Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Experimentální stanovení koeficientu víceotvorové rychlostní sondy
Šolc, Jan ; Uher, Miroslav (oponent) ; Šedivá, Soňa (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na měření průtoku vzduchu v potrubí, za pomocí normalizované clony a víceotvorové sondy. V praktické části je ověřena závislost koeficientu na vlastnostech sondy. Součásti práce je také patentový průzkum v oblasti Pitotových trubic, normalizovaných clon a víceotvorových sond.
EX NIHILO NIHIL FIT ( z ničeho nic nevzniká)
Hort, Leoš ; Šedivá, Barbora (oponent) ; Guštar,, Milan (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou dekonstrukce a fraktalizace tištěné hudební informace. Cílem práce je nalezení nových uměleckých východisek kombinováním faktických prvků objevujících se ve zpracovávání hudebního média statickou formou na papíře i technologií jejího následného převedení na odpad. Výsledkem je kompoziční koncept a pracovní postup, které poskytují obrazový materiál a obsaženou informaci v notaci pro sólovou klavírní skladbu.
Patentovaná řešení strojních zařízení velkokapacitní prádelny
Čermák, Martin ; Kšenzuliak, Vladimír (oponent) ; Bobák, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou právní ochrany technických řešení na národní i mezinárodní úrovni a zaměřuje se na postup vytváření patentových rešerší. Výstupem je přehled již chráněných řešení v oblasti snižování energetické náročnosti profesní prádelny. Součástí práce je i stručné seznámení s procesem profesní údržby prádla.
Analýza multicastových protokolů pro WSN
Krajíček, Tomáš ; Červenka, Vladimír (oponent) ; Koutný, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou multicastového přenosu v bezdrátové síti ZigBee a implementací příslušných protokolů do prostředí MATLAB, dále realizací multicastového přenosu dat, následným vyhodnocením energetické náročnosti a komparací jednotlivých protokolů.
Ventilační zařízení
Kubovčík, Peter ; Pokorný, Přemysl (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným vývojom 3D modelov systémov ventilačných veterných turbín, vrátane vývoja regulácii. Boli navrhnuté, vymodelované a popísané tri varianty ventilačných zariadení s cieľom zvýšiť množstvo odsávaného vzduchu pri zachovaní nulovej spotreby energie zo siete. Podľa podkladov Vedúceho práce boli vypočítané, nakreslené a vymodelované dve zariadenia slúžiace na reguláciu množstva odsávaného vzduchu, konkrétne regulácie pomocou polklapky a štvrťklapky. Výstupom sú výrobné výkresy oboch regulácii.
The Impact of Financial Development on Innovation: A Comparative Study of Central and Eastern European Countries and Western European Countries
Liu, Yuhan ; Fiřtová, Magdalena (vedoucí práce) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent) ; Jeřábek, Petr (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut mezinárodních studií Mezinárodní magisterské studium ekonomie, státu a společnosti Yuhan Liu Dopad finančního rozvoje na inovace: Srovnávací studie zemí střední a východní Evropy a západoevropských zemí. Magisterská práce Praha 2023 Bibliografická poznámka LIU, Yuhan. Dopad finančního rozvoje na inovace: Srovnávací studie zemí střední a východní Evropy a zemí západní Evropy. Mateřská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Vedoucí práce Mgr. ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. Abstrakt Tato práce využívá panelový soubor dat 40 evropských zemí z let 1995 až 2021 ke zkoumání dopadu finančního rozvoje na inovace. Vzhledem k heterogenitě těchto evropských zemí jsou rozděleny do dvou podskupin (země střední a východní Evropy a země západní Evropy), aby bylo možné provést srovnávací studii a zjistit, zda finanční rozvoj ovlivňuje inovace v obou skupinách zemí odlišně. Tento článek měří rozvoj finančního systému ze čtyř dimenzí, které se skládají z hloubky, dostupnosti, efektivity a stability, a vybírá dva ukazatele pro zachycení inovací, včetně inovačních vstupů a inovačních výstupů. Empirické výsledky ukazují, že v zemích střední a východní Evropy může zlepšení finanční hloubky, přístupu a efektivity významně přispět k...
Komparace patentů a obchodních tajemství jako možných způsobů ochrany práva duševního vlastnictví
Roučková, Kateřina ; Petrlík, David (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Komparace patentů a obchodních tajemství jako možných způsobů ochrany práva duševního vlastnictví Abstrakt Diplomová práce Komparace patentů a obchodních tajemství jako možných způsobů ochrany práva duševního vlastnictví porovnává instituty patentů a obchodních tajemství a zdůrazňuje jejich jednotlivé klady a zápory. Nejprve se zabývá řešením otázky, zda je možné na stejné předměty alternativně využít jak ochranu prostřednictvím patentů, tak prostřednictvím obchodních tajemství. Vzhledem k tomu, že v případě patentů jsou zákonem určeny předměty, které tuto ochranu požívat nemohou, práce dále rozebírá, zda by bylo, či nebylo vhodné a možné tyto jednotlivé předměty chránit prostřednictvím obchodních tajemství. Porovnává také jednotlivé definiční znaky těchto dvou institutů. V druhé části jsou rozebrány odlišnosti v nabývání a pozbývání patentů a obchodních tajemství se zaměřením na proces získávání patentů, rozsah ochrany, která z daného práva duševního vlastnictví vyplývá, a na způsoby zániku a zrušení těchto forem ochrany. Tím je zdůrazněna administrativní a finanční náročnost, která doprovází ochranu prostřednictvím patentů oproti neformalizované ochraně obchodních tajemství. V poslední části diplomové práce jsou uvedeny podobnosti při výkonu práv z patentů a obchodních tajemství, a to jak ve vztazích se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.