Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Šmigurová, Lenka ; Slanicay, Gabriel (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. Práce je rozdělena do několika částí. První se věnuje teoretickým poznatkům z odborné literatury, které jsou v dalších kapitolách práce aplikovány při vyhodnocení ekonomické situace dané korporace za pomocí metod strategické a finanční analýzy. Na základě získaných výsledků z analýz jsou navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení aktuálního stavu, čemuž se věnuje poslední část práce.
Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení
Votava, Jaroslav ; Tumpach, Miloš (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace vybrané obchodní korporace, která působí v mlékárenské průmyslu, pomocí zvolených metod analýz vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Na základě zjištěných výsledků jsou formulovány návrhy, jejichž realizace by mohla vést ke zlepšení stávající situace.
Market Entry Strategy of Netflix in Czech Republic
Do Hai, Linh ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
This diploma thesis critically review an analysis of a market entry strategy of Netflix, which intends to entry the Czech Market, with the objective to propose suitable recommendations. The thesis contains in-depth analysis of the company and current situation of market environment in Czech Republic. Theoretical frameworks are critically reviewed and conducted analysis is consequently used as a core for argumentation and evaluation of the strategic issue. Recommendations for expansion are given on the basis of conducted research and analysis.
Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Chlubnová, Lucie ; Šoustková, Alena (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se primárně zaměřuje na posouzení vnějšího a vnitřního okolí vybrané společnosti v letech 2012-2016. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která jsou následně aplikovány v praktické části. Vnější okolí bylo analyzováno pomocí PESTLE analýzy a Porterova modelu 5 sil. Finanční analýza za období 2012-2016 byla využita pro analýzu vnitřního okolí. Na základě celkového posouzení byla provedena SWOT analýza a navrženy opatření ke zlepšení.
The Proposal of marketing strategy for the selected hotel
Ondrášek, Pavel ; Schüller, David (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
The thesis is divided into the three parts. The first part is dedicated to the theoretical foundations related to the marketing and marketing strategy. The theories are further applied in order to analyze the analysis of current situation and of the hotels environment. Based on the result of partial analysis is proposed the marketing strategy.
Marketingový plán pro expanzi společnosti Torrsen Sports s.r.o.
Kotolan, Jaroslav ; Gábrišová, Lenka (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování. V teoretické části jsou rozebrány poznatky z odborné literatury vztahující se k danému tématu. V analytické části práce je rozebrán konkrétní příklad společ-nosti, kde je analyzován její dosavadní stav, mimo jiné na základě poznatků z teoretického rozboru literatury. V návrhové části jsou na základě analýz dána doporučení, která dopomohou k rozvoji zkoumaného podniku v dalších letech. Hlavním cílem je tedy úprava a zdokonalení marketingového plánu společnosti Torrsen Sports s.r.o. pro budoucí expanzi podniku.
Podnikatelský záměr pro založení čajovny nazývané Nadčaje Hookah.
Wisner, Jan ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení čajovny poskytující vodní dýmky, která se nazývá Nadčaje Hookah. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část praktickou.
Financování podnikatelských aktivit
Srbová, Karolína ; Ptáček, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá založením společnosti s ručením omezeným. Práce je složena z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy spojené s tématem. Praktická část se zabývá analýzou prostředí a sestavením počátečních výdajů podnikatele.
Podnikatelský záměr: založení koktejl baru
Pastorová, Zuzana ; Polášek, Radim (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zpracováním návrhu podnikatelského záměru pro založení koktejlového baru. Hlavním cílem této bakalářské práce je kompletní zpracování podkladů potřebných k zahájení ekonomické činnosti v gastronomické oblasti, konkrétně ve výrobě a prodeji míchaných alkoholických i nealkoholických nápojů. Teoretická část obsahuje informace potřebné pro zpracování části analytické, která analyzuje současnou situaci, i praktické, v níž jsou popsány činnosti předcházející začátku vykonávání ekonomické činnosti.
Marketingový mix rodinného bistra
Černochová, Michaela ; Mráček, Pavel (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje vypracování marketingového mixu pro založení nového rodinného bistra. V první části jsou popsána teoretická východiska, která souvisí především obecně s marketingem a marketingovým mixem. V další části je zanalyzován současný stav aktuální značky, která bude dále rozvinuta do podoby bistra. V poslední části je mimo marketingového mixu i popis mikro- a makroprostředí, sestaven finanční a časový plán vlastního návrhu řešení a následná analýza rizik podnikání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.