Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Verner, Pavel ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tato Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie vybraného podniku. První část se věnuje cílům, metodikám a postupu použitého k jejich dosažení. Druhá část práce představuje teoretická východiska práce a odborné pojmy potřebné ke třetí části práce, analýze současného stavu, která se věnuje analýze stávající situace, vnitřních i vnějších faktorů a průzkumu zákaznických potřeb a preferencí. Výstupy z analýzy současného stavu jsou použity v navazujících vlastních návrzích řešení, kde je výstupem návrh budoucí marketingové strategie podniku s důrazem na online marketing a využití umělé inteligence.
Podnikatelský záměr
Miloševski, Jakub ; Trčka, Radek (oponent) ; Veselý, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce je návrhem reálného podnikatelského plánu na znovuotevření hudebního podniku Beseda v Hodoníně. Podnikatelský záměr vznikl v návaznosti na návrh města Hodonín, který nabízí potencionálním zájemcům nulový nájem spojený s provozem tohoto podniku. Jako primární informační zdroj pro zpracování práce byl použit výstup z konzultace s bývalým provozovatelem tohoto podniku v předpokladu, že vývoj situace tohoto podniku dokonale reflektuje aktuální situaci na tomto trhu.
Expansion Strategy of Burda Auction, s.r.o. into Germany
Sikora, Martin ; Komárek,, Jaroslav (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
The thesis analyses the possibility of expansion of Burda Auction, s.r.o. into German market with philately. It includes analytical methods and theoretical knowledge which is then used for analysis of German market with philately and analysis of competition environment. Then it proposes suitable expansion strategies for the entry of Burda Auction, s.r.o. into the German market.
Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Šmigurová, Lenka ; Slanicay, Gabriel (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. Práce je rozdělena do několika částí. První se věnuje teoretickým poznatkům z odborné literatury, které jsou v dalších kapitolách práce aplikovány při vyhodnocení ekonomické situace dané korporace za pomocí metod strategické a finanční analýzy. Na základě získaných výsledků z analýz jsou navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení aktuálního stavu, čemuž se věnuje poslední část práce.
Návrh podnikatelského plánu pro založení květinářství
Boháčová, Kateřina ; Heroutová, Simona (oponent) ; Bayerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení květinářství. Předmětem podnikání bude prodej květin a drobných dárkových předmětů. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V první části jsou zpracována teoretická východiska práce. Na ni navazuje část analytická, kde je provedena analýza daného trhu. Návrhová část je vlastním zpracováním plánu. Vychází z teoretických a legislativních poznatků pro oblast podnikání a reaguje na potřeby trhu zjištěné prostřednictvím analýzy trhu. V rámci finančního plánu je hodnocena potenciální úspěšnost navrhované podnikatelské činnosti.
Návrh na založení malého podniku
Bráblík, Richard ; Mihola, Petr (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší založení reálného a konkurence schopného podnikání na kvalitně sestaveném podnikatelském plánu. Pro účel podnikání bude navrženo centrum sportovních aktivit. Sportovní centrum bude nabízet pohybové aktivity, pronájem prostor, vlastní prodej a pohostinskou činnost. K řešení byly použity Porterova analýza pěti sil, SLEPTE analýza, průzkum trhu pomocí dotazníkového šetření a SWOT analýza. Stěžejní kapitolou jsou Vlastní návrhy řešení, které jsou rozděleny dle jednotlivých podkapitol podnikatelského plánu. Cílem práce je návrh založení malého podniku.
Podnikatelský plán pro založení pizzerie
Jílková, Kateřina ; Němeček, Petr (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení studentské pizzerie. V teoretické části práce je popsána oblast podnikání a východiska nutná k vypracování podnikatelského plánu. Pomocí analýzy současného stavu je následně navrženo vlastní řešení konkrétního problému, a to v podobě reálného podnikatelského plánu.
Rozvoj obchodních aktivit pro ELEKTROSVIT SVATOBOŘICE, a. s.
Matvijenko, Artem ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce – Rozvoj obchodních aktivit společnosti ES – analyzuje současný stav vybraného podniku. Dále projednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na rozvoj obchodních činností. Z analýzy vnitřního a vnějšího okolí jsou definovány příležitosti, hrozby a dále silné a slabé stránky. Na závěr je sestavena SWOT analýza. Z ní vyplývají návrhy rozvoje obchodních aktivit společnosti.
Návrh systému řízení rizik ve společnosti
Bráblík, Richard ; Káčerová, Jana (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku a návrhem systému řízení rizik. Popisovaným podnikem jsou Technické služby Vsetín, s.r.o. Společnost se zabývá hlavně sběrem a svozem směsného komunálního odpadu. V první části práce jsou zpracovány teoretické poznatky. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu vybrané společnosti, analýzu rizik a návrhy jejich řešení. V závěrečné části je navržen systém řízení rizik.
Podnikatelský záměr pro založení čajovny nazývané Nadčaje Hookah.
Wisner, Jan ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení čajovny poskytující vodní dýmky, která se nazývá Nadčaje Hookah. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část praktickou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.