Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,604 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza současné strategie vybrané coworkingové společnosti na Ukrajině a porovnání s vybranou českou coworkingovou společností s návrhem na zlepšení
Popravko, Sofia ; Milichovský, František (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh rozvoje strategie coworkingové společnosti na Ukrajině ve srovnání s vybranou coworkingovou společností v Brně. Teoretická část zahrnuje důležitá teoretická východiska práce směřující ke správnému pochopení problematiky v oblasti managementu včetně pojmu coworking, nástroje pro komparaci a implementaci vybraných prostředků pro kvalitní provedení výzkumu. Analýza problému a současné situace se soustředí na představení zmíněné společnosti, aplikaci vysvětlených strategických analýz a provedení výzkumného rozhovoru s vedením společnosti. Na základě výsledků z provedených analýz jsou v návrhové části představena doporučení ke strategickému rozvoji coworkingové společnosti.
Proposal of Personality Development of the Manager
Dubnický, Daniel ; Konečná, Zdeňka (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
The bachelor's thesis focuses on the development of the manager's personality, his knowledge, experience, and characteristics. The theoretical part specifies who the manager is, his profile and how he should develop to achieve the best possible results not only in the business environment, but also in his personal life. The output of the work is my proposal for the optimal development of such a manager.
Leadership ve vedení organizací poskytujících sociální služby
Kučerová, Michaela ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Mertl, Jiří (oponent)
Diplomová práce na téma Leadership ve vedení organizací poskytujících sociální služby se věnuje manažerům sociálních služeb a zabývá se tím, jakým způsobem posilují a rozvíjí dovednosti leadershipu. Leadership je důležitý v řízení sociálních služeb, protože umožňuje efektivní vedení týmu zaměřenému na dosažení společných cílů a zlepšení kvality služeb poskytovaných uživatelům. Při vedení týmu může být pozorována variabilita v používání přístupu k leadershipu. Zatímco někteří manažeři se mohou spoléhat především na své schopnosti a aplikace dovedností leadershipu může být spíše intuitivní, jiní mohou vědomě aplikovat specifické dovednosti leadershipu. V teoretické části práce jsou vyjasněny pojmy management a leadership a je popsán rozdíl mezi manažery a lídry. Tyto pojmy jsou dále vztahovány ke kontextu sociálních služeb a rozvíjí se téma dovedností leadershipu a toho, jakým způsobem lze tyto dovednosti aplikovat při řízení sociálních služeb. Empirická část práce se zaměřuje na zodpovězení otázky "Jakým způsobem manažer v praxi sociálních služeb posiluje a rozvíjí dovednosti leadershipu?". Pro výzkum je použit kvalitativní přístup a respondenty jsou linioví manažeři v sociálních službách, kteří byli podrobeni polostrukturovanému rozhovoru. Výzkum zjistil, že manažeři v sociálních službách využívají...
Procesy v reklamní agentuře Dentsu Czech Republic
Jelínek, Jakub ; Moravcová, Hana (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl popsat procesy v marketingové agentuře Dentsu Czech Republic a dále pomocí interního dotazníku zjistit, jak jsou zaměstnanci s nastavením procesů spokojení. Teoretická část popisuje teorii podnikových procesů a procesního řízení, dále popisuje směry moderního managementu, následně se soustředí na marketingové agentury a procesy, které tradičně využívají, a nakonec shrnuje historii a současnost marketingové agentury Dentsu. Praktická část práce analyzuje interní podklady projektové kanceláře Dentsu Czech Republic a popisuje nastavení firemních procesů. Zároveň vyhodnocuje interní dotazník spokojenosti zaměstnanců s procesy. Nakonec provádí strategickou analýzu McKinseyho 7S.
Psychosociální rizika vzniku syndromu vyhoření vedoucích pracovníků jako faktoru ohrožení pro fungování organizace
Bártová, Aneta ; Kropáčková, Šárka (oponent) ; Lauermann, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením psychosociálních rizik a syndromu vyhoření u vedoucích pracovníků. Je rozdělena do tří částí – teoretické, výzkumné a návrhové. Teoretická část je věnována definici a objasnění jednotlivých pojmů. Předmětem výzkumné části je šetření, které je zaměřeno na psychosociální rizika a syndrom vyhoření u vedoucích pracovníků organizací různých sektorů, působících v ČR. Na základě zjištěných výsledků jsou v závěru práce sestaveny návrhy pro redukci zkoumaných rizik a předcházení syndromu vyhoření.
Aplikace fuzzy logiky při hodnocení stavu informačních systémů
Kocman, David ; Václavík, Lukáš (oponent) ; Janková, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace rozhodovacích modelů na proces hodnocení stavu informačního systému. Rozhodovací modely, vyzívající principy fuzzy logiky, budou realizovány v prostředí MS Excel a MathWorks MATLAB. Práce popisuje teoretická východiska společně s rozborem metodik sloužících k hodnocení informačního systému na jejichž základě byly realizovány rozhodující modely, které byli na danou problematiku aplikovány.
Implementation of the security minimum for the company
Havlas, Matej ; Martin,, Konečný (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
The content of my diploma thesis is the implementation of a security minimum for a company based on available literature and knowledge acquired during the study at BUT Faculty of Management. The first part will focus on the theoretical background of the work. The second part will focus on the analysis of the current state and the third part will focus on proposing a solution, which will be based on the analysis of the current state, legislation, and the theoretical background of the work. The conclusion of the work will summarize the results of the implementation based on an external audit and future steps that the company can take to improve their security.
Využití projektového řízení při vývoji aplikace ve firmě
Pavliňák, Lukáš ; Janoušek, Petr (oponent) ; Širáňová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na využití metod projektového řízení při vývoji aplikace ve firmě. První část se věnuje teoretické pojmy a metody, které jsou použity v návrhové části. Analytická část popisuje současný stav společnosti AUTOCONT a.s., ve které je projekt realizován a způsob, jak jsou zde projekty vedeny. Je zde také popsán samotný projekt, na který se vztahuje návrhová část práce, kde jsou využity nástroje projektového managementu pro vývoj aplikace do podnikového informačního systému Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,604 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.