Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,464 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení možností zpracování přebytků manga na malých farmách v Ghaně
Ohnheiser, Michal
Ohnheiser, Michal. Zhodnocení možností zpracování přebytků manga na malých farmách v Ghaně. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice plýtvání manga na konkrétní farmě v regionu Greater Accra v rozvojové zemi, Ghaně. V teoretické části závěrečné práce autor vymezuje základní témata úzce související s danou problematikou. Čtenář je seznámen se sektorem zemědělství a jeho základními funkcemi, agrárními trhy, přidanou hodnotou zemědělským plodinám a deskripcí zemědělské komodity mango. Praktická část obsahuje základní ekonomické, demografické a klimatické charakteristiky Ghanské republiky. Stěžejní pro tuto část je návrh podnikatelského plánu, jež předkládá možnosti zpracování nevyužitých přebytků manga v podobě výroby mangového džemu a možné socioekonomické dopady v oblasti jeho výroby.
Podnikatelský plán při rozšiřování aktivit obchodní společnosti
Hýblová, Jana
Cílem bakalářské práce je sestavit podnikatelský plán, který poskytne vedení společnosti důležité podklady pro rozhodnutí o otevření nové pobočky v Praze. Samotná práce je rozdělena do třech hlavních částí. První z nich je Literární rešerše, která zahrnuje veškeré podstatné teoretické aspekty podnikatelského plánu. Mezi něž patří definice trhu, produktu, služby, prostředí společnosti, marketingu, prodeje a financí. Následuje Analytická část, ve které jsou aplikovány poznatky z Literární rešerše. Významným zdrojem pro vypracování praktické části byly informace poskytnuté samotnou společností. Výsledkem je třetí část Diskuse. V diskusi je rozebrán výsledek podnikatelského záměru a jsou zde formulována doporučení pro management společnosti.
Založení a provoz realitní kanceláře
Sibor, Filip
Sibor, F. Podnikatelský plán na založení a provoz realitní kanceláře. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru k založení a provozu realitní kanceláře. Literární rešerše popsaná v této práci slouží jako podklad pro samotný podnikatelský plán, ve kterém je využito Porterovy, SLEPT a SWOT analýzy. Vzhledem ke skutečnému záměru založit realitní kancelář jsem navrhl finančně nenáročný a reálný podnikatelský plán pro založení konkurenceschopné a funkční realitní kanceláře, která bude využívat moderního způsobu prezentace nemovitostí.
Dotační podpory ve vinohradnictví a vinařství
Ševela, Josef
Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání dotací v oblasti zemědělství. Pro svůj záměr jsem si vybral program zaměřující se na podporu mladých začínajících zemědělců a rozvoj jejich aktivní podnikatelské činnosti. První část definuje a popisuje jednotlivé programy z fondů EU a jejich alokace finančních zdrojů. Z větší části je teoretická část tvořena popisem programu rozvoje venkova. Základ práce tvoří podrobný popis jednotlivých kroků žadatele o získání dotace. Druhá část práce je zaměřena na praktickou aplikaci teoretických poznatků z první části práce a je věnována zjednodušenému postupu na získání samotné dotace. Součástí praktické části je popis aktuální situace a plánu do budoucna. Zvolil jsem si program pro začínajícího mladého zemědělce, protože nejvíce odpovídá potřebám mého podnikatelského záměru.
Vznik a rozvoj rodinné farmy
Vokounová, Petra
1.1 Výrobní plán Farma chce během jednoho roku přejít na rostlinnou výrobu, aby si pro skot mohla zajisti krmení sama a nebyla závislá na dodavatelích. Takže v první řadě potřebuje koupit ornou půdu nebo ji získat do pronájmu. Dále bude potřeba mechanizace na následné opracování půdy, rostlin a krmiva. Také se budou muset zrekonstruovat budovy v objektu, kde se bude skladovat mechanizace. Dalším bodem plánu je zvýšení produkce masa přikoupením jalovic a plemenných býků. Tím pádem se budou muset navýšit kapacity boxů pro skot a také přikoupení či pronájem pastvin. Během dvou let by chtěli zrealizovat otevření dvou vlastních prodejen masa, jedna by se nacházela v Moravském Krumlově a druhá v Ivančicích. Do pěti let by farma chtěla otevřít vlastní restaurační zařízení hlavně s pokrmy pocházející z hovězího masa vlastního chovu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,464 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.