínku po nahrazení sádrovce siřičitanovými ionty. Studium mikrostruktury je založené na metodách SEM a XRD.
Studium fázových změn při výpalu portlandského slínku
Pertlová, Alena ; Fridrichová, Marcela (oponent) ; Gazdič, Dominik (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá sledováním fázových změn probíhajících při výpalu cementového slínku. Teoretická část je věnována studiu podkladů teorie výpalu portlandského slínku a studiu vlastností slínků jiných než portlandských, především pak moderních nízkoenergetických slínků. Zároveň je v této části popsána řada metod pro stanovení fázového složení cementového slínku, mezi nimiž je i HT-XRD analýza umožňující mimo stanovení fázového složení také sledování chování jednotlivých fází při vysokých teplotách. V experimentální části je zpracován návrh a příprava modelové surovinové moučky pro výrobu klasického portlandského cementu a surovinové moučky nízkoenergetického ternesitového slínku a provedení HT-XRD analýzy ve vysokoteplotní komoře s následným vyhodnocením dosažených výsledků a jejich porovnáním s teoretickými podklady.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.