Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Práva a povinnosti fyzické osoby v řízení o oddlužení
Šůsová, Táňa ; Frintová, Dita (oponent) ; Smolík, Petr (oponent)
Práva a povinnosti fyzické osoby v řízení o oddlužení Shrnutí Obsahem diplomové práce je popis institutu oddlužení, zavedený zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), z pohledu dlužníka fyzické osoby. Práce pojednává o postavení dlužníka, jeho právech a povinnostech v průběhu insolvenčního řízení, se zaměřením na řešení úpadku oddlužením. V rámci výkladu platné právní úpravy práce poukazuje na rozhodování soudů při aplikaci insolvenčního zákona, názory odborníků a problematiku nedokonalosti zákona ve vztahu k institutu oddlužení. V první části diplomová práce charakterizuje historický vývoj insolvenčního práva a řešení úpadku oddlužením na našem území od 18. století až po v současné době platný insolvenční zákon. Další kapitola definuje některé pojmy pro obsah diplomové práce významné. Konkrétně je definován pojem dlužník. S ohledem na skutečnost, že je oddlužení jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka nepodnikatele, je v práci věnována vymezení pojmu nepodnikatel samostatná podkapitola. Dále jsou v kapitole definovány další osoby, ručitel, spoludlužník, manžel dlužníka. Na konci kapitoly je vysvětlen pojem úpadek, případně hrozící úpadek a možné sanační formy úpadku dlužníka fyzické osoby. Možné druhy zahájení insolvenčního řízení dlužníka fyzické osoby a...
Sanační způsoby řešení insolvence dlužníka
Verner, Zdeněk ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Sanační způsoby řešení insolvence dlužníka Před 5 lety nabyl účinnosti český insolvenční zákon. Je to proto vhodná příležitost, aby bylo provedeno zhodnocení výhod a záporů současné úpravy v této právní oblasti. Insolvenční zákon zavedl dva způsoby řešení dlužníkova úpadku, které jspu v českém právním řádu nové: reorganizace a oddlužení. Pro oba dva instituty je typický tzv. "sanační" princip, který dlužníkovi umožňuje pokračovat v aktivitě poté, co budou provedena určitá opatření Diplomová práce obsahuje 5 hlavních částí. První část poskytuje základní výklady ohledně pojmu insolvence a uvádí důvody pro zvláštní právní úpravu pro řešení úpadku dlužníků, kteří mají více věřitelů. Vyskytuje se zde též stručný popis insolvenčního řízení. Druhá část se zabývá reorganizací, což je způsob řešení úpadku, který je určen především pro velké společnosti (podnikatelé). Třetí část se zaměřuje na oddlužení, které je určeno pro ty, kteří nejsou podnikateli (nepodnikatelé) a které jim umožňuje zbavit se závazků. Oddlužení může být provedeno dvěma způsoby: buď zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře. Další části se zabývají zkušenostmi se zavedením reorganizace a oddlužení a obsahují návrhy, jak by se mohla právní úprava v této oblasti vylepšit. Účelem práce bylo provést zhodnocení způsobů řešení...
Návrh úpravy insolvenčního zákona s cílem zrovnoprávnění postavení věřitele při řešení úpadku oddlužením
Prasková, Zuzana ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Název diplomové práce: Návrh úpravy insolvenčního zákona s cílem zrovnoprávnění postavení věřitele při řešení úpadku oddlužením Shrnutí: Cílem diplomové práce je popsat proces nové sanační formy řešení úpadku oddlužení a poukázat na určité slabiny stávající právní úpravy, včetně navržení případných změn, kterými by bylo možno je vyřešit. Důvody, pro které jsem si toto téma vybrala, jsou i) poměrně nová právní úprava insolvenčního zákona, jež je účinný od 1. ledna 2008 a ii) praktické zkušenosti s insolvenčním řízením. Diplomová práce se skládá z jedenácti kapitol, z nichž se každá věnuje určité fázi oddlužení. Na začátku je Úvod, jež popisuje základní cíle práce, důvody, pro které bylo zvoleno právě toto téma a shrnutí základní právní úpravy. První kapitola je zaměřena na historický vývoj úpadkového práva na území stávající České republiky a je rozdělena do tří podkapitol. První z nich popisuje situaci úpadkového práva před vznikem Československé republiky, druhá konkurzní právo po roce 1918 a třetí podkapitola shrnuje úpadkové právo upravené zákonem o konkurzu a vyrovnání. Druhá kapitola popisuje základní změny, které přinesl nový insolvenční zákon a také změny, resp. novely, kterými od počátku jeho účinnosti prošel. Třetí kapitola obsahuje čtyři podkapitoly a je zaměřena na obecné otázky procesu...
Vybrané problémy aplikace Insolvenčního zákona
Kulíř, Martin ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Dne 1. ledna 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), který tvoří současnou právní úpravu úpadku v České republice. Důvodem pro přijetí nové právní úpravy nebyla pouze zastaralost starého zákona, ale zároveň i nutnost přizpůsobit českou právní úpravu právu Evropské unie. Insolvenční zákon spolu s jeho prováděcími předpisy tak tvoří zcela nové zákonné úpravy řešení úpadku, který je založen na zcela nových principech, přepracovává staré způsoby řešení úpadku dlužníka a zároveň i zavádí nové moderní způsoby. Kromě tradičního způsobu řešení úpadku konkursem zavádí insolvenční zákon dva nové sanační způsoby řešení úpadku - reorganizaci a oddlužení - které jsou výhodnější pro dlužníka i věřitele. Reorganizace je určena pro dlužníky podnikatele, oddlužení pak pro dlužníky nepodnikající. Tato nová zákonná úprava má však také mnoho nedokonalostí, které ztěžují její praktickou aplikaci. V této práci se tak snažím nejzásadnější problémy vybrat a blíže je přiblížit. Toto je tedy i hlavním účelem této práce - upozornit na největší problémy aplikace insolvenčního zákona a navrhnout jejich možné řešení. Toto téma jsem si vybral především kvůli své dvouleté praxi v kanceláři insolvenčního správce, když jsem tak s praktickými problémy insolvenčního řízení velmi...
Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Polák, Marek ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Resumé Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který vešel v účinnost 1. ledna 2008, zavedl do českého právního systému nový institut oddlužení. Tento způsob řešení úpadku je přípustný pouze pro nepodnikatele (oddlužení tak nemůže být použito pro obchodní společnosti nebo obecně pro podnikající fyzické osoby). Spotřebitelské úpadky představují většinovou část úpadkových řízení na území České republiky a lze očekávat, že tento dlouhotrvající trend bude i nadále pokračovat. Institut oddlužení přináší spotřebitelům efektivní možnost, jak se legálně vypořádat se svými dluhy, a to prostřednictvím jednoho ze dvou možných způsobů, jmenovitě splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty dlužníka, a začít opět s čistým štítem jako aktivní člen ekonomické společnosti. Předmětem této diplomové práce je podat komplexní rozbor právní úpravy řešení úpadku oddlužením, od vymezení příčin, které vedou k osobnímu bankrotu, a interpretace základních pojmů, až po popis nezbytných úkonů vedoucích k prohlášení úpadku, samotný průběh oddlužení a odlišení jeho dvou základních forem. Tento teoretický základ je doplněn o poznatky z praxe, které jsem získal během mého působení v advokátní kanceláři zároveň vykonávající funkci insolvenčního správce. Vlastní text práce je rozdělen do osmi...
Oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku
Kořenová, Klára ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku Shrnutí Cílem této práce je poskytnout ucelený rozbor institutu oddlužení jako jednoho z řešení úpadku. Práce je rozdělena do tří kapitol. Obsahem první kapitoly je historický exkurz, popisující vývoj řešení úpadku a insolvenčního řízení ve světě i v Čechách. V kapitole druhé se věnuji obecnému výkladu pojmu úpadku, zahájení insolvenčního řízení a jeho účinkům. Třetí a nejobsáhlejší kapitola pak pojednává o samotném oddlužení a jeho uzlových bodech, které jsou v tomto procesu stěžejní. Tedy zejména osobám oprávněným podat návrh na povolení oddlužení, včetně náležitostí tohoto návrhu, rozhodnutí soudu o povolení a následně schválení oddlužení, způsobům oddlužení a povinnostem dlužníka a nakonec rozhodnutí o splnění oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů. Zákon č. 182/2006 Sb o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon), upravuje dva způsoby oddlužení. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení plněním splátkového kalendáře. Oba způsoby mají společné, že dlužník musí během oddlužení uhradit alespoň 30% celkové výše svých nezajištěných závazků a dochází k poměrnému uspokojení nezajištěných věřitelů. Pokud dlužník zároveň plní všechny povinnosti, které mu Insolvenční zákon ukládá, může být na základě rozhodnutí insolvenčního soudu po skončení...
Způsoby řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob
Poštová, Tereza ; Macková, Alena (oponent) ; Smolík, Petr (oponent)
Způsoby řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob Rozvoj úvěrových obchodů v posledních letech a s tím spojené rostoucí zadlužování domácností, vedly k tomu, že typickým subjektem moderního insolvenčního práva se stává nepodnikající fyzická osoba. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) přináší spotřebitelům možnost sanačního řešení jejich úpadku formou oddlužení, které umožňuje řešit nepříznivou ekonomickou situaci dlužníka při splnění alespoň části jeho závazků takovým způsobem, který pro něj nemá zcela likvidační dopad, a zároveň mu umožňuje vybřednout z dluhové spirály a začít znovu. Diplomová práce se zabývá právě úpadkem těchto osob a způsoby jeho řešení, přičemž vychází nejen z platné právní úpravy, ale zejména též z judikatorní praxe soudů, neboť celá řada otázek je prozatím řešena pouze v jejím rámci. Změnu by mohla přinést navrhovaná tzv. koncepční novela, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, a jejímž záměrem je právě zákonné zakotvení sporných a v zákonně neřešených otázek. Cílem diplomové práce je především přiblížit proces řešení úpadku spotřebitele, obzvláště se zaměřením na oddlužení a na nepatrný konkurs a jeho specifika, s důrazem kladeným na otázky, které nejsou dohledatelné v zákoně. Klíčové pojmy Úpadek Oddlužení Konkurs
Oddlužení - jeden se sanačních způsobů řešení úpadku
Šnoblová, Zuzana ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku Abstrakt Základním cílem této práce bylo definovat nový institut oddlužení zavedený zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2008. V rámci vymezení platné právní úpravy bylo poukázáno na rozhodování soudů při aplikaci insolvenčního práva a současně byly vytyčeny některé problematické otázky související s novou právní úpravou. Oddlužení je jeden ze sanačních způsobů řešení dlužníkova úpadku. Smyslem oddlužení je umožnit dlužníkům osvobození od placení pohledávek a začít tak nový život bez dluhů. Oddlužení je zaměřeno na řešení tak zvaného spotřebitelského úpadku osob, které nejsou podnikateli. Právě na problematiku osobní působnosti oddlužení je zaměřena jedna z částí této práce. Zda bude dlužníkovi umožněno řešit jeho úpadek oddlužením je zcela na uvážení soudu. Základním předpokladem pro jeho povolení pak je poctivý záměr dlužníka. Dalším předpokladem pak je skutečnost, že dlužník bude schopen uspokojit alespoň 30 % pohledávek jeho nezajištěných věřitelů. Oddlužení může být realizováno dvěma způsoby, a to zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře s tím, že právě druhý způsob je preferovanější variantou. Volba mezi oběma způsoby primárně náleží nezajištěným...
Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Rothová, Kateřina ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Resumé Zadlužování fyzických osob nepodnikatelů a jejich následná neschopnost splácet své závazky řádně a včas se promítlo nejen do právních předpisů, jejichž účelem je ochrana spotřebitele, ale i do právního předpisu, který sanuje finanční situaci dlužníka a dává mu druhou šanci k novému začátku bez dluhů. Insolvenční zákon prošel za dobu své účinnosti tj. od 1. srpna 2008 vývojem, podstatným vývojem a dle počtu podaných insolvenčních návrhů se stal právním nástrojem, který dlužníci dokáží využít pro řešení své situace. Efektivitu využití institutu oddlužení budeme moci posoudit až v horizontu dvou tří let, kdy by mělo být dostatek podkladů zhodnotit úspěšnost schválených oddlužení splátkovým kalendářem. Soudní rozhodování přizpůsobilo insolvenční zákon i pro možnost oddlužení manželů, kteří mají ve většině případů společné závazky spadající do SJM. Oddlužení manželů však přináší řadu otázek a není insolvenčními soudy prováděno jednotným způsobem. Je tedy na místě příprava velké novely insolvenčního zákona, od které si slibujeme nejen sjednocení soudního rozhodování, ale i vyjasnění sporných ustanovení a vyplnění mezer, které byly v aplikačním procesu zjištěny.
Discharge of a debtor - one of modes of insolvency solution
Horňák, Henrich ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Resumé Dne 1.1.2008 vošiel v účinnosť zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia (insolvenčný zákon), ktorý komplexne zreformoval úpadkové právo v Českej republike, okrem iného aj zavedením nového inštitútu oddlženia. Oddlženie je koncipované ako spôsob riešenia spotrebiteľského úpadku pre fyzické a právnické osoby - nepodnikateľov. Po vzore zahraničných úprav priznáva možnosť oslobodenia od dlhov a tým nový štart do ekonomického života subjektu. Nová podoba riešenia úpadku spotrebiteľa dokázala potrebu svojej existencie aj tým, že oddlženie je zďaleka najčastejším spôsobom riešenia úpadku v Českej republike. Cieľom tejto práce bolo podať celkový rozbor problematiky oddlženia od podania insolvenčného návrhu cez samotný proces oddlženia až po oslobodenie dlžníka od dlhov. Vlastný text práce je štruktúrovaný do šiestich kapitol. Prvá kapitola uvádza do problematiky tradičným historickým exkurzom úpravy bankrotu na českom území, objasnením pojmu úpadok a poskytnutím základných informácií o novom insolvenčnom zákone. Nasledujúca kapitola sa snaží postihnúť oblasti vlastné všetkým typom insolvenčného konania v obecnej rovine pre účely ďalšieho textu práce. V tretej kapitole je podaný obecný výklad oddlženia - komu je tento spôsob riešenia úpadku určený a aké podmienky musí subjekt splňovať, aby...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.