Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Plato and Aristotle on the Functions of the State
Blecharž, Samuel ; Salamon, Janusz (vedoucí práce) ; Franěk, Jakub (oponent)
po Slovensky Táto Bakalárska práca je kritický výskum z komparatívneho hľadiska medzi Platónom a Aristotelom prikláňajúc špeciálny dôraz na funkcie štátu medzi týmito dvoma autormi, získavajúc vedomosti z literárnych diel samotných autorov, alebo aj iných relevantných akademikov v súčasnosti. Ultimátnym cieľom tejto Bakalárskej práce je poskytnúť jej čitateľom rozsiahlu ideu o kolíske demokracie v Antických Aténach, ktorá vyformovala západný politický prúd, prikláňajúc informácie vyššie spomenutých pánov Platóna a Aristotela a ich ideálnych funkcií štátu. Potom pripojím svoju ruku k dielu a poskytnem hodnotnú diskusiu na danú tému, zohľadňujúc podobnosti rozdiely a moje vlastné názory. Aténsky mestský štát ako existoval v Antickom Grécku, bol jeden z prvých a najviac ovplyvňujúcich príkladov demokracie v histórií západnej civilizácie. Funkcie Aténske mestského štátu môžu byť pochopené pomocou rôznych inštitúcií a mechanizmov, ktoré vládli rôznym aspektom spoločnosti a vlády. Je nutné spomenúť, že zatiaľ čo Atény boli demokratické, tak to nebola forma priamej demokracie akú poznáme v dvadsiatom prvom storočí. Funkcia mestského Polis štátu Atény bola reprezentovaná výhradne slobodnými mužmi. Ženy, otroci a nie obyvatelia mesta mali limitované, alebo žiadne politické práva participovať v Aténskej...
Sókrratés
TESÁRKOVÁ, Monika
Práce se zabývá Sókratovou filosofií a působením. Cílem práce je rekonstrukce Sókratovy filosofie na základě dostupných pramenů. Hlavní část je věnována Platónovým dialogům a jejich rozboru. Dalšími autory jsou Xenofón, Aristofanés a Aristotelés. V závěru jsou popsány některé problémy, které vyvstávají při pokusu o výklad Sókratova působení. Závěr rovněž obsahuje shrnutí Sókratova přínosu pro západní filosofii.
Sókratés
KAVKOVÁ, Lenka
Tato bakalářská práce je zaměřena na osobu proslulého řeckého filozofa Sókrata. V práci je nastíněn život Sókrata a dobový kontext. Následně je Sókrates představen prostřednictvím čtyřech významných autorů - Platóna, Xenofonta, Aristotela, Aristofana a jejich děl. V této bakalářské práci se snoubí portréty Sokrata vycházející z děl výše uvedených autorů, kteří se subjektivním stylem snaží vystihnout postavu Sókrata. V závěru práce je představen subjektivní profil Sókrata vytvořený autorkou, tento profil vychází z poznatků převážně primární a sekundární literatury.
Pojem objektu v Husserlově fenomenologii a jeho předobraz v klasické antické metafyzice
Zavřel, Viktor ; Benyovszky, Ladislav (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; De Santis, Daniele (oponent)
Předkládaná disertační práce si klade za cíl představit pojetí objektu, která můžeme nalézt v Husserlově fenomenologické filosofii. Vyzdvihuje čtyři elementární významy předmětu a snaží se je propojit. Tato práce též uvádí komplexní historii klíčových metafyzických pojmů. Především prostřednictvím analýzy teorií předsókratovských filosofů a teorie Platónovy představuje antické pojetí objektu, následně přechází k analýze Aristotelovy Metafyziky, v jejímž rámci je kladen důraz zejména na koncept οὐσία a proměny jeho chápání.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.