Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv porostní struktury a druhové skladby na produkci dřevní biomasy výmladků v nízkém a středním lese
Procházka, Martin
V minulém století, došlo k výraznému ústupu od tradičního výmladkového způsobu obhospodařování lesů. V současné době dochází ke zvyšování zájmu o opětovné zavedení tohoto způsobu hospodaření, ať už jsou důvody produkce dřeva či ochrana přírody. Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit produkci biomasy výmladků, v závislosti na dřevině a intenzitě provedeného těžebního zásahu při převodu lesa vysokého na les nízký a les střední. Měření probíhala na experimentální ploše nízkého a středního lesa TARMAG Hády v roce 2014 a v roce 2016. Byly měřeny pařezové výmladky. Pro každého jedince s vegetativním zmlazením byla vypočtena hodnota biomasy výmladků v roce 2016. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že vliv na produkci biomasy výmladků má kruhová výčetní základna původního porostu. Dále byl prokázán vliv počtu výstavků na produkci biomasy výmladků. Největší přírůst biomasy na jedince, nezávisle na intenzitě těžebního zásahu, vykazovala Tilia sp.. Výchovné zásahy se zatím nejeví jako nezbytné.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.