National Repository of Grey Literature 48 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Půdní poměry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Obecná charakteristika rostlých půd Sokolovska. Obecná charakteristika antropogenních půd Sokolovska. Závěry pro oblast hospodářsky významných rekultivací a pro oblast revitalizace, resp. obnovy krajinných prvků.
Identifikace‚ zpřístupnění a ochrana specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v Severozápadních Čechách: Soubor opatření k realizaci naučně-rekreačního využití Hornojiřetínské výsypky a její okolí
R-PRINCIP Most ; ENKI o.p.s., Třeboň ; ARTECH s.r.o., Litvínov ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; LARECO, Praha ; Pixová, Kateřina ; Šímová, Petra ; Svoboda, Ivan ; Sixta, Jan ; Vojnar, Jiří ; Linhart, Josef ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Přikryl, Ivo ; Šťastný, Karel ; Bejček, Vladimír ; Sklenička, Petr
Vymezení území (Hornojiřetínská výsypka - vznik a základní charakteristiky). Historický vývoj území Hornojiřetínské výsypky. Cíle a předpokládané přínosy souboru opatření, metody. Zóny Hornojiřetínské výsypky: zóna zvýšeného návštěvnického zájmu A1, zóny návštěvnického zájmu A2 až A6, zóny zvýšeného zájmu ochrany přírody B1 a B2, zóny zájmu ochrany přírody B3 a B4. U jednotlivých zón je uvedena obecná charakteristika, vegetace, fauna, navržená prioritní funkce zóny, stávající negativní vlivy, návrh opatření a náklady na realizaci opatření.
Identifikace‚ zpřístupnění a ochrana specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v Severozápadních Čechách: Zpřístupnění významných lokalit hnědouhelných výsypek
LARECO, Praha ; Sklenička, Petr
Zpřístupnění lokalit bylo navrženo vesměs formou cyklostezek s ohledem na vzdálenosti mezi nimi. Tytéž cyklostezky jsou využívány jako stezky pro pěší. Studie uvádí přehled současného stavu a navrhování cyklostezek v jednotlivých lokalitách v souvislosti s ukončováním jejich těžební činnosti.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Návrh metodiky obnovy funkcí krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Návrh metodiky by se měl po dopracování stát metodickým podkladem pro budoucí řešení úkolů souvisejících s obnovou funkce krajiny narušené povrchovou těžbou a zaplnit mezeru v rámci současné legislativy i rekultivační praxe. Návrh je prioritně zaměřen na velkolomy v oblasti severočeských hnědouhelných pánví, lze ho však přiměřeně použít i pro malolomové provozy. Návrh metodiky respektuje zásady trvale udržitelného rozvoje nově vznikající krajiny při zohlednění multidisciplinárního přístupu ověřovaného praxí v konkrétních podmínkách dotčených regionů.
Identifikace‚ zpřístupnění a ochrana specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v Severozápadních Čechách: Ekologická sukcese na současných hnědouhelných výsypkách (informační systém)
LARECO, Praha ; Sklenička, Petr
Zpráva obsahuje závěrečné botanické a zoologické zhodnocení vybraných důlních výsypek, hodnocení jednotlivých výsypkových ploch. Popis geografického informačního systému, který by v rámci projektu vytvořen. Tabulky jednotlivých lokalit s jejich popisem.
Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzivním osidlováním
Rückl, Pavel
Hodnotící zpráva je pouze dílčí zprávou, která bude dále doplňována a rozšiřována. Projekt bude zaměřen na konkrétní ucelenou oblast a výzkum orientován na poznání všech hlavních i zdánlivě podružných faktorů, které vlivem dlouhodobé, zejména povrchové těžby, navazujících průmyslových aktivit a hustého osídlení působí degradaci krajiny. Výzkum se zaměří na geologické, geochemické a hydrogeologické okolnosti vývoje "průmyslové krajiny". Z výsledků výzkumu by měly vyplynout možnosti celkové revitalizace krajiny, obnovy jejich přirozených funkcí a udržitelného využití krajiny při zachování jejího osídlení. Výsledky by měly být podány formou, která umožní začlenění konkrétních doporučených opatření do přípravy nové územně plánovací dokumentace.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Postrekultivační využití území
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Horáček, Radek ; Vrbová, Marie ; Svoboda, Ivan
Dílčí úkol se zabývá vymezenou oblastí Mostecka. Jeho součástí je analýza zahraničních zkušeností, návrh na vybudování cyklistických stezek a pěších turistických tras včetně turistického autookruhu ve vymezeném území v okolí města Mostu.
Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzivním osidlováním: Hydrogeologie
Trachtulec, J. ; Hurník, S. ; Rückl, Pavel
III. část hodnotící zprávy popisuje hydrogeologii Severočeské pánve (vlastní zpracování) a obsahuje Posouzení vlivu budoucího jezera ve zbytkové jámě lomu Bílina na podzemní vody, teplické termální prameny a bílinskou kyselku a kritéria trvalého vodotěsného oddělení (vlastní zpracování).

National Repository of Grey Literature : 48 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.