Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Doplňkové penzijní spoření v ČR
KOMÁRKOVÁ, Šárka
Bakalářská práce "Doplňkové penzijní spoření v České republice" se zabývá charakteristikou doplňkového penzijního spoření a důchodového systému v kontextu s penzijní reformou. Jedná se o charakteristiku historie důchodového systému, důchodové reformy a jednotlivých pilířů penzijního systému. Dále je rozebrán vliv demografického vývoje na penzijní systém, systém financování důchodového zabezpečení (fondové a průběžné) a podrobná charakteristika doplňkového penzijního spoření (účastník, vznik a zánik doplňkového penzijního spoření, penzijní společnost, komunikace s účastníkem, penzijní doporučení atd.). Byl vytvořen dotazník s 11 uzavřenými otázkami, které směřovaly na zabezpečení důchodového věku a výběr možností spoření na penzi. Díky dotazníku byly v další části vytvořeny hypotézy a modelový příklad. V modelovém příkladu je porovnáváno doplňkové penzijní spoření s dalšími produkty (spořící účet a termínovaný vklad) a vybrané fondy doplňkového penzijního spoření. Následně je vytvořené vyhodnocení komparace jednotlivých produktů a vyhodnocení hypotéz, které je okomentováno v samotném závěru práce.
Penzijní systémy a analýza penzijních společností v České republice
Kadeřábek, Ondřej ; Cibulka, Jakub (vedoucí práce) ; Radová, Jarmila (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat penzijní systém České republiky a částečně se zabývat světovými penzijními systémy. První část se věnuje základnímu teoretickému vymezení penzijních systémů a fondů, popisuje mezinárodní trendy, vysvětluje legislativní změny u nás a porovnává vybrané penzijní systémy. Ve druhé části se práce zabývá analýzou vývoje, současné situace a případovými studiemi současných penzijních společností působících na českém trhu. Závěrečná část je zaměřena na shrnutí a diskuzi výsledků.
Komparativní analýza penzijních společností zapojených do doplňkového penzijního spoření v České republice
Valešová, Věra ; Prachař, Ondřej (vedoucí práce) ; Šarapatka, Michal (oponent)
Bakalářská práce se zabývá současnou situací na trhu doplňkového penzijního spoření v České republice, který prošel významnými změnami v rámci provedené důchodové reformy. Primárně si však klade za cíl srovnat jednotlivé penzijní společnosti. V úvodní části práce je stručně popsán český důchodový systém, přičemž převážná část je věnována třetímu pilíři doplňkového penzijního spoření. Charakterizovány a analyzovány jsou především základní znaky, právní úprava, historie, počet účastníků, nároky účastníků, státní příspěvky a změny od roku 2013. Jádrem práce je srovnání jednotlivých penzijních společností dle počtu účastníků, výsledků hospodaření, struktury investic, objemu spravovaných aktiv, vlastního kapitálu, kapitálové přiměřenosti a samozřejmě připisovaného zhodnocení. V závěru práce je na základě získaných poznatků posouzena výhodnost transformovaných fondů.
Specifics in investment structure of private pension funds in the Czech Republic
Vančura, Filip ; Streblov, Pavel (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Autor diplomové práce si klade za cíl analyzovat efektivnost investiční strategie penzijních fondů v České Republice a prošetřit přiměřenost současné míry investic do nemovitostí v jejich investičních portfoliích. S využitím Markowitzovy teorie je sestaveno optimální investiční portfolio pro český trh. Porovnáním optimálního portfolia s portfoliem penzijních fondů je odhadnuta ztráta výnosnosti způsobená neefektivitou v investiční struktuře. V diplomové práci je též porovnán vývoj portfolií všech penzijních fondů aktuálně působících v České Republice se záměrem prozkoumat, zda se jejich investiční strategie výrazně liší. Analýza je provedena na čtvrtletních datech z období mezi lety 2000 a 2011. V poslední kapitole diplomové práce jsou diskutovány další možné příčiny neefektivnosti českých penzijních fondů.
Srovnání rizika státního důchodového pojištění a soukromých fondů
Kolafa, Ondřej ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
bakalářské práce Název práce: Srovnání rizika státního důchodového pojištění a soukromých fondů Autor: Ondřej Kolafa Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Teplý Ph.D., Katedra financí a kapitálových trhů, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Práce se zabývá riziky státního důchodového pojištění a soukromých fondů, které jsou určeny pro spoření na penzi. Cílem je tyto dva naprosto různé způsoby důchodového zabezpečení porovnat a jejich rizika vyčíslit. U soukromých fondů se práce zaměřuje na vývoj fondů typově podobných fondům z provedených nebo navrhovaných penzijních reforem v České a Slovenské republice. Analýza rizika státního důchodového pojištění se zaměřuje na předpokládaný populační vývoj v České republice a jeho vliv na důchody. Práce dále používá dosažených výsledků pro porovnání důchodu pocházejícího pouze se státního důchodového pojištění s důchodem, který je kombinací tohoto systému a spoření v soukromém fondu v závislosti na různých scénářích ekonomického vývoje. Klíčová slova: riziko, důchody, penzijní fondy, státní důchodové...
Důchodová reforma České republiky
Havelková, Zdeňka ; Pletichová, Dobroslava (vedoucí práce) ; Zdena, Zdena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou důchodové reformy České republiky. Penzijní systém v České republice v uplynulých několika letech prošel řadou zásadních změn. Stěžejním cílem veškerých reformních kroků je stabilizace a dlouhodobá udržitelnost celého systému související s měnící se demografickou strukturou obyvatel. Jako hlavní jmenovatele provedených reformních úprav lze uvést: stanovení věku odchodu do důchodu, délku povinného pojištění, nastavení pravidel pro redistribuci peněz v rámci systému a motivaci občanů ke spoření vlastních prostředků. Práce se zaměřuje na analýzu provedených reformních kroků a současný stav v oblasti penzí. Zároveň se zabývá konkrétními možnostmi zhodnocení vlastních prostředků k zajištění na stáří. Na základě získaných poznatků bylo vytvořeno doporučení pro občany České republiky, jak se finančně zajistit na stáří.
Důchodová reforma České republiky
Štekerová, Nikol ; Pletichová, Dobroslava (vedoucí práce) ; Jaroslav, Jaroslav (oponent)
Česká republika čelí, a v následujících letech bude i nadále čelit, nepříznivému demografickému vývoji, proto je velmi důleţité se otázkou reforem důchodového systému zabývat. Beze změn by se současný stav stal zcela neúnosným. Autorka závěrečná práce hodnotí jednotlivé důchodové pilíře, včetně zrušeného druhého pilíře a navrhuje řešení v několika oblastech. Těmi nejvýznamnějšími jsou motivy pro zlepšení politické a ekonomické situace, neboť úspěšnost jakékoliv reformy závisí právě na výkonnosti ekonomiky, eliminaci demografického rizika, včetně prvků pro podporu porodnosti a migrace, a celkové restrukturalizaci důchodů. K restrukturalizaci důchodů je navrţeno několik vhodných řešení, jako je například zavedení podnikových penzí dle švédského modelu, coţ by eliminovalo i otázku předdůchodů. Dále pak by mělo být v soukromém důchodovém pojištění dáno více moţností obyvatelům České republiky tak, aby si kaţdý mohl vybrat jemu nejbliţší a nejvýhodnější moţnost zaopatření v důchodovém věku.
Analýza výhodnosti pojistných produktů
Smolík, Kamil ; Horák, Martin (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářské práce se zabývá analýzou výhodnosti životního pojištění a penzijního připojištění pro zaměstnavatele i pro jednotlivce. Podrobně popisuje charakteristiky těchto produktů včetně rozboru právních norem, které je ovlivňují. Součástí práce jsou také daňové úlevy, které je možné využít, v rámci těchto produktů, po reformě veřejných financí.
Komparace vybraných finančních produktů vedoucích k zajištění stáří
Sýkorová, Renáta ; Oppl, Michal (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá jedním z největších sociálních problémů současné doby, důchodovým systémem. Vzhledem k tomu, že důchodový systém je v ČR neudržitelný, je třeba se na stáří připravit individuálně bez spoléhání na podporu státu. Ve své práci se zaměřím na analýzu vybraných produktů finančního trhu, které mohou sloužit k zajištění spokojeného stáří. Analýza bude zohledňovat občany dle stáří, výši spoření a v neposlední řadě také podle příjmů. Teoretická část je zaměřena na vymezení nejdůležitějších pojmů a popsání fungování jednotlivých produktů. Praktická část pak analyzuje modelové příklady klientů při spoření v různých dobách, v různých kombinacích investiční částky a různé příklady daňových skupin. Tato část se věnuje komparaci jednotlivých produktů a nalezení optimální kombinace pro spoření na stáří.
Komparativní analýza II. a III. pilíře penzijního systému ČR a Švýcarska
Heresová, Kateřina ; Loužek, Marek (vedoucí práce) ; Brabec, Petr (oponent)
Diplomová práce má za cíl zhodnotit a porovnat penzijní systém České republiky a Švýcarska a penzijní společnosti a fondy operující na úrovni II. a III. pilíře. V mnohých ohledech bývá Švýcarsko dáváno za vzor funkčního a zdravého penzijního systému. Tato práce si klade otázku, zda tomu tak skutečně je a v čem by mohlo jít Švýcarsko České republice příkladem. Studie se nejprve zaměří na současné penzijní systémy obou zemí, které charakterizuje a posléze rozebere jejich ekonomické prostředí. Na základě metody kvantitativní analýzy srovná penzijní společnosti ČR a penzijní fondy Švýcarska dle vybraných faktorů. Ve svém závěru práce provede komparaci penzijních systémů obou zemí a zhodnotí je.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.