National Repository of Grey Literature 71 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin
Správa KRNAP, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
Cílem řešení projektu bylo: 1. kontinuální měření atmosférické depozice na 5 reprezentativních plochách nezbytného pro upřesňování a verifikaci modelů a návrhů opatření. 2: Výpočet aktuální kritické zátěže síry, dusíku a nutričního dusíku pro oblast Krkonoš a výpočet aktuálního překročení těchto kritických zátěží současnou atmosférickou depozicí jako podklad pro návrh způsobu změny druhové skladby a obhospodařování současného lesa. 3. Analýza a vyhodnocení trendů atmosférické depozice. Zpráva o výsledcích a způsobu plnění projektu za rok 2003. Vyúčtování finančních prostředků.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin: Měření trendů atmosférické depozice. Příloha č. 2
AGNOS, Hořovice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Svoboda, Tomáš ; Hošek, Jan ; Čížek, Luboš ; Schwarz, Otakar
Zpráva shrnuje dosavadní výsledky dílčího projektu 1. Shrnuje především primární výsledky měření za části roků 2003 a 2004, dále vypočtené hodnoty celkové atmosférické depozice a grafickou interpretaci získaných výsledků z šesti měřištních ploch na území KRNAPu a dvou ploch na území CHKO Jizerské hory. Časová řada měření prezentovaných v této zprávě plynule navazuje na výstup projektu VaV/610/1/99.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin: Měření trendů atmosférické depozice. Příloha č. 2
AGNOS, Hořovice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Svoboda, Tomáš ; Hošek, Jan ; Čížek, Luboš ; Schwarz, Otakar
Zpráva obsahuje primární výsledky měření za části roků 2001 a 2002, vypočtené hodnoty celkové atmosférické depozice a grafickou interpretaci získaných výsledků z šesti měřištních ploch na území KRNAPu. Časová řada měření prezentovaných v této zprávě plynule navazuje na výstup projektu VaV/610/1/99.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin
Správa KRNAP, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
Cílem řešení projektu bylo: 1. kontinuální měření atmosférické depozice na 5 reprezentativních plochách nezbytného pro upřesňování a verifikaci modelů a návrhů opatření. 2: Výpočet aktuální kritické zátěže síry, dusíku a nutričního dusíku pro oblast Krkonoš a výpočet aktuálního překročení těchto kritických zátěží současnou atmosférickou depozicí jako podklad pro návrh způsobu změny druhové skladby a obhospodařování současného lesa. 3. Analýza a vyhodnocení trendů atmosférické depozice. Zpráva o výsledcích a způsobu plnění projektu za rok 2002. Vyúčtování finančních prostředků.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin
Správa KRNAP, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
V roce 2004 byl řešen dílčí projekt 1. Ve čtrnáctidenních intervalech byly prováděny odběry vzorků vody a sněhu, byly provedeny chemické analýzy na všechny v metodice uvedené komponenty a výsledky byly verifikovány. Výsledky a jejich souhrn jsou uvedeny v příloze č. 2.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin: Stanovení kritických zátěží síry a dusíku na území Krkonošského národního parku v roce 2000 a jejich porovnání s rokem 1995
AGNOS, Hořovice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Hruška, Jakub ; Kaufman, Robert ; Schwarz, Otakar
Cílem řešení projektu bylo: 1. kontinuální měření atmosférické depozice na 5 reprezentativních plochách nezbytného pro upřesňování a verifikaci modelů a návrhů opatření. 2: Výpočet aktuální kritické zátěže síry, dusíku a nutričního dusíku pro oblast Krkonoš a výpočet aktuálního překročení těchto kritických zátěží současnou atmosférickou depozicí jako podklad pro návrh způsobu změny druhové skladby a obhospodařování současného lesa. 3. Analýza a vyhodnocení trendů atmosférické depozice.
Konference krajinotvorných programů. Průhonice 2004
Český svaz ochránců přírody - 01 - 43 ČSOP, Praha ; Němec, Jan
CD-ROM obsahuje příspěvky do sborníku ve formátu htm. Obsah sborníku: Převody státní zemědělské půdy pro realizaci krajinotvorných programů. Strukturovaný přístup k řešení erozních a transportních procesů v krajině. RUBIKOVA KOSTKA - východiska, metody a nástroje obecné ochrany přírody. Historická krajina z ptačí perspektivy: archív letecké fotografie Archeologického ústavu AV ČR. Krajinotvorné programy a možnost jejich využití v prevenci před povodněmi a v plánování v oblasti vod. Krajinotvorné programy v oblasti Krkonošského národního parku. Současný stav revitalizace vodních toků v jižních Čechách. Zemědělská politika, agroenvironmentální programy a ochrana přírody. Geologické podklady pro krajinotvorné programy. Zemědělské hospodaření ve velkoplošných zvláště chráněných územích. Vliv očekávaných globálních změn podnebí na vodní ekosystémy. Možnosti statistického vyhodnocení krajinotvorných programů. Využívání podkladových materiálů pro praktickou realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů. Změny přírodního prostředí jako indikátor povodňového rizika. Aplikace ekohydrologického monitoringu při revitalizaci vodních toků. Strom jako svébytný biotop.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin: Měření trendů atmosférické depozice. Příloha č. 2
AGNOS, Hořovice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Svoboda, Tomáš ; Hošek, Jan ; Čížek, Luboš ; Schwarz, Otakar
Zpráva obsahuje primární výsledky měření za části roků 2002 a 2003, vypočtené hodnoty celkové atmosférické depozice a grafickou interpretaci získaných výsledků z šesti měřištních ploch na území KRNAPu. Časová řada měření prezentovaných v této zprávě plynule navazuje na výstup projektu VaV/610/1/99.
Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc ; Zrzavá, Ivana ; Zenterová, Adéla ; Zahradník, David ; Šlezar, Jiří ; Škrottová, Pavlína ; Ráčková, Marie ; Misiaček, Radim ; Jirásková, Eva ; Hošek, Jan ; Hédl, Radim ; Zeidler, Miroslav ; Hofmeister, Jeňýk ; Banaš, Marek
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vycházejí ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Ve zprávě za druhý rok řešení jsou prezentována teoretická východiska studované problematiky, podrobná metodika řešení těch částí projektu, kterým byla věnována v roce 2008 pozornost, úvodní sada získaných výsledků a jejich stručná diskuse.

National Repository of Grey Literature : 71 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.