Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stavby a geodynamický vývoj ortorul moldanubika
Kryl, Jakub ; Verner, Kryštof (vedoucí práce) ; Venera, Zdeněk (oponent)
Stavby a geodynamický vývoj ortorul Moldanubika Český abstrakt Obsahem předkládané diplomové práce je strukturní analýza třech vybraných těles ortorul převážně kambro-ordovického stáří, které jsou součástí vysoce metamorfovaných hornin západní části moldanubika. Tyto horniny byly během variské orogeneze postiženy HT-MP/LP metamorfózou a polyfázovou deformací. V tělese blanické ortoruly (Qtz + Kfs + Plg + Bt ± Ms ± Sill ± Ky) byla zaznamenána reliktní submagmatická stavba upadající pod strmými úhly k JJV až VJV, která byla transponována do regionálních subsolidových staveb orientovaných pod mírnými úhly k S až SZ, které doprovází lineace protažení s úklonem k Z. Na základě indikátorů pohybu zde byla identifikována násunová kinematika ve směru měřených lineací. Mikrostrukturní analýza zde prokázala dominantní aktivitu procesu "vysokoteplotní migrace hranic zrn" (High Temperature Grain Boundary Migration). Mezi pozdní superponované struktury patří lokalizované střižné zóny násunového charakteru upadající pod středními úhly k VJV až VSV. Bechyňská ortorula (Qtz + Kfs + Plg + Bt ± Ms) tvoří výrazně protažené těleso ve směru S-J. V tomto případě byly identifikovány subsolidové stavby regionálního charakteru s úklonem pod mírnými úhly k JJZ až ZSZ, s výraznými lineacemi charakteru protažení s orientací k JZ a...
Contribution to geodynamic evolution and post-collisional magmatic activity in the Arabian-Nubian Shield (East African Orogeny) and southwestern Moldanubian Zone (Central European Variscides)
Megerssa, Leta Alemayehu ; Verner, Kryštof (vedoucí práce) ; Závada, Prokop (oponent) ; Johnson, Kenneth (oponent)
Oblast variského orogenního pásma zahrnující exhumovanou kořenovou doménu označovanou jako moldanubikum a arabsko-núbijský štít (ANS) náležící východoafrickému orogenu (EAO) v Etiopii jsou považovány za ideální oblasti ke studiu pozdně-orogenních (post-kolizních) procesů. Na základě širšího spektra metod geologického výzkumu (terénní strukturní mapování, analýza anizotropie magnetické susceptibility, termodynamické modelování P-T vývoje, konvenční U/Pb datování) proběhla rekonstrukce geodynamického vývoje a magmatismu v jihozápadní části Moldanubika (Český masív) a jednotky Tokar-Barka (jižní část Arabsko-Nubijského štítu). V případě domény moldanubika došlo k výraznému tektonometamorfnímu eventu v závěrečné etapě variských orogenních procesů, který v případě arabsko-núbijského štítu chybí. V jižním arabsko-núbijském štítu, respektive v oblasti neoproterozoické juvenilní korové domény Tokar-Barka, postkolizní pluton Chewo složený z monzodioritu a křemenného monzonitu zaznamenal pozdně orogenní přetisk. Odhad teplotně-tlakových podmínek vmístění intruze naznačují, že hloubka jeho vmístění je ca 10 až 13 km. Na základě podrobného studia staveb a struktur, provedené analýzy anizotropie magnetické susceptiblity (AMS) je možné konstatovat, že pluton Chewo byl vmístěn procesem diapirismu do rozsáhlé...
Geodynamické aspekty vmístění granitoidů typu Eisgarn (Moldanubický batolit)
Paclíková, Jana ; Verner, Kryštof (vedoucí práce) ; Franěk, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá především identifikací magmatických (resp. magnetických) staveb, geodynamickým aspektům vmístění a geochronologii granitoidů typu Eisgarn, konkrétně na příkladu klenovského a mrákotínského plutonu, které se nacházejí ve východní části modanubického batolitu. V rámci této práce byla provedena petrologická a mezoskopická analýza okolních metamorfovaných hornin včetně zjištění P-T podmínek hlavní minerální asociace. Dále to pak byla petrologická, geochemická a mezoskopická analýza staveb klenovského a mrákotínského plutonu včetně využití anizotropie magnetické susceptibility, analýza krystalizačního stáří klenovského plutonu a tíhová charakteristika studované oblasti společně se zjištěním orientace hustotních rozhraní v různých hloubkách. Granitoidy klenovského i mrákotínského plutonu na základě geochemických analýz patří čistě mezi granitoidy S-typu, které vznikly parciálním tavením původně metasedimentárního protolitu. Z analýz je také patrné, že klenovský pluton zaznamenává relativně nižší stupeň frakcionace granitového magmatu než mrákotínský pluton. Vmístění a krystalizace granitoidů obou těles byly úzce spojeny s vývojem regionálních metamorfních staveb, které vznikaly mezi 329 a 327 Ma. V tomto období došlo k rychlé exhumaci metamorfovaných hornin v...
Petrogenesis and emplacement of post-collisional granitoids of southeastern Moldanubian Batholith
Hájek, Tadeáš ; Verner, Kryštof (vedoucí práce) ; Houzar, Stanislav (oponent)
Weinsbergský kompozitní pluton, situovaný v jižní části moldanubického batolitu, je rozsáhlé intruzivní těleso s komplexní stavbou a procesy vmístění a petrogeneze. Na základě geochemických analýz a zirkonové morfologie lze konstatovat, že dominantní litologií v severovýchodní části tohoto plutonu je druhý typ granitoidů typu weinsberg (WbG II). Na základě aplikování strukturních, petrologických a geochemických dat získaných ze zájmové oblasti může být předložena interpretace geodynamického vývoje a procesů vmístění východní části weinsbergského kompozitního plutonu. Tato interpretace zahrnuje: (a) podsouvání kontinentální mikrodesky Brunie ve východní oblasti v časovém rozmezí kolem 340-330 Ma mělo za následek delaminaci a následný nárůst teploty a anatexi metapelitických hornin spodní kontinentální kůry, ze kterých se stává heterogenní zdroj pro vznik granitoidních magmat typu weinsberg a eisgarn; (b) následný růst rozsáhlého metamorfního dómu na rozhraní okraje brunijské mikrodesky, následovaný multifázovým vmístěním celé východní části moldanubického batolitu včetně weinsbergského kompozitního plutonu v intervalu mezi 330 a 325 Ma; (c) rostoucí vliv zkrácení v severojižním směru a s ním spojený pravostranný střih podél lokalizovaných střižných zón měl za následek vznik převládající ZSZ-VJV...
Mineral and chemical changes of magma crystallization during formation of post-Variscan intrusions and veins in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
Kubínová, Šárka ; Faryad, Shah Wali (vedoucí práce) ; Rapprich, Vladislav (oponent) ; Moyen, Jean-François (oponent)
- 1 - Český abstrakt Pozdně variské hořčíkem bohaté draselné až ultradraselné magmatické horniny vytvářejí početné žíly, žilné roje a několik plutonických těles při hranici mezi Moldanubickou Zónou a Telesko- Barrandienskou jednotkou v Českém Masivu. Přesto, že představují objemově menší skupinu magmatických hornin, jsou klíčové k pochopení generování tavenin a proseců plášťové metasomatózy, a diferenciace taveniny v mělčích hloubkách. Kromě toho jsou považovány za indikátory tektonického vývoje této části Českého Masivu během finálních stádií Variské Orogeneze. V současnosti jsou předmětem diskuze několika autorů zejména z pohledu jejich geneze, vmístění a geodynamického významu. Předkládaná disertační práce je kompilace čtyř vědeckých publikací zaměřených na petrologické stadium vybraných (ultra)-draselných žilných hornin z několika lokalit nacházejících se při západním okraji Moldanubické Zóny. Studium minerálních struktur, chemického složení minerálů a celohorninových vzorků společně se studiem magnetických staveb a struktruních terénních vztahů, a stanovení stáří nám umožnilo popsat krystalizační historii těchto hornin, diskutovat jejich vývoj od vzniku taveniny k výstupu a vmístění magmatu, a vytvořit model sekvence Variských orogenních procesů v Moldanubické části Českého Masivu. Předmětem zájmu jsou...
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Dukovany – západ \n(EDU-Z).
Havlová, V. ; Pertoldová, J. ; Bukovská, Z. ; Hroch, T. ; Štědrá, V. ; Jankovec, J. ; Říha, J. ; Červinka, R. ; Černý, M. ; Dudková, A. ; Dušek, K. ; Franěk, J. ; Gondolli, J. ; Gvoždík, L. ; Hokr, M. ; Holeček, J. ; Hrdličková, K. ; Jelének, J. ; Jelínek, J. ; Kachlíková, R. ; Kaláb, Zdeněk ; Klajmon, M. ; Kolomá, K. ; Královcová, J. ; Kouřil, M. ; Kryštofová, E. ; Kučera, R. ; Kunceová, E. ; Maryška, J. ; Milický, M. ; Nývlt, D. ; Ondra, P. ; Pacherová, P. ; Polák, M. ; Rapprich, V. ; Rukavičková, L. ; Sedláčková, I. ; Vašíček, R. ; Vavro, Martin ; Vopálka, D. ; Uhlík, J. ; Zeman, J. ; Zeman, O.
Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Dukovany-západ a hodnotí lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP 22 verze 3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1. Geologické charakteristiky lokality\n2. Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3. Transportní charakteristiky lokality\n4. Stabilita lokality\n5. Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6. Slučitelnost vlastností horninového masivu s inženýrskými bariérami
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska\ndlouhodobé bezpečnosti – lokalita Březový Potok.
Havlová, V. ; Pertoldová, J. ; Bukovská, Z. ; Hroch, T. ; Štědrá, V. ; Baier, J. ; Říha, J. ; Červinka, R. ; Černý, M. ; Dudková, I. ; Dušek, K. ; Franěk, J. ; Gondolli, J. ; Gvoždík, L. ; Hokr, M. ; Holeček, J. ; Jankovec, J. ; Jelínek, J. ; Kachlíková, R. ; Kaláb, Zdeněk ; Klajmon, M. ; Kolomá, K. ; Kouřil, M. ; Královcová, J. ; Kučera, R. ; Kunceová, E. ; Maryška, J. ; Milický, M. ; Nývlt, D. ; Ondra, P. ; Polák, M. ; Rapprich, V. ; Rukavičková, L. ; Soejono, I. ; Steinová, J. ; Svoboda, J. ; Šír, P. ; Švagera, O. ; Uhlík, J. ; Vavro, Martin ; Vašíček, R. ; Vopálka, D. ; Zeman, J. ; Zeman, O.
Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Březový potok a hodnotí lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP 22 verze 3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1) Geologické charakteristiky lokality\n2) Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3) Transportní charakteristiky lokality\n4) Stabilita lokality\n5) Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6) Slučitelnost vlastností horninového masivu s inženýrskými bariérami
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Temelín – jih (ETE-J)
Havlová, V. ; Pertoldová, J. ; Hroch, T. ; Štědrá, V. ; Jankovec, J. ; Říha, J. ; Červinka, R. ; Baier, J. ; Černý, M. ; Dudková, I. ; Dušek, K. ; Franěk, J. ; Gondolli, J. ; Gvoždík, L. ; Hokr, M. ; Holeček, J. ; Jelínek, J. ; Kachlíková, R. ; Kaláb, Zdeněk ; Klajmon, M. ; Kolomá, K. ; Královcová, J. ; Kučera, R. ; Kryštofová, E. ; Maryška, J. ; Milický, M. ; Ondra, P. ; Pacherová, P. ; Peřestý, V. ; Polák, M. ; Řihošek, J. ; Rukavičková, L. ; Steinová, J. ; Svoboda, J. ; Šír, P. ; Uhlík, J. ; Vašíček, R. ; Vavro, Martin ; Vopálka, D. ; Zeman, O.
Cílem této zprávy je shrnout dostupná data z lokality v okolí jaderné elektrárny Temelín (ETE-J) a a hodnotit lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP22 v3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1. Geologické charakteristiky lokality\n2. Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3. Transportní charakteristiky lokality\n4. Stabilita lokality\n5. Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6. Slučitelnost vlastností horninového masivu s inženýrskými bariérami
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP \na RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Magdaléna.
Havlová, V. ; Pertoldová, J. ; Bukovská, Z. ; Hroch, T. ; Štědrá, V. ; Černý, M. ; Říha, J. ; Červinka, R. ; Dudková, I. ; Dušek, K. ; Franěk, J. ; Gondolli, J. ; Gvoždík, L. ; Hokr, M. ; Holeček, J. ; Jankovec, J. ; Jelének, J. ; Jelínek, J. ; Kachlíková, R. ; Kaláb, Zdeněk ; Kouřil, M. ; Královcová, J. ; Klajmon, M. ; Kolomá, K. ; Kučera, R. ; Kunceová, E. ; Maryška, J. ; Milický, M. ; Nývlt, D. ; Ondra, P. ; Pacherová, P. ; Polák, M. ; Rapprich, V. ; Rukavičková, L. ; Steinová, J. ; Svoboda, J. ; Šír, P. ; Švagera, O. ; Vašíček, R. ; Vavro, Martin ; Vopálka, D. ; Uhlík, J. ; Zeman, J. ; Zeman, O.
Cílem této zprávy je shrnout dostupná data z lokality Magdaléna a hodnotit lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP22 v3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1) Geologické charakteristiky lokality\n2) Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3) Transportní charakteristiky lokality\n4) Stabilita lokality\n5) Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6) Slučitelnost vlastností horninového masivu s inženýrskými bariérami

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.