Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reforma bezpečnostního sektoru se zaměřením na rozvojové státy
Petrová, Martina
Bakalářská práce Reforma bezpečnostního sektoru se zaměřením na rozvojové státy se zaobírá problematikou reformy iráckého civilního bezpečnostního sektoru v období roků 2017 – 2021. Vzhledem k složitému a nestabilnímu bezpečnostnímu prostředí, irácká vláda od roku 2017 požádala o součinnost mezinárodních partnerů v oblasti reformy. Teoretická část práce stanovuje nejproblematičtější oblasti civilního sektoru, které jsou hlavním zájmem činnosti mezinárodních partnerů. Práce má za cíl analyzovat působení a vliv konkrétních mezinárodních aktérů - OSN, NATO, Evropská unie a výsledky nimi implementovaných misí a programů.
Mezinárodní spolupráce při správě přímých daní
Čermáková, Žofie ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Mezinárodní spolupráce při správě daní Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem mezinárodní spolupráce při správě daní. Vzhledem ke globalizaci, která umožňuje daňovým subjektům provozovat ekonomické aktivity víceméně kdekoliv se tato problematika stala velice aktuální. I když správní spolupráce v oblasti daní má svůj počátek ve středověku, největší vývoj zaznamenala v posledních desetiletích. Hlavními aktéry na poli spolupráce jsou kromě jednotlivých států mezinárodní, mezivládní organizace jako například OECD a OSN a samozřejmě také Evropská unie. Všichni tyto aktéři vydávají právní předpisy, které upravují mezinárodní spolupráci při správě přímých daní. Nejdůležitějšími předpisy na mezinárodní úrovni jsou především bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které tvoří základ spolupráce mezi státy. Dalším důležitým předpisem je multilaterální Úmluva o vzájemné správní spolupráci jíž se účastní již 146 jurisdikcí. Nelze opomenout ani Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD a OSN, které jsou hojně využívány při uzavírání již zmíněných bilaterálních smluv. Hlavním právním předpisem Evropské unie týkajícího se tohoto tématu je směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (DAC). Tato směrnice a další, kterými byla novelizována upravují průběh mezinárodní spolupráce při správě...
Actors' behaviour and the militarization of space: Cooperation vs. conflict
Gréková, Lenka ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Práce se zabývá otázkou militarizace vesmíru, včetně rizika jeho weaponizace a zkoumá, jak se k otázce militarizace staví klíčové státy. Cílem práce je zjistit, zda mezi sebou státy v oblasti využívání vesmíru spolupracují či nikoliv, a to za použití dvou modelů teorie her: vězňova dilematu a tragédie obecní pastviny. Práce vychází z předpokladu, že tyto dva modely popisují chování mezi aktéry mezinárodních vztahů, respektive jejich sklon ke spolupráci a soupeření, a klade si za cíl zhodnotit, zda jsou tyto modely použitelné právě v případě spolupráce v oblasti využívání vesmírného prostoru. Mezi zkoumané aktéry patří USA, Rusko a Čína, jakožto tři nejúspěšnější vesmírné velmoci, které se nejvíce podílejí na využívání vesmírného prostoru a zároveň mají ve vesmíru do budoucna největší potenciál. Díky analyse vztahů mezi těmito třemi státy se práce snaží zodpovědět, zda je v jejich případě možné aplikovat dané modely teorie her. Pro ověření modelu vězňova dilematu jsou v práci zkoumány bilaterální vztahy mezi státy a pro ověření modelu tragédie obecní pastviny pak vztahy multilaterální. Z analýzy vyplývá, že dané modely není možné zcela aplikovat na chování daných států, vzhledem k tomu, že mezi státy se střídá spolupráce se soupeřením, případně probíhá obojí současně v různých oblastech využívání...
Korupce
Chadimová, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Název rigorózní práce Korupce. Abstrakt Rigorózní práce se zabývá hodnocením úrovně trestněprávního a trestně procesního boje proti korupci, kdy největší důraz je kladen na rovinu národní. Primárním cílem této práce je zjištění, jak lze v současné době čelit korupci, a zda česká právní úprava poskytuje účelné nástroje, které boji proti korupci mohou napomoci. Jelikož nezbytným předpokladem boje s korupcí je prevence proti korupčnímu jednání, detekce korupčního jednání a v ruku v ruce související dostatečné sankcionováních korupce, práce rozděluje nástroje boje proti korupci rozdělit do tří skupin, tj. na nástroje prevenční, nástroje detekční a nástroje sankční, kdy každé z těchto skupin nástrojů je věnována pozornost jak v obecné, tak v konkrétní rovině s akcentem na české trestní právo. Pro posouzení efektivnosti nástrojů práce operuje s kritériem dostatečného rozsahu, tj. tedy zda česká právní úprava je způsobilá postihnout všechny projevy korupce, kdy toto kriterium se uplatnilo ve vztahu zejména k prevenčním nástrojům; s kritériem schopnosti vyhledat, zajistit a provést dostatek použitelných důkazů, jež se uplatnilo na posouzení detekčních nástrojů, a s kritériem "přísnosti" sankcí. Úvodní část je věnována vymezení korupce a možností bojů proti ní v obecné rovině. Následně práce nastiňuje, jací hráči na...
Vztah praní špinavých peněz a daňových úniků z pohledu teorie a legislativy
Kyselá, Eva ; Sejkora, Tomáš (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Název diplomové práce: Vztah praní špinavých peněz a daňových úniků z pohledu teorie a legislativy Abstrakt Práce se zabývá vztahem praní špinavých peněz a daňových úniků, a to především v mezinárodním kontextu, neboť obě tyto činnosti jsou dnes velmi často organizovány záměrně na území několika států. To ztěžuje jejich odhalování i postih a vyžaduje to úzkou spolupráci států jak při vytváření pravidel, tak při jejich vymáhání. Jsou to právě mezinárodní soft-law i hard-law pravidla, která významně ovlivňují vnitrostátní úpravu. Proto se práce soustředí právě na ně, popřípadě na instrumenty regionální v rámci EU. Po popsání vývoje regulace obou oblastí a jejího postupného prolínání diskutuje práce podobnosti a rozdíly, kterými se obě oblasti vyznačují, a identifikuje problémy a výzvy, kterým v boji s oběma problémy mezinárodní společenství čelí - zaostávající a reaktivní regulace, pomalá implementace a komplikovaná mezinárodní spolupráce, obtížná měřitelnost problémů (a související potenciální neefektivita při vynakládání zdrojů na boj proti nim) a také výzvy, které s sebou přináší rozmach informačních technologií. Jsou navržena možná řešení v podobě úpravy některých aspektů soft law i sjednání nové mezinárodní úmluvy, která by definovala jednotná pravidla pro spolupráci při vyšetřování a postihu finanční...
Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Hladká, Michaela ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Předkládaná rigorózní práce se zabývá aktuálním a důležitým tématem, kterým je mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, neboli praní špinavých peněz. V úvodu práce je tato oblast označena za klíčový aspekt boje proti praní peněz, přičemž se však současně jedná o aspekt hluboce deficitní, tvořící jednu ze základních překážek tohoto boje. Cílem rigorózní práce je detailní popis tohoto typu mezinárodní spolupráce a detekce nedostatků včetně specifikace návrhů na jejich řešení. V rámci rigorózní práce je tato mezinárodní spolupráce za pomoci analytické, komparativní a historické metody detailně popsána jak v rovině legislativní tak i praktické, přičemž je akcentována zejména rovina správněprávní. V úvodních kapitolách práce jsou vysvětleny základní pojmy a instituty související se sledovanou problematikou, je provedeno základní rozdělení typů této mezinárodní spolupráce, přiblížena historie tématu a proveden detailní rozbor pramenů práva mezinárodního, evropského a vnitrostátního. Dále je přiblížena role jednotlivých úřadů, organizací a dalších subjektů, které se na tomto typu mezinárodní spolupráce podílejí. Zvláštní pozornost je věnována postavení a úkolům Finančního analytického...
XX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Skenderija, Sasha
Účast na 20. výročním jednání Národnej komisie pre služby jejíž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK. Přínos akce spočíval také v možnosti vyměnit si zkušenosti a prodiskutovat aktuálně řešené problémy s kolegy ze Slovenské republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Specifická městská vybavenost - urbanistická koncepce areálu Výstaviště Brno
Sannikova, Olga ; Kopáčik, Gabriel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zpracována jako urbanistická studie areálu BVV v Brně. Projekt se zabývá revitalizací areálu, zefektivnéní využití v dlouhodobém horizontu. Území je vymezeno severovýchodně ulicí Hlinky, jihozápadně ulicí Bauerovou. Uzemí je nedaleko centra Brna, poblíž Mendelova náměstí. Je přímo napojeno na městský okruh. Hlavní cíle projektu jsou navrátit areálu svůj původní lesk, díky kterému se Brno stalo známé ve světě – vytvořit mezinárodní kulturně-vědecko-sportovní uzel. Otevřít areál celoročně pro veřejnost a vytvoření nových ploch specifického bydlení vztahující se k funkci areálu.
Studie ekologických projektů pro ochranu životního prostředí v ČR
Jánský, David ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Práce přibližuje aktuální trendy a přístupy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Popisuje současný přístup politiky ČR v oblasti životního prostředí a jeho spolupráci se státy Evropy. V práci je navržen dílčí ekologický projekt, šetrný k životnímu prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.