Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Muselíková, Žaneta ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je posouzení informačního systému firmy A-aska grafik s.r.o. a navrhnutí řešení na vylepšení. Na začátku je představena firma, poté se za pomocí analýz zjistí, kde má firma nedostatky v informačním systému a na základě těchto nedostatků je v poslední kapitole představeno několik návrhů na vylepšení. Navrhované změny jsou ekonomicky zhodnoceny.
Návrh webové aplikace pro správu dluhopisů
Půža, Lumír ; Tesař, Miroslav (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem webové aplikace pro správu dluhopisů. Práce má tři hlavní kapitoly. V první kapitole jsou popsána teoretická východiska potřebná pro tvorbu analýz, zavedení změny a tvorbu webové aplikace. Ve druhé kapitole jsou vypracovány analýzy společnosti a aktuální stav zaznamenávání dluhopisů. V poslední části práce je navrhnutí změny, tvorba aplikace a její nasazení. Výsledkem je úspěšné zavedení webové aplikace.
Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí
Kulda, Lukáš ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro řízení zásob v zemědělské společnosti. Výsledkem této práce je aplikace, která má za úkol zlepšit nedostatky společnosti právě v oblasti řízení zásob. První důležitou kapitolou jsou teoretická východiska, o které se práce opírá. Další hlavní kapitolou je analýza současné situace společnosti, na jejímž základě je odůvodněna potřeba změny. Hned poté následuje kapitola popisující zavedenou změnu, implementaci aplikace a její přínos pro společnost.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Skuhravý, Kevin ; Procházková, Kateřina (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tématem zhodnocení finanční situace společnosti Pilulka Lékárny a. s. a návrhů jejího zlepšení. Na základě teoretických poznatků je provedena finanční analýza, ze které poté vychází jednotlivé návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.
Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku
Doležel, Filip ; Majkus, Martin (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem projektu ve vybrané společnosti a řešení projektu pomocí projektového řízení. Vybraná společnost je analyzována pomocí několika analýz, z nichž je sestavena analýza SWOT. V teoretické části práce je definováno projektové řízení společně s projektem a vývojem softwaru. Navrhované řešení projektu zahrnuje návrh a analýzu změny společně s návrhem informačního systému, jeho finanční a časové analýzy.
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Skuhravý, Kevin ; Toman,, Petr (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tématem zhodnocení finanční situace společnosti Tesla Inc. a návrhů jejího zlepšení. Na základě teoretických poznatků je provedena strategická a finanční analýza, z nichž poté vychází jednotlivé návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí
Ullrich, Petr ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem, tvorbou a implementací webové aplikace do firemního prostředí. Aplikace má za úkol částečně zautomatizovat vybraný proces a slouží k vytváření emailové reklamy na základě dat z elektronického obchodu. Před samotným návrhem a implementací jsou popsána teoretická východiska práce a jsou provedeny analýzy společnosti. Výsledkem je na míru vytvořený systém, který umožňuje jednodušší a efektivnější tvorbu emailových reklam.
Design, Creation and Implementation of Software Applications in the Corporate Environment
Filo, Jakub ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to analyze, design and implement an information system for inventory management of a dermatologic clinic. The thesis is structured into three main chapters. The first chapter describes a theoretical foundation required for the implementation of an information system in form of a web application. It also describes various analytical methods used for designing and implementing a change in a company. The second chapter analyzes the company and current situation of the inventory management. The last part of the thesis is concerned with a design, implementation and deployment of the application using industry best practices. The process of change is also analyzed, potential risks are evaluated and the project schedule is estimated. Achieved results are evaluated and several further improvements suggested.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.