Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Poezie Georga Trakla v českých překladech
Jůzová, Tereza ; Tvrdík, Milan (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Diplomová práce Terezy Jůzové Poezie Georga Trakla v českých překladech se pokouší odhalit, jakou tvář tomuto rakouskému básníkovi dávají tři čeští překladatelé, náležející třem různým generacím - Bohuslav Reynek (1917, 1924), Ludvík Kundera (1965) a Radek Malý (2005). První kapitola práce se věnuje Traklovi a jeho dílu, zařazenému do společenského a literárního kontextu. Druhá kapitola představuje překladatele a jejich počiny, shrnuje dobovou recepci a podává stručný přehled o básníkově vlivu na původní českou literaturu. Těžiště práce tvoří třetí kapitola - translatologická analýza šesti vybraných básní v českých překladech. Teoretickými východisky jsou zejména teorie posunů Antona Popoviče a metoda translatologické analýzy Jiřího Levého. Ukazuje se, že každý z překladatelů uchopil předlohu po svém a akcentoval jiné stránky Traklova díla - Reynek básníkovi specificky zabarvenými slovy dodává laskavý a něžný výraz a jeho počeštění je nejosobitější. Kundera a Malý se přiblížili Traklovu civilnímu stylu, Kundera se však nijak nezdráhá podtrhnout poetičnost některých pasáží. Malý cíleně reprodukuje častou nejednoznačnost básníkových formulací, kterou jeho předchůdci nedostatečně zohlednili. V závěru práce jsou zjištěné výsledky zařazeny do kontextu soudobých překladatelských metod a norem. Klíčová...
Büchnerovo drama "Vojcek" v českých překladech
Vepřeková, Helena ; Tvrdík, Milan (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá fragmentárním dramatem Vojcek Georga Büchnera. V první části práce se nachází dramatikův životopis zasazený do historického kontextu a jeho dílo. Následují okolnosti vzniku Vojcka, popis děje, jazyka dramatu a problémy s rukopisy a edicí. Dále je zařazen oddíl o inscenacích Vojcka v českých divadlech a jejich recepce. Práce se stručně věnuje také opeře Albana Berga Wozzeck, libretu a recepci opery u nás. Těžiště práce tvoří překlady do češtiny, především podrobný rozbor a srovnání překladů Rudolfa Vápeníka a Ludvíka Kundery na základě translatologické analýzy podle modelu Kathariny Reißové. Jako funkční pro současnou dobu byl shledán pouze překlad Ludvíka Kundery, překlad Rudolfa Vápeníka hodnotí autorka práce jako zastaralý.
Surrealistická poetika a umělecká reflexe světa Skupiny Ra a Ludvíka Kundery
HAVLOVÁ, Zuzana
Diplomová práce se v první části zaměřuje na historii a působení literárně-výtvarnické Skupiny Ra, především v letech 19361948. Tvorba Skupiny Ra vychází ze surrealismu, umělecké vyjádření jednotlivých členů je jím výrazně ovlivněno, později si však Ra vytváří svou vlastní osobitou řeč, jež udržuje kontinuitu se surrealismem a zároveň ho přesahuje. Tato část věnuje pozornost znakům surrealismu, podobnostem a odlišnostem Ra a předchozí generace, kontaktům mladších surrealistů a také nastiňuje poetiky jednotlivých členů a jejich díla. Druhá polovina práce se soustředí na jednoho z raistů, na Ludvíka Kunderu a jeho rozličnou tvorbu a specifický projev, kterým obohacuje způsob reflexe a zobrazování světa, jež Ra nabízí. Diplomová práce tak představuje nejen skupinu, jež tvořila umění v době okupace a války, ale rovněž ukazuje na přínos Ra a Ludvíka Kundery pro literární avantgardu.
Surrealistická skupina Ra a její literárně-výtvarné působení v letech 1936 - 1948
SVOBODA, Tomáš
Bakalářská práce popisuje vznik, působení a rozpad surrealistické skupiny Ra primárně v letech 1936 - 1948, jejíž představitelé jsou známí především jako mladší surrealisté. Nejprve v krátkosti představím starší generaci (Skupina surrealistů v ČSR), která pro mladé autory znamenala jistý odrazový bod. Formace Ra ho však překlenula a dále se věnovala tvorbě jako individuální, samostatně fungující celek. Zaměřím se jak na společnou aktivitu skupiny, ve které se prolínaly literární a výtvarné projevy, tak na jednotlivé členy a jejich díla, obohacující československý surrealismus ve zmíněném období.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.