Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 952 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
IntelliSense Implementation of a Dynamic Language
Míšek, Jakub ; Zavoral, Filip (vedoucí práce)
Vývojáři během samotného programování často opakují stejná slova a stále opisují běžné výrazy. Dále také prohledávají dokumentace a zdrojové kódy, například kvůli znění deklarací metod a jiných symbolů. Z tohoto pohledu je velmi užitečná asistence ze strany vývojového prostředí. Konkrétně metody IntelliSense značně usnadňují práci tím, že shromažďují informace o používaných symbolech a programátorovi je automaticky nabízejí. Během práce s dynamickými jazyky je ale tato pomoc velmi problematická, jelikož sémantika jednotlivých symbolů není definitivně známa, dokud program není spuštěn. Součásti projektu Phalanger tak byli implementovány metody pro syntaktickou, ale také sémantickou analýzu zdrojového kódu, zaměřené hlavně na dynamický jazyk PHP. Je tak možné sestavit seznam slov, které je možné zapsat na určité místo ve zdrojovém kódu; jako jsou klíčová slova jazyka, deklarované symboly či parametry funkce, včetně informací o nich.
Application that supports penetration tests of web applications
Holovová, Simona ; Švikruha, Patrik (oponent) ; Martinásek, Zdeněk (vedoucí práce)
This master´s thesis is about the security of web applications and penetration testing. The main goal is to gain knowledge about testing methodologies OWASP Testing Guide and ASVS and to implement this knowledge into a web application to assist during manual penetration testing. The theoretical part of the thesis describes both methodologies and web technologies used during the development of the application. The practical part of the thesis is about the design of the application based on the specification, its implementation, and security hardening.
Návrh systému pro podporu realizace akcí
Kučera, Michal ; Novák, Lukáš (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává problematiku pořádání akcí ve skautském okrese Hodonín. Práce se skládá ze tří částí, první částí jsou teoretická východiska práce, která popisují zpracovávanou problematiku, ve druhé části je analyzovaný současný stav a postup při pořádání akcí, třetí část obsahuje vlastní řešení dané problematiky a navržená jednotlivá řešení. Celou práci uzavírá závěr, který obsahuje celkové shrnutí práce.
Webový vyhledávač registrace domácích zvířat
Zaklová, Kristýna ; Burget, Radek (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit webový vyhledávač registrace domácích zvířat, který bude následně použit v reálném provozu. Podstatou řešení je vykonávání dotazů nad dostupnými tuzemskými registry v jednom kroku, namísto ručního prohledávání každého z nich. S ohledem na větší počet registrů a absenci jejich oficiálního seznamu nemusejí pověřené osoby všechny znát, což může zapříčinit nenalezení majitele zvířete. Vytvořené řešení využívá HTTP požadavky a bylo implementováno v jazyce PHP prostřednictvím frameworku Symfony. Výsledný systém byl otestován pomocí programových testů a zpětné vazby potenciálních uživatelů. Přínosem této práce je možnost praktického využití systému při nálezu domácího zvířete ze strany veterinárních klinik, útulků zvířat, policie aj.
Měření průtoku v mikrofluidním systému se záznamem a sdílením měřených hodnot
Duša, Martin ; Harabiš, Vratislav (oponent) ; Čmiel, Vratislav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na měření průtoku, mikrofluidní systémy a realizaci systému, který je schopný měřit průtok a sdílet data s možností jejich vizualizace přes webové rozhraní. První část práce je věnována teoretické rešerši, která se stručně zabývá teorii průtoku a dalšími pojmy, které k průtoku náleží. Dále jsou zde uvedeny principy průtokoměru používané v laboratorním prostředí, jejich výhody či aplikace. Druhá část teoretické rešerše je věnována mikrofluidním systémům. V této části jsou popsány prvky, které tvoří mikrofluidní systém, jejich možnosti a aplikace. Poslední část práce je věnována realizaci měřícího systému. Realizace obsahuje návrh měřícího systému, kde je uveden výběr mikrokontroléru, senzoru a celkový návrh měřícího systému. Ve softwarovém řešení jsou obsaženy použité platformy a ukázky algoritmizace. Ke konci je popsána fyzická realizace celého systému, popis kalibrace a shrnutí výsledků.
Rozpoznávání podobností zdrojových kódů v systému Anton
Všianský, Richard
V bakalářské práci je řešena implementace rozšíření do systému Anton, které dokáže rozpoznat podobnosti napříč zdrojovými kódy v jazyce PHP. Podstatou rozšíření je algoritmus Greedy String Tiling. Řešení ukazuje výsledky porovnání číselně i graficky. Řešení bylo otestování na ilustrativních datech i na skutečných datech pocházející z výuky.
Komplexní webové administrační rozhraní pro firmu IdeaTech
Vodák, Jan
Vodák, J. Komplexní webové administrační rozhraní pro firmu IdeaTech. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Práce se zabývá návrhem a následnou implementací komplexního webového administračního rozhraní pro společnost IDEATECH s.r.o., se zaměřením na univerzálnost navrhovaného řešení a možnosti jeho opakovaného využití napříč různými projekty společnosti. Návrh a následná implementace vychází ze sepsaných požadavků společnosti.
Návrh a realizace obchodního a administračního portálu pro konkrétní společnost
Vařacha, František
Diplomová práce se zabývá vytvořením obchodního a administračního internetového portálu na prodej a správu produktů. Vytvořením se rozumí specifikovat uživatelské požadavky od konkrétní společnosti, navrhnout a implementovat celý portál. Vyvíjený portál je webová aplikace typu SPA založená na JavaScriptové knihovně React a PHP frameworku Symfony.
Implementace notace BPMN a Petriho sítí pro podporu metodiky lean manufacturing
Srna, Antonín
Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci firemního procesu ve středně velké firmě, z oboru automobilového průmyslu (cca 500 zaměstnanců). Pro optimalizaci bylo využito notace BPMN, a Petriho sítí. Za využití této kombinace, došlo k opti-malizaci procesu podle zásad metodik Lean manufacturing. V rámci teoretické čás-ti je pojednáno o definici procesů jako takových, a procesním řízením, a vymeze-ním pojmu procesy ve výrobním podniku. Dále jsou uvedeny pojmy definující me-todiky procesního modelování a Lean manufacturing. Metodická část práce je za-měřena na konkrétní nástroje procesního modelování (BPMN, BPEL aj.) a rozbor využitých technologií v rámci práce. Metodika byla aplikována v rámci praktické části. Po vytvoření BPMN diagramu procesu a simulaci Petriho sítí s vyhledáním blokací, byly vytvořeny návrhy optimalizace procesu. Následná aplikace umožňuje správu a přehled importovaných procesů, přiřazení jejich pracovníků a materiálů, pro výpočet nákladových funkcí Lean manufacturing pro podporu rozhodování.
Webová aplikace pro správu sportovního oddílu
Plíšková, Tereza
Plíšková, Webová aplikace pro správu sportovního oddílu. Brno, 2017. Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou implementací a nasazením webové aplikace pro správu volejbalového oddílu, která usnadňuje vnitřní procesy správy oddílu. Ve fázi návrhu aplikace je vytvořen Usecase diagram za účelem sjednocení a vizualizace požadavků oddílu a na základě těchto požadavků je sestaven ERD diagram sloužící jako podklad pro reálnou databázi. Práce se zabývá také návrhem webového designu webové prezentace, kdy jsou sestaveny drátové modely jak pro desktopovou tak mobilní verzi aplikace. V kapitole výsledky je shrnut postup implementace a následného testování aplikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 952 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.