Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.
Cestovatel Čeněk Paclt (1813-1887) - první Čech na pěti kontinentech z pohledu historické antropologie
Kříž, Jaroslav ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
Diplomová práce analyzuje život českého cestovatele Čeňka Paclta (1813-1887) pocházející z města Turnova. Čeněk Paclt patří k nejznámějším českým cestovatelům a je to také první Čech, který prokazatelně procestoval všech pět obydlených kontinentů a zanechal o tom písemné svědectví. Stěžejní část práce se zaměřuje na jeho životní osud a popisuje jeho cestovatelská dobrodružství, která prožil na pěti kontinentech. Jako jeden z hlavních metodologických přístupů je využívána historická antropologie, která se zaměřuje na konkrétního jedince v dějinách. Sekundárně je zpracována i Pacltova osobnost a jeho náhled na domorodé obyvatelstvo, jež na svých cestách potkal, a opomenut není ani Pacltův vztah k rodnému městu. Dále je také v práci zmíněno cestovatelské zázemí v českých zemích v 19. století.
Profesní zátěž učitele v různých kulturách
Svobodová, Michaela ; Štětovská, Iva (vedoucí práce) ; Čáp, David (oponent)
Práce se zabývá zátěží, kterou ve své profesi pociťuje učitel, a zaměřuje se konkrétně na středoškolské učitele v České republice a na Novém Zélandu. V teoretické části jsou zpracována témata střední školy, kultury, zátěže a profesní zátěže učitele podle dostupných tuzemských i zahraničních odborných zdrojů. Tato část představuje jak teoretická východiska, tak i realizované výzkumy zabývající se danými tématy. Empirická část práce sestává z návrhu výzkumu na téma uznání profese středoškolského učitele v České republice a na Novém Zélandu. Proponovaný výzkum se soustředí na uznání rodiči žáků a snaží se tak o hlubší zkoumání jednoho z faktorů působících profesní zátěž učitelů. Cílem této bakalářské práce je prezentovat téma profesní zátěže učitele a nabídnout interkulturní perspektivu, které by se v této oblasti dalo využít. Klíčová slova: Zátěž, učitel, střední škola, kultura, Nový Zéland
Comparison of immigrant integration policies in Australia and New Zealand
Svetlíková, Monika ; Šánová, Lucie (vedoucí práce) ; Bernard Thompson Mikes, Antonin (oponent)
Diplomová práca Comparison of immigrant integration policies in Australia and New Zealand si kľadie za cieľ analyzovať a následne porovnať integračné politiky voči imigrantom v období po 2. svetovej vojne. Ďalším zámerom je poskytnúť porovnanie zámerov týchto politík s reálnymi výstupmi. Poslednou dôležitou ambíciou je vsadenie zistení z prípadových štúdií oboch krajín do kontextu debát o konci multikulturalizmu. Práca je rozdelená do troch vwľkých častí. Prvá je predstavením témy, východisiek a motivácie k tomuto výskumu. Zároveň predkladá definície a rôzne pohľady na teoretické koncepty a termíny využívané v práci na základe preštudovanej literatúry. Druhá čast práce je zložená z prípadových štúdií imigračných a integračných politík Austrálie a Nového Zélandu voči imigrantom a okrajovo aj voči populácii pôvodného obyvateľstva. It is divided into three major parts. Posledná cast práce je komparáciou čiastkových zistení práce, zhrnutím výsledkov a prezentovaním záverečných poznámok k téme. Kľúčové slová Imigračné politiky, integračné politiky, asimilácia, multikulturalizmus, pôvodné obyvateľstvo, Austrália, Nový Zéland
Působení Austrálie a Nového Zélandu v rámci ANZUS
Šestáková, Michaela ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Bernard Thompson Mikes, Antonin (oponent)
Tato práce se zabývá působením Austrálie a Nového Zélandu v rámci bezpečnostního paktu ANZUS. Využívá teoretický koncept opozice uvnitř aliance, konkrétně opozice pro získání autonomie. Pomocí komparace zjišťuje, jaké faktory ovlivňovaly odlišné chování těchto dvou spojenců. Nový Zéland zaujal v 80. letech vůči USA opozici pro získání autonomie, kdežto Austrálie setrvala v konformním vztahu, který ji zaručoval bezpečnostní výhody. Práce řeší otázku, zda to bylo způsobeno zahraničněpolitickými, vnitropolitickými nebo systémovými faktory. Dále zkoumá vývoj vztahů spojenců v rámci dvou bilaterálních dohod, vzniklých po sporu z USA a Nového Zélandu a účelnost těchto dohod v obranných politikách států a současných válečných konfliktech.
Native Art as a Source of Cultural Memory. Case Study of Māori Toi moko
Vacková, Kateřina ; Rychlík, Martin (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá navrácením Toi moko (tetovaných a mumifikovaných maorských hlav) ze zahraničních institucí zpět do země jejich původu, na Nový Zéland. Toi moko nepředstavují pouze lidské ostatky, ale také kulturní artefakty, díla nativního umění, jež jsou významná pro kulturní reprodukci. Význam Toi moko pro maorskou kulturu je vysvětlen na základě teorie kulturní paměti, kterou do sociálních věd uvedl německý kulturolog a egyptolog Jan Assmann. Cílem této práce je poskytnout obecný rámec pro pochopení hodnoty Toi moko v maorské společnosti, shrnout jeho historický vývoj a reflektovat snahy repatriačního programu Karanga Aotearoa Repatriation Programme, jenž je veden novozélandským národním muzeem Te Papa Tongarewa pod záštitou novozélandské vlády. Klíčová slova etika, kultura, kulturní paměť, kulturní identita, Karanga Aotearoa Repatriation Programme, Maorové, nativní umění, Nový Zéland, tetování, Toi moko
No Way, You Will Not Make Australia Home! Comparative analysis of immigration policies: case of Australia and New Zealand
Mocková, Eliška ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Brunclík, Miloš (oponent)
Tato práce si klade za cíl zjistit příčinu rozdílného přístupu Austrálie a Nového Zélandu k imigraci. Sledovány jsou roky 2001 až 2015 s občasnými přesahy k nejnovějším událostem i do doby předchozí. Byla zde aplikována teorie scapegoatingu, jehož spouštěčem měly být změny v ekonomické situaci. Tato teorie vychází z předpokladu, že se společnost v těžších obdobích (např. v důsledku ekonomické krize) uchyluje k vyhledávání tzv. obětních beránků. Těmi jsou zpravidla skupiny, jež nejsou schopny se většinové společnosti bránit. Na ně je pak společností přesouvána vina za tyto i jiné, často domnělé problémy. Účelem je, aby se daná společnost zbavila vzniklé frustrace/agrese a zároveň si zachovala zdání morální čistoty. Dalším motivem scapegoatingu je také touha většinové společnosti zvýšit svou moc na úkor těchto skupin. Imigranti jsou ze své podstaty ideální skupinou pro scapegoating, zejména kvůli své zranitelnosti a odlišnosti. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že tento mechanismus se v Austrálii často spouští a ovlivňuje imigrační politiku země. Toto převážně neplatí pro Nový Zéland, jehož imigrační politika je racionální, motivována zisky a náklady. Nicméně, ekonomická situace se jako spouštěč scapegoatingu v Austrálii nepotvrdila, proto je třeba nadále zkoumat příčiny tohoto chování, které mohou...
Vliv jevu El Niño / Jižní oscilace na klima Nového Zélandu
Brambus, Ondřej ; Huth, Radan (vedoucí práce) ; Müller, Miloslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá klimatickým jevem El Nino, Jižní Oscilací (Southern Oscillation), jejich interakcí (ENSO) a dopadem ENSO procesů na klima Nového Zélandu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První z nich (kapitola 3) se zabývá vysvětlením terminologie, obecných zákonitostí a podmínek, za kterých El Nino vzniká. Druhá část (kapitola 4) pak shrnuje nejdůležitější výzkumy týkající se dopadů ENSO procesů na klima Nového Zélandu. V této části jsou popsány jak čistě meteorologické a klimatologické výzkumy, tak zároveň výzkumy hydrologické či dendrochronologické. Poslední část (kapitola 5) je věnována mému výzkumu, který se zabývá dopady změn SOI (Southern Oscillation Index) na teploty a srážky Nového Zélandu. Při událostech El Nino se zdá být roční amplituda teploty v severní části severního ostrova Nového Zélandu vyšší než při událostech La Nina. K tomuto závěru jsem dospěl pomocí korelace SOI s daty teplot. Dopady kolísání SOI na proměnlivost srážek můj výzkum nepotvrdil.
Ochrana osobnosti v kontinentálním pojetí a common law
Ondřejová, Eva ; Švestka, Jiří (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent) ; Vychopeň, Martin (oponent)
Se vzrůstajícími globálními zásahy do osobnostních práv je nutné znát i úpravy rozdílných států, zejména ze systému angloamerického, neboť dopady těchto zásahů lze pociťovat v domácím prostředí, ale vymahatelnost bude nastávat v právních řádech cizích států. Konečně prostřednictvím rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva se tyto systémy začínají prolínat i v oblasti ochrany osobnostních práv a prvky common law se dostávají do právních řádů a judikatury kontinentálního práva, včetně České republiky. Disertační práce představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systémech common law, zejména v právu anglickém, zemí Commonwealthu, USA a Kanady, která doposud nebyla zpracována pro potřeby české odborné veřejnosti. Práce přináší teoretickou koncepci institutu ochrany osobnosti v common law a její základy pro potřeby vysvětlení rozdílů zkoumaných systémů. Danou problematiku uvádí na klíčové judikatuře, vedoucí k ukotvení principů common law. Práce pracuje s aktuálními případy a problémy, které právní řády řeší v 21. století.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.