Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Integrace žákyně s handicapem na střední škole
Franková, Zuzana
Bakalářská práce je zaměřena na integraci žákyně s handicapem v prostředí střední školy. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části bakalářské práce je vymezení pojmů, které souvisí s danou problematikou, osobností žáka s postižením a jeho integrací do klasické třídy. Metodami použitými pro zpracování teoretické části je studium odborných pramenů, tvorba výpisků, jejich analýza, syntéza a komparace. Cílem praktické části bakalářské práce je zjistit a popsat faktory podílející se na integraci žákyně střední školy s handicapem. Ke splnění cílů praktické části práce bude využito kvalitativního výzkumu, kazuistiky, čili případové studie zaměřené na žákyni střední školy s postižením, trpící mozkovou obrnou. V závěru budou i na základě výstupů teoretické i praktické části práce stanovena doporučení, která se vztahují k integraci žáků s handicapem do prostředí střední školy.
Edukace žáků v Jedličkově ústavu a školách
Peřinová, Klára ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Tato diplomová práce "Edukace žáků v Jedličkově ústavu a školách" obsahuje informace o vzdělávání žáků s tělesným postižením. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou potřeby a metody vzdělávání žáků s tělesným postižením. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké vyučovací metody, didaktické pomůcky, kompenzační pomůcky a další postupy a přístupy k žákům jsou využívané pedagogy na základní škole. Diplomová práce obsahuje analýzu přínosu Jedličkova ústavu a škol. Výzkum pracuje s následujícími metodami: strukturované rozhovory s pedagogy, zúčastněné pozorování na základní škole. Teoretická část práce obsahuje druhy tělesného postižení, souběžného postižení více vadami, Jedličkův ústav a školy a informace o vzdělávání žáků s tělesným postižením a se souběžným postižením více vadami. Praktická část práce se zabývá interakcí mezi žáky a pedagogy, mozkovou obrnou, vyučovacími metodami a potřebami žáků. Žáci potřebují bezbariérové prostředí, kompenzační pomůcky, podpůrná opatření, podporu jejich motivace a soběstačnosti. Učitelé učivo často vysvětlují a pokládají otázky. Žáci mají individuální vzdělávací plány, slovní hodnocení, klasifikaci, testy, zkoušení, exkurze a další školní kurzy. Pedagog volí vyučovací metody podle potřeb žáků. Informace o vzdělávacích a dalších potřebách jsou velmi důležité pro...
Vliv přetrvájících primitivních reflexů na psychomotorický vývoj dětí s mozkovou obrnou
Liscová, Irena ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Volemanová, Marja Annemiek (oponent)
Diplomová práce je zaměřená na psychomotorický vývoj dětí s mozkovou obrnou v souvislosti s přetrvávajícími primitivními reflexy. Úvodní kapitoly předkládají teoretické poznatky o mozkové obrně, její etiologii, klinickém obraze, jednotlivých formách a komplexní diagnostice, včetně speciálně pedagogické. Další část práce se zaměřuje na psychomotorický vývoj dítěte s mozkovou obrnou, zejména na vývoj hrubé i jemné motoriky a vývoj řeči. Hlavní oddíl práce pojednává o neurofyziologické podstatě primitivních reflexů a jejich významu pro raný vývoj dítěte. Jsou zde rozebrány jednotlivé primitivní reflexy, vliv jejich perzistence na psychomotorický vývoj dítěte s mozkovou obrnou a možnosti jejich integrace zvolenými terapeutickými koncepty. Pozornost je také zaměřena na důležitost multioborové spolupráce léčebné rehabilitace a speciálně pedagogické péče v problematice primitivní reflexologie. Výzkumná část práce je založena na kvalitativní metodologii a pracuje s daty ze tří případových studií. Jednotlivá data byla získána porovnáním vstupního a výstupního vyšetření. Cílem práce je prostřednictvím případových studií zkoumat, jakými způsoby lze ovlivnit perzistenci primitivních reflexů, jenž má vliv nejen na motorické dovednosti, chování či emocionalitu, ale v pozdějším věku také na vznik specifických...
Využití Pro-aktivní léčebné metody se vzduchovými dlahami Urias v ergoterapii horní končetiny u dětí s diagnózou mozková obrna.
Bakun, Jana ; Čábelková, Alžběta (vedoucí práce) ; Krivošíková, Mária (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Jana Bulavčuková Vedoucí práce: Bc. Alžběta Čábelková Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití Pro-aktivní léčebné metody se vzduchovými dlahami Urias v ergoterapii horní končetiny u dětí s diagnózou mozková obrna. Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá využitím Pro-aktivního přístupu v neurorehabiliaci u dětí s mozkovou obrnou. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je stručně popsána mozková obrna, konkrétně její etiologie, klasifikace jednotlivých forem a jejich klinický obraz. Dále se teoretická část zabývá přístupem Pro-aktivní léčebná metoda se vzduchovými dlahami Urias a ostatními terapeutickými pomůckami (dále jen PANat), základní charakteristikou, neurofyziologickým podkladem a modelem motorického učení. Cílem bakalářské práce je sestavit cvičební plán dle konceptu PANat na ovlivnění rozsahu pohybů na horní končetině u dětí se spastickou kvadruparétickou a triparetickou formou mozkové obrny. Dílčím stanoveným cílem je zjistit, zda má tříměsíční rehabilitace za pomoci sestaveného cvičebního plánu efekt na svalový tonus, úchopové funkce a soběstačnosti. Praktická část potvrzuje pozitivní účinek Pro-aktivní terapie se vzduchovými dlahami na rozsah pohybů na horní končetině. Je vypracovaná formou třech...
Prediktory sociální participace dětí s dětskou mozkovou obrnou v základních školách v České republice a Republice Srbsko
Zulić, Marija ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Vítková, Marie (oponent) ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Hlavním cílem této disertace je určit prediktory sociální participace žáků s mozkovou obrnou na základních školách v České republice a v Srbsku, což znamená vymezit faktory, které by mohly determinovat úroveň jejich sociální participace v základním vzdělávání. S ohledem na skutečnost, že participace žáků s mozkovou obrnou představuje důležitý indikátor jejich úspěšné společenské participace v adolescenci a v dospělosti, je nezbytné určit faktory, které mají vliv na jejich participaci ve školním věku. Na sociální participaci se pak v této práci pohlíží z úhlu samostatné realizace školních činností ležících mimo samotné vzdělávání, které žáci s mozkovou obrnou vykonávají ve školním prostředí každý den a které jsou vyžadovány, aby mohly plnit studijní povinnosti, jež se od nich očekávají. Pro hodnocení jejich participace ve školním prostředí byla použita první a třetí část dotazníku SFA (School Function Assessment, Hodnocení školních funkcí), který měří účast žáků v šesti bezprostředních situacích ve školním prostředí a ve 21 konkrétních školních činnostech ležících mimo vzdělávání. Za nezávislé proměnné jsme stanovili devět individuálních faktorů, které se vztahují k přímým charakteristikám žáků s mozkovou obrnou, a jeden faktor prostředí, který se váže na typ školy, již žáci navštěvují. Do výzkumu...
Pro-aktivní léčebný přístup v neurorehabilitaci integrující vzduchové dlahy a další terapeutické pomůcky. Podtitul: Využití v ergoterapii u dětských pacientů s diagnózou mozková obrna.
Opravilová, Dana ; Krulová, Anna (vedoucí práce) ; Haškovcová, Eliška (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Dana Opravilová Vedoucí práce: Mgr. Anna Krulová Oponent práce: Název diplomové práce: Pro-aktivní léčebný přístup v neurorehabilitaci integrující vzduchové dlahy a další terapeutické pomůcky Abstrakt diplomové práce: Tato práce se zaměřuje na využití Pro-aktivního přístupu v ergoterapii u dětských pacientů s diagnózou mozková obrna. Cílem bylo ověřit jaký vliv má Pro-aktivní léčebný přístup v neurorehabilitaci na funkční schopnosti dětí se spastickou kvadruparetickou formou mozkové obrny. V teoretické části je uveden přehled problematiky k mozkové obrně a přístupu zhotovený na základě rešerše odborné literatury. Studie se účastnilo celkem devět pacientů. U všech byl aplikován Pro-aktivní přístup. První kazuistika sloužila jako prevýzkum, terapie trvala po dobu 4 měsíců a pacientka absolvovala 25 terapií. Dalších 8 kazuistik probíhalo po dobu 5 týdnů s intenzitou ergoterapie 3x týdně. Účastníci byli vyšetřeni pomocí hodnocení Pediatric Evaluation of Disability Inventoy. (dále PEDI), měření aktivních a pasivních rozsahů pohybu a spasticity. Posouzeny byly také modelové aktivity. Porovnáním vstupního a kontrolního vyšetření bylo prokázáno zlepšení ve všech sledovaných položkách. V hodnocení PEDI se zlepšilo 6 pacientů průměrně o 1,4 body. V aktivním i pasivním pohybu došlo...
Klinická využitelnost testu QUEST v ergoterapii pro hodnocení funkce horních končetin u dětí s mozkovou obrnou. Podtitul: QUEST - Quality of Upper Extremity Skills Test
Hodboďová, Kateřina ; Krulová, Anna (vedoucí práce) ; Krivošíková, Mária (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Kateřina Hodboďová Vedoucí práce: Mgr. Anna Krulová Oponent práce: ………………….………………….… Název diplomové práce: Klinická využitelnost testu QUEST v ergoterapii pro hodnocení funkce horních končetin u dětí mozkovou obrnou Podtitul: QUEST - Quality of Upper Extremity Skills Test Abstrakt diplomové práce: Tato diplomová práce se zabývá popisem problematiky testu QUEST (Quality of Upper Extremity Skills Test) a jeho praktického přínosu do ergoterapeutické praxe. Hlavním cílem práce je prokázat využitelnost testu QUEST jako hodnocení funkčních schopností horních končetin u dětí s mozkovou obrnou v české ergoterapeutické praxi. Teoretická část poskytuje základní informace o mozkové obrně u dětí, o možnostech ergoterapeutické intervence zaměřené na horní končetiny, o významu hodnocení v ergoterapii, přičemž je kladen důraz na využití standardizovaných hodnotících nástrojů v ergoterapii. Výrazná část je věnována také charakteristice zahraničního testu QUEST. Součástí jsou informace o vzniku testu, psychometrických vlastnostech a normativních datech. Zahrnuto je též představení položek testu, způsobu administrace a vyhodnocování, jako interpretace výsledků. Není opomenuta ani klinická využitelnost testu u diagnózy mozková obrna. V praktické části diplomové práce bylo hodnoceno deset...
Stimulace osob s tělesným a kombinovaným postižením - využití metody TheraSuit
Krejčová, Ivana ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce s názvem "Stimulace osob s tělesným a kombinovaným postižením - využití metody TheraSuit" je zaměřena na využití různých stimulačních metod v oblasti péče o osoby s tělesným a kombinovaným postižením a je zacílena zejména na zmiňovanou metodu TheraSuit a její modifikace (Klim-Therapy), jejichž hlavním prvkem je speciální podpůrný oblek. V České republice je tato metoda využívána poměrně krátkou dobu, je málo rozšířená, a to zejména kvůli její finanční náročnosti, kdy si klienti terapii z velké části hradí sami. Proto si práce klade za cíl shromáždit co nejvíce dostupných informací o metodách využívajících speciální podpůrný oblek. Dalším záměrem je získat pomocí kvantitativního výzkumného šetření přehled o informovanosti a postojích dospělých klientů vybraných zařízení určených osobám s tělesným a kombinovaným postižením, zákonných zástupců dětí s tělesným a kombinovaným postižením a také pracovníků, kteří s těmito osobami pracují, ke zkoumané metodě a k novým stimulačním metodám vůbec. Dále se práce zaměřuje na ostatní stimulační metody využívané ve vybraných zařízeních poskytujících služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.