Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bydlení dospělých osob s tělesným a kombinovaným postižením
JAŠKOVÁ, Kristýna
Diplomová práce se zaměřuje na osoby s tělesným a kombinovaným postižením a možnosti jejich samostatného bydlení. Cílem diplomové práce byla komparace jednotlivých v praxi využívaných způsobů a modelů bydlení dospělých osob s tělesným a kombinovaným postižením zejména z pohledu samotných uživatelů bydlení a zahrnující bydlení v zařízení pobytové sociální služby, samostatné bydlení s podporou terénních sociálních služeb nebo neformálních pečovatelů a dobrovolníků. Zvýšená pozornost bude věnována ne zcela běžným a tradičním modelům zajištění samostatného bydlení, kvalifikovaný popis jejich fungování a možnosti jejich širšího využití. Ke zjištění cíle diplomové práce byly stanoveny tři výzkumné otázky. VO1: Jak se liší role sociálního pracovníka a používané metody sociální práce v rámci podpory uživatele při přechodu do samostatného bydlení a při jeho realizaci v závislosti na využitém modelu bydlení osob s tělesným a kombinovaným postižením? VO2: V čem spočívají pozitivní přínosy a subjektivně vnímané nevýhody jednotlivých využívaných modelů a způsobů samostatného bydlení osob s tělesným a kombinovaným postižením? VO3: Jakým způsobem a s jakými organizačními a personálními požadavky a právním rámcem jsou realizovány "netradiční" způsoby samostatného bydlení osob s tělesným a kombinovaným postižením v porovnání s obvyklými a převážně využívanými formami? Jaké jsou možnosti a příležitosti pro jejich rozvoj a širší využití? Výzkumná část byla zpracována na základě kvalitativní výzkumné strategie prostřednictvím metody dotazování, techniky polostrukturovaného rozhovoru. Tento rozhovor se skládal z otázek pro poskytovatele a otázek pro uživatele jednotlivých služeb a rovněž netradiční formy samostatného bydlení. Rozhovory se skládaly z 25 otázek, které byly na základě rozhovorů doplňovány dalšími otázkami. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že existují velké rozdíly mezi tradičními způsoby samostatného bydlení, a ne zcela běžnými formami samostatného bydlení dospělých osob s tělesným a kombinovaným postižením.
Starost o sociálně slabé v mezopotamských zákonících
SPIEVAKOVÁ, Sandra
Práce vymezuje základní východiska života v tehdejší společnosti, a to v kombinaci s ostatními aspekty a zejména se zaměřuje na přiblížení právní úpravy, s důrazem na sirotky, vdovy a chudé. Rovněž je zmíněna aktuální situace na území.
Anenská brána
Valíček, Viktor ; Eichlerová, Eva (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Bakalářská práce předkládá architektonickou studii polyfunkčního domu v Brně.
Každodenní život v rozdělovských věžácích očima první poválečné generace
Častorálová, Andrea ; Wohlmuth Markupová, Jana (vedoucí práce) ; Krátká, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na každodenní život obyvatel věžáků v Kladně - Rozdělově. Domy podle návrhu architekta Josefa Havlíčka byly postaveny v druhé polovině 50. let 20. století. Pro svou jedinečnost jak vnější stavby, tak nadčasových interiérů a vybavení byly zařazeny mezi kulturní památky. Metodou orální historie jsem se snažila zachytit běžný chod domů, život jednotlivců i celých rodin. Práce je podpořena pramennou základnou tvořenou rozhovory s pamětníky, archivními materiály, dobovou legislativou a odbornou literaturou. Je rozdělena do tří základních částí - metodologické, historicko-kontextové a empirické. V obecné rovině se práce zaměřuje na systém přidělování bytů v bývalém Československu a život na sídlištích. Dále konkrétně popisuji každodenní provoz domu, postavu domovníka, který dohlížel na udržování pořádku, využívání společných prostor jako jsou prádelny, terasy či vstupní haly, okolí domu, ale i každodenní život a volný čas "obyčejných lidí", kteří tam žili. Samostatná kapitola je věnována také tehdejší politické propagandě, která byla součástí každodenního života jednotlivců i celé společnosti.
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Zádrapová, Lucie ; Štukheil, Petr (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Projekt se zabývá návrhem obytného městského bloku, základní školy a parku ve čtvrti Plaines-du-Loup ve švýcarském městě Lausanne. Práce si bere za cíl vytvořit jak komplexní urbanistickou koncepci, tak architektonické řešení dílčí části městského bloku - základní školu spojenou s bytovým domem. Urbanistická koncepce se opírá o již zpracovanou urbanistickou studii od studia Tribu architects1. Má snahu vytvořit polyfunkční a rozmanité městské prostředí s bohatostí prostorů. Práce dále pokračuje dílčím architektonickým řešením budovy základní školy spojené s bydlením. Hledá odpověď na vztah školy a bydlení, a školy a veřejného prostoru.
Budiž Baugruppe
Šťastná, Anna ; Císler, Ondřej (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Baugruppe, jakožto alternativní možnost pro bydlení, je tvořeno skupinou lidí, kteří hledají způsob, jak si vytvořit vlastní bydlení podle svých představ. Stávají se sami developery, co hledají pro svoje bydlení zajímavá řešení, která jim běžný realitní trh nenabízí. Společně si najdou pozemek, který často není pro běžné developery tak atraktivní a pomocí kompromisů rozhodují o veškerých krocích návrhu. Pro navrhované Baugruppe bylo zadáno jihomoravské město Znojmo. Jednotlivé parcely byly úmyslně vybrány tak, aby se nevyznačovaly žádnými zvláštními kvalitami. Naopak se jedná spíše o místa, která nejsou na první pohled příliš lákavá. Tématem práce je ztvárnit způsob bydlení Baugruppe jako komunitní bydlení. Návrh se snaží přijít na způsob, díky kterému by ke komunitnímu soužití všech účastníků Baugruppe docházelo co nejpřirozeněji. Ať už jen pouhým potkáním sousedů po cestě do jejich bytů, setkáním na terase s kamarádem z protějšího bytu či uspořádáním akce ve společných interiérových/exteriérových prostorech pro všechny obyvatele domu. Všechny tyto prostory vytváří trochu jinou atmosféru a stává se z nich tak kombinace různých malých světů, které se navzájem proplétají. Cílem práce je zároveň vytvořit takový dům, který se otevírá ke svému okolí a současně umožní, aby se veškeré dění domu odehrávalo nerušeně uvnitř.
Náměstí Míru v Brně
Nováková, Barbora ; Págo, Tomáš (oponent) ; Františák, Luboš (vedoucí práce)
Cílem návrhu bylo urbanistické vymezení nového prostoru náměstí pro společenský a kulturní život občanů. Podél ulice Lerchova je umístěn polyfunkční dům, který prostor náměstí uzavírá. Na druhé straně je náměstí pohledově otevřené směrem do parku na Kraví hoře. Dominantou náměstí na severní straně je stávající kostel sv. Augustina. Kulturní centrum uzavírá náměstí z jižní strany a je propojeno s komunitní zahradou. Primárním záměrem byla změna dopravní situace, která je aktuálně na náměstí Míru komplikovaná, bylo jí dosaženo napojením ulice Údolní a Březinova s propojením kolmé ulice před kostelem křižovatkou tvaru T a posunutím tramvajové smyčky směrem do parku. Hlavním objektem je pětipatrový polyfunkční dům v elementárním konceptu hmoty s průchodem, který určuje přirozenou osu pohybu lidí z náměstí ke škole na ulici Lerchova. Koncept budovy se odráží i na navrženém náměstí pomocí kontrastu barev a materiálů povrchů. Polyfunkční dům je v 1. NP řešen jako parter s komerčním využitím, podlaží nad ním slouží pro bydlení, podzemní podlaží pro parkování. Hmoty pro bydlení jsou rozděleny na část jednopatrových řadových bytových jednotek přístupných z platformy nad parterem a na jednotky ve čtyřpatrové hlavní budově. Do návrhu byly zakomponovány prvky modrozelené infrastruktury - travnaté plochy pro vsakování vod, stromy na náměstí a trvalkový záhon uprostřed smyčky.
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červenec 2020
Tuček, Milan
V červencovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Více než dvě třetiny veřejnosti hodnotí úroveň nezaměstnanosti jak přiměřenou, šestina jako příliš vysokou a desetina jako příliš nízkou. Oproti minulému roku se hodnocení nezaměstnanosti výrazně změnilo. O 15 procentních bodů pokleslo hodnocení „příliš nízká“, o 10 bodů se zvýšilo hodnocení „přiměřená“ a o 7 procentních bodů „příliš vysoká“.
Návrh udržitelné městské struktury 21.století v rámci České republiky
Boháčová, Denisa ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh udržitelné městské struktury 21. století v Brně, v území Kasárny v Černých Polích. Snahou této diplomové práce je vytvořit městskou čtvrť, která se přizpůsobí potřebám nejen dnešní generaci mileniálů, ale všem generacím. Snahou je vytvořit město pro lidi. Novou zástavbu navrhuji jako živou, pestrou a flexibilní čtvrť s odkazem na minulost areálu. V urbanistické stopě zachovávám pravoúhlý charakter území. Navrhuji město s pomocí jasně definovaných veřejných prostorů. Areál otevírám veřejnosti a umožňuji tak nové propojení okolních čtvrtí. Cílem návrhu je vytvořit moderní čtvrť, která bude fungovat jako nové subcentrum Brna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.