Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 396 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Polyfunkční dům
Ondrová, Martina ; Navrátil, Michal (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu v obci Slušovice. Objekt je částečně podsklepen a má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. V suterénu se nachází technická a úklidová místnost, sklepní kóje a kolárna. V prvním podlaží jsou umístěny 2 kancelářské prostory se samostatnými vchody a kočárkárna. Druhé a třetí podlaží jsou identické a v každém z nich se nachází 3 bytové jednotky. Čtvrté podlaží tvoří 2 bytové jednotky. Každý z bytů disponuje alespoň jedním balkonem. Bytové jednotky jsou přístupné z jediného centrálního schodišťového prostoru, ve kterém se také nachází výtah. U objektu je navrženo parkoviště o dostačující kapacitě parkovacích stání. Stavba je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou, která je zateplena pěnovým polystyrenem v několika vrstvách a zatížena vrstvou kameniva. Svislý konstrukční systém je zděný z keramických bloků THERM. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s fasádním pěnovým polystyrenem. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou. Obvodové stěny v podzemním podlaží jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Objekt je založen na železobetonových základových pasech. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Polyfunkční dům v Mikulově
Raszyk, Kristián ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie vypracované v rámci ateliérové tvorby předmětu AG033. Předmětem návrhu je novostavba polyfunkčního domu v proluce historického jádra města Mikulov, přímo pod zámkem a zámeckými hradbami. Z hlediska funkce je polyfunkční dům členěn na bytový dům s šesti byty o velikosti od 2+kk do 4+1, včetně příslušenství bytového domu. Dále se jedná o služby v podobě pronajímatelné jednotky, hospody s minipivovarem a vinárny, která využívá stávající vinný sklep pod zámeckými hradbami. Ve dvoře je skrze průjezd umožněno kryté parkování pro rezidenty a zaměstnance služeb. Z hmotového hlediska je objekt členěn na vícepodlažní část uliční, která se skládá ze dvou objektů různé výšky dle původní historické parcelace, a jednopodlažní část dvorní. Uliční část je pojata, jako moderní adaptace tradičního historického charakteru města. Oba objekty uliční části jsou zastřešeny šikmou střechou z pálených tašek se střešními okny, čímž respektují střešní krajinu města Mikulov. Fasáda je tvořena probarvenými omítkami o dvou barvách dle objektů. Reminiscence na tradiční historické detaily fasády jsou vytvořeny barevnými linkami v kontrastní barvě. Dvorní část je zastřešena plochými vegetačními střechami, které pomáhají odhmotnit zastavěné území. Fasáda je obložena cihelnými pásky pro splynutí s hradbami. Nejvýraznějším vnitřním prostorem je prostor vinárny na čtvercovém půdorysu, zaklenutý českou klenbou s výrazným středovým světlíkem. Celkově návrh polyfunkčního domu propojuje městský život centra Mikulova.
Polyfunkční dům v Mikulově
Machů, Kateřina ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce navazuje na projekt vypracovaný v rámci předmětu AG033 Ateliér architektonické tvorby. Předmětem návrhu je polyfunkční dům, který se nachází v místě proluky na svažitém a nerovném terénu, který má v současné době funkční jako parkoviště, popřípadě tržiště. Návrh polyfunkčního domu se nachází pod zámeckými hradbami zahrad zámku Mikulov na ulici Alfonse Muchy. Nachází se v prostoru městské památkové rezervace, která byla ve městě Mikulov vyhlášena v roce 1982. Vzhledem k charakteru Mikulova a jeho zástavby, kde je z uliční strany svažitý terén, je navrhovaný polyfunkční dům opticky rozdělen na dva pomyslné domy díky změně výšky střech, které ale uvnitř mají stále stejnou úroveň podlahy. Díky tomu, že jsou sousední budovy podobně vysoké, je navrhovaný polyfunkční dům čtyřpodlažní, z toho poslední patro náleží střešní terase a půdnímu prostoru. První patro polyfunkčního domu je přiřazeno komerci (kavárna, pronajímatelný prostor). V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází již byty a pavlač, která umožňuje přístup pouze do bytů, které budou sloužit jen pro krátkodobé ubytování. Velmi žádané je zde i zvelebení zbylého přiléhajícího prostoru, který přiléhá k hradbám mikulovského zámku a taky znovuobnovení vinného sklepu, který byl na tomto pozemku zazděn. Navrhnuto bude schodiště, které povede z ulice Alfonse Muchy, kterým se dále bude dát pojít přímo k mikulovským hradbám a dál k mikulovskému zámku nebo se bude dát sejít k vinnému sklepu a přiléhající venkovní terase. Fasáda je navržena s ohledem na okolní zástavbu. Jsou navrženy v bílé nebo světle šedé omítce. Zohledňuji tím fakt, že se polyfunkční dům nachází v městské památkové rezervaci. Střecha objektu je sedlová tradiční s krytinou v cihlové barvě. Okna též respektují kulturu a historii města.
Polyfunkční dům ve městě
Kopijevská, Kateřina ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Poděbradech. Práce vychází z vypracované studie v předmětu AG034 –Ateliér architektonické tvorby 4. Řešené území se nachází mezi ulicí Paroubkova a Jiřího náměstí v Poděbradech, kde výškový rozdíl mezi ulicí a náměstím je 6,3m a cílem je tyto dvě místa propojit pasáží. Jedná se o přístavbu ke stávajícímu měšťanskému domu, jehož severní fasáda směrem do náměstí je pod památkovou ochranou. Přístavba se tedy nachází na západní části pozemku. K překonání výškového rozdílu slouží schodiště z ulice Paroubkova do atria. Objekt tvoří 6 podlaží, kde 3 podlaží slouží jako garáže, z něhož 1 je zcela pod zemí, a 3 podlaží, která slouží k občanské vybavenosti a bydlení, jenž se napojují na stávající objekt. Jako spojení mezi stávajícím a nově navrženým objektem je zastřešené atrium. Na každém podlaží se nachází 3 bytové jednotky o dispozičním řešení 3+KK, kde jsou byty propojeny pavlačí. Optickou clonu mezi atriem a byty tvoří navržená ocelová dělící stěna. Konstrukční systém budovy je kombinovaný z železobetonových sloupů s průvlaky a stěn. Stropní konstrukce jsou navrženy z železobetonových desek. Konstrukce je z části zastřešena jednoplášťovou plochou střechou a z částí se jedná o prosklené zastřešení.
Brno žije na Veveří
Roubalová, Lucie ; Kaštánková, Jana (oponent) ; Františák, Luboš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá revitalizací městské třídy Veveří v Brně, obnovou veřejných prostranství, doplnění dopravních vazeb, řešení otázky parkování na povrchu a v podzemí, tvorbou pěších tras, urbanistickým konceptem dostavby městské blokové struktury a architektonickým návrhem vybraných polyfunkčních domů. Nová zástavba poskytuje funkce jako bydlení, kancelářské prostory nebo služby a přispívá k obnově společenského života v řešeném území.
Radnice v Kopřivnici
Pešková, Klára ; Zdvomka, Ondřej (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh adaptace a aktivace objektu radnice sídlící v centru města Kopřivnice. Lokalitou projektu je mírně nakloněná parcela lichoběžníkového tvaru ve směru k trati, nacházející se na ulici Štefánikova. Návrh má snahu vytvořit vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance radnice a zároveň vyčlenit prostor pro bydlení, práci a aktivity určené především pro mladou generaci. Návrh polyfunkčního domu radnice nabízí startupové a komunitní bydlení (tzv. co-living) v dispozicích od 1+kk po 4+kk, a taktéž co-workingové prostory. Samotná radnice je dispozičně navržena v souladu s aktuálními trendy veřejné správy, tedy s důrazem na otevřenost, přívětivost a vstřícnost k občanům. Víceúčelový sál doplňující celý návrh má sloužit především pro shromažďovací účely. Parkování je zajištěno za pomoci stávajících parkovacích ploch a parkovacího domu. Svým prostorovým řešením návrh vytváří statickou kompozici budov dotvářející charakteristickou zástavbu radnice.
Jak budeme společně bydlet?
Sochorková, Tereza ; Joura, Ivo (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce bylo navrhnout řešení zástavby na území v současné době zanedbalého a nekultivovaného areálu bývalého šlapanického cukrovaru rozkládajícího se mezi ulicemi Nádražní a Dlouhá nedaleko centra tohoto menšího města. Návrh urbanismu místa vychází z předdiplomního projektu. Celé území je pojato jako co nejvíce prostupné, a to především pro pěší. Automobilová doprava je zpomalována nepřímým průběhem cest, které se linou areálem, jenž je celý koncipován jako obytná zóna. Důraz je tak kladen na maximální přívětivost místa, příjemné měřítko budov volně rozmístěných po celém území, které je samo o sobě jedním velkým parkem sloužícím jako prostor k setkávání. Respekt k existenci přírody, jakožto důležité a neopomenutelné složky nacházející se všude kolem nás, umocňuje napojení areálu na protékající Říčku podél východní hranice pozemku. Samotný návrh jsem se snažila pojmout jako co nejvíce prospěšný nejen pro lidské bytosti, ale také pro zvířectvo a přírodu jako takovou, které by měl být dopřán dostatečný prostor a respekt. Právě snaha o propojení přírody a lidí provází celý návrh, ve kterém je myšleno nejen na možnou variabilitu objektů dle aktuálních potřeb, ekologickou, ekonomickou, snadnou a rychlou výstavbu, ale především na naučení se zacházet se zdroji energie i potravy, vážit si jejich ceny a znát koloběh, který za jejich získáváním stojí.
Dům na Obilním trhu
Zámečník, Kristián ; Šerek, Jiří (oponent) ; Františák, Luboš (vedoucí práce)
Obilní trh je v obrazu města Brna nepřehlédnutelným veřejným prostorem. Jeho jižní část však doposud nebyla dokončena a ukrývá v sobě obrovský potenciál pro rozvoj města. Forma veřejné správy a jejích úřadů čelí dlouhodobě kritice. Příkladů moderních, otevřených, flexibilních a udržitelných veřejných budov je minimum. Společenský diskurz po nich stále silněji volá a architekti na něj musí mít připravenou odpověď. Cílem bakalářské práce je návrh budovy moderního úřadu, která svou hmotou adekvátně doplní prostor Obilního trhu a bude architektonickým manifestem budoucích státních úřadů. Budova poskytne zázemí 200 úředníkům, prostory pro stravování, propagaci činnosti úřadu, ubytování 20 hostujícím spolupracovníkům a další nutné provozy pro zajištění chodu budovy.
Polyfunkční dům
Vecheta, Jan ; Spáčil, Miroslav (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o samostatně stojící polyfunkční dům, který je umístěn na mírně svažitém terénu. Objekt se skládá za čtyř nadzemních podlaží a je částečně podsklepen. V suterénu budovy se nachází především skladovací prostory, které jsou určené pro bytové jednotky. V prvních dvou nadzemních podlaží se nachází zejména komerční prostory. Jedná se o prodejnu sportovních potřeb, masážní zařízení, kadeřnictví a prostory kanceláří. V budově je dále umístěno 6 bytových jednotek, které jsou situovány do nejvyšších podlaží. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo suterénu je tvořeno betonovými tvárnicemi, které vytváří ztracené bednění pro výplň z betonu. Nosné zdivo objektu je tvořeno převážně keramickými tvárnicemi. Stropní konstrukce jsou tvořeny panely Spiroll, které jsou doplněny o železobetonové monolitické desky. Zateplení objektu je provedeno kontaktním zateplovacím systémem Etics. Střecha je vytvořena jako jednoplášťová vegetační střecha.
Polyfunkční dům U zvlněné krajiny
Uchytilová, Tereza ; Spáčil, Miroslav (oponent) ; Sedláková, Markéta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu. Objekt se nachází na okraji obce Brod nad Dyjí, na pozemcích s parcelním číslem 4002/4, 4138/1. Polyfunkční dům je členěný na dvě části, kdy hlavní část je čtyřpodlažní částečně podsklepená a druhá část jednopodlažní. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, kolárna, kočárkárna, sklady a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží se nachází pronajímatelné obchodní prostory. Ve druhém nadzemní podlaží se nachází šest pronajímatelných kancelářských prostor různých velikostí. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nacházejí bytové jednotky. V každém patře je 8 bytových jednotek velikosti 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Obě patra jsou členěním totožná. Každá bytová jednotka i kancelářské prostory mají minimálně jednu lodžii. Jednopodlažní část objektu je kavárna, ve které se nachází atrium. Obvodové stěny podzemního podlaží jsou ze železobetonu, ostatní obvodové stěny jsou z broušených cihelných bloků. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stropní konstrukce jsou křížem vyztužené monolitické železobetonové desky. V polyfunkčním domě se nachází výtah. Střecha čtyřpodlažní částí je dvouplášťová plochá střecha s plechovou krytinou. Střecha na jednopodlažní částí je plochá zelená střecha s hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. Schodiště je deskové monolitické železobetonové. Konstrukční systém je stěnový.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 396 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.