Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cell signaling aberrations in primary immunodeficiencies
Fejtková, Martina ; Kanderová, Veronika (vedoucí práce) ; Vlková, Marcela (oponent)
Primární imunodeficience (PID) jsou charakterizovány zvýšenou náchylností k infekcím a různě závažnými imunologickými poruchami. S rozvojem masivně paralelního sekvenování je ve skupině PID identifikováno stále více poruch v genech asociovaných s imunitním systémem. Biologická podstata mnoha nalezených mutací je ale často neznámá. Je proto nezbytné vyvíjet metodické nástroje, které pomohou objasnit kauzalitu daných mutací a mohou pomoci nalézt optimální terapii. Jedněmi z nově objevených mutací jsou aktivační, tzv. gain-of-function, mutace v genu pro STAT1 způsobující chronickou mukokutánní kandidózu. Kandidózu mohou zmírňovat antimykotika nebo cílený JAK-STAT inhibitor, ruxolitinib. Pro našeho pacienta s nově nalezenou mutací ve STAT1 jsme vyvinuli jednoduchý test pro detekci fosforylace STAT molekul v lymfocytech plné periferní krve. Tímto testem jsme potvrdili aktivační charakter dané mutace a použili jej i pro monitorování cílené léčby ruxolitinibem. U druhého pacienta, který trpí lymfadenopatií a imunodeficitem, byla identifikována dosud nepopsaná mutace v genu pro kaspázu-8. Prokázali jsme inhibiční, tzv. loss-of-function character dané mutace projevující se sníženým štěpením samotné kaspázy-8 i jejího substrátu kaspázy-3, poruchou v buněčné apoptóze a sníženou signalizací NFB. U třetí...
Řešení spojitých systémů evolučními výpočetními technikami
Lang, Stanislav ; Šeda, Miloš (oponent) ; Olehla, Miroslav (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
Práce je věnována problematice řešení spojitých systémů evolučními výpočetními technikami. Evoluční výpočetní techniky spadají do oblasti studia softcomputingu, jedná se o pokročilé optimalizační metaheuristiky, které se s postupným růstem výpočetního výkonu počítačů stávají stále více používanými metodami řešení složitých optimalizačních problémů. Řešení spojitých systémů, potažmo syntéza spojitých regulačních obvodů, je jednou z oblastí, kde tyto pokročilé algoritmy nalézají své uplatnění. Při řešení spojitých systémů se zaměříme na problematiku regulace. Evoluční výpočetní techniky se pak mohou stát nástrojem nejen pro optimalizaci parametrů regulátoru, ale i pro návrh jeho struktury. Pro optimalizaci parametrů regulátoru lze využít mnoho různých algoritmů (genetický algoritmus, diferenciální evoluce, atd.), pro návrh struktury se setkáváme běžně s využitím tzv. gramatické evoluce. Nasazení gramatické evoluce však není nutné, pokud je využito vhodného kódování, jak je navrženo v předložené práci. Práce prezentuje metodu návrhu struktury a parametrů obecného lineárního regulátoru s využitím genetického algoritmu. V rámci polynomiální teorie řízení se též setkáme s označením polynomiální regulátor. Způsob kódování popisu obecného lineárního regulátoru do genetického řetězce je stěžejní, určuje množinu algoritmů použitelných pro optimalizaci a ovlivňuje efektivitu výpočtů. Popsané kódování, efektivní implementace EVT, včetně multikriteriální optimalizace je stěžejním přínosem této práce.
Nelineární řízení komplexních soustav s využitím evolučních přístupů
Minář, Petr ; Ošmera, Pavel (oponent) ; Oplatková,, Zuzana Komínková (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
Problematika optimalizace složitých soustav za použití algoritmů umělé inteligence, je relativně nový vědní obor a má mnohé způsoby využití v technické praxi. Vhodné algoritmy na řešení podobných úloh jsou třeba genetický algoritmus, diferenciální evoluce, algoritmus HC12, metoda nelder-mead, fuzzy logika a gramatická evoluce. Kompletní řešení je prezentováno na vybraných příkladech od matematických soustav nelineárních systémů, až po praktické úlohy spolu s návrhem antén a stabilizace deterministického chaosu. Práce si klade za cíl navržení jednotlivých postupů využití algoritmů umělé inteligence při vícekriteriální optimalizaci. K dosažení optimálních výsledků slouží navržené softwarové řešení na základě multi-platformové aplikace v rámci Matlab a Java rozhraní. Softwarové řešení spojuje všechny algoritmy do ucelené aplikace a dále rozšiřuje možnosti uplatnění výsledků na reálných soustavách a v technické praxi.
Nelineární řízení komplexních soustav s využitím evolučních přístupů
Minář, Petr ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
Problematika optimalizace složitých soustav za použití algoritmů umělé inteligence, je relativně nový vědní obor a má mnohé způsoby využití v technické praxi. Vhodné algoritmy na řešení podobných úloh jsou třeba genetický algoritmus, diferenciální evoluce, algoritmus HC12, metoda nelder-mead, fuzzy logika a gramatická evoluce. Kompletní řešení je prezentováno na vybraných příkladech od matematických soustav nelineárních systémů, až po praktické úlohy spolu s návrhem antén a stabilizace deterministického chaosu. Práce si klade za cíl navržení jednotlivých postupů využití algoritmů umělé inteligence při vícekriteriální optimalizaci. K dosažení optimálních výsledků slouží navržené softwarové řešení na základě multi-platformové aplikace v rámci Matlab a Java rozhraní. Softwarové řešení spojuje všechny algoritmy do ucelené aplikace a dále rozšiřuje možnosti uplatnění výsledků na reálných soustavách a v technické praxi.
Kvazieuklidovské obory integrity
Čoupek, Pavel ; Šaroch, Jan (vedoucí práce) ; Glivický, Petr (oponent)
Tato práce shrnuje některé známé výsledky, týkající se k-stage euklidovských a kvazieuklidovských okruhů a oborů integrity, jistých zobecnění pojmu eukli- dovského okruhu, a prezentuje nové výsledky. Mezi ně patří zejména zavedení transfinitní konstrukce k-stage euklidovského okruhu, vedoucí k charakterizaci k- stage euklidovských okruhů nevyužívající pojmu normy, a její důsledky. Pozornost je dále věnována tvrzením, dávajícím návod, jak konstruovat nové k-stage eukli- dovské oruhy z jiných k-stage euklidovských okruhů (a popř. tak, aby se jednalo o obory integrity). Prezentujeme také příklad oboru integrity, který se jeví jako dobrý kandidát na 3-stage euklidovský okruh, který není 2-stage euklidovský. 1
Analýza měření PID degradace FV modulů na bázi křemíku
Baklík, Radim ; Strachala, Dávid (oponent) ; Hylský, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá krystalickými fotovoltaickými moduly v návaznosti na fenomén PID. Práce se zaměřuje na metody zkoumání měnících se elektrických veličin, jako je paralelní odpor a svodový proud, při probíhající degradaci. Zkoumán bude vliv degradace na V-A charakteristiky modulů a porovnání metodou elektroluminiscence.
Komparativní analýza diskrétních regulátorů PID
Pála, Matěj ; Dokoupil, Jakub (oponent) ; Pivoňka, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá analýzou a komplexním porovnáním různých struktur diskrétních variant PID regulátorů související s testováním na stanovených simulačních a reálných modelech. V první teoretické části jsou popsány jednotlivé struktury diskrétního PSD regulátoru. Zde je zmíněna Ziegler-Nicholsova metoda nastavování parametrů PID regulátorů a popis regulátoru používaného firmou B&R. Druhá část práce je zaměřena na testování na stanovených modelech. Jsou zde uvedeny výsledky získané jak simulacemi, tak i testováním na reálných modelech. Porovnání výsledků za použití různých struktur diskrétních variant PID regulátoru a výsledky získané testováním regulátoru firmy B&R.
Návrh konstrukce a řízení nestabilního robota se sférickou základnou
Špila, Filip ; Najman, Jan (oponent) ; Spáčil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a realizací řízení nestabilního robota, balancujícího na sférické základně, známého také pod názvem ballbot. Předpokládá se kompletní návrh konstrukce, výběr pohonných jednotek, návrh, implementace a testování inteligentního řídícího algoritmu, který udrží robota v metastabilní rovnovážné poloze. Při vývoji budou využity softwarové nástroje Matlab/Simulink. Práce také počítá s využitím mikrokontroléru dsPIC jako platformy pro finální řízení celého systému. Zadání projektu má interdisciplinární charakter a je realizováno jako týmová práce s jasně vymezenými úkoly pro jednotlivé členy.
Kamera pro aplikace v biologii
Jurák, Petr ; Slovák, Jiří (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem IP bloků pro termokameru. Tato termokamera je určenou pro zkoumání rostlin. Hlavní součástí termokamery je detektor infračerveného záření, který snímá frekvence v rozsahu 8 – 14 m. Získaný analogový signál je upraven a následně digitalizován. Součástí detektoru je také Peltierův článek, který je určen jak pro chlazení detektoru, tak pro zahřívání a je řízen externím signálem. Vývojová deska MicroZed implementuje IP bloky. Termokamera je navrženy tak, mohla být řízena z desky MicroZed. Rozbor zařízení je nejprve popsán od teoretické části až po návrh IP bloků.
Modelování a řízení leteckých proudových motorů
Voda, Tomáš ; Blaha, Petr (oponent) ; Veselý, Libor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá popisem leteckých motorů, jejich požadavky na řízení a možnostmi řízení těchto motorů. V praktické části byl vytvořen model motoru Jetcat P80-SE. Tento model byl poté ověřen vůči reálnému motoru, kdy byly změřeny reálné otáčky a teplota motoru. Tyto parametry byly následně porovnány se simulovanými otáčkami a teplotou. Díky danému porovnání můžeme říci, že se povedlo vytvořit model motoru, který odpovídá reálnému motoru. Dále byl v práci navrhnut regulátor otáček tak, aby splňoval požadavky na řízení v celém rozsahu otáček. Byl navrhnut PI regulátor otáček v různých variantách a tyto varianty byly poté porovnány. Jelikož nebyly známy bezpečností limity dané výrobcem, byly tedy implementovány limitní hodnoty pouze pro ukázku, jak by samotné omezení mohlo být provedeno.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.