Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza běžné mluvy v Kroměříži a jejím okolí
OBADALOVÁ, Radka
Cílem této bakalářské práce bylo zachytit a zanalyzovat běžnou mluvu lidí žijících v Kroměříži a jejím okolí. Součástí práce je stručný popis zkoumané oblasti a její historie. V teoretické části se pozornost soustředí na popis dialektologie, národního jazyka a rozdělení nářečních skupin. V praktické části je popsaná metodika, která je následována rozborem běžné mluvy, čehož se docílilo pomocí dotazníků. Práce je doplněna použitou literaturou a přílohami.
Marketingová komunikace filmového turismu v České republice na příkladu města Kroměříž
Sílešová, Adéla ; Bezouška, Martin (vedoucí práce) ; Báča, Ladislav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá úvodem do marketingové komunikace filmového turismu v České republice a představením města Kroměříž jako destinace, jejíž cestovní ruch je filmovým turismem značně ovlivněn. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje teoretickému vymezení základních pojmů jako cestovní ruch, marketingová komunikace a filmový turismus. Zmiňuje aktuální trendy a definuje marketingový komunikační mix. Druhá kapitola nahlíží do problematiky filmového turismu v České republice, představuje kancelář Czech Film Commission a práci agentury CzechTourism. Stěžejní třetí kapitola se zaobírá městem Kroměříž. Představuje stručnou historii města, principy fungování cestovní ruchu v Kroměříži a v neposlední řadě rozebírá místní marketingovou komunikaci v rámci filmového turismu. Kapitola je zakončena SWOT analýzou, která analyzuje využití filmového turismu v marketingové komunikaci destinace Kroměříž. Cílem práce je za pomoci vymezení klíčových pojmů, faktů a deskripce tematiky představit marketingovou komunikaci filmového turismu města Kroměříž.
Význam a vývoj vesnického osídlení na území České republiky
Ondrůšková, Tereza ; Obrtlík,, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vesnickým osídlením na území České republiky. Nejprve dochází k definování pojmu vesnice a dalších příbuzných pojmů. Vesnice je vnímána z pohledu legislativy a územního plánování. Úvodní část zahrnuje popis historického vývoje a struktury vesnic a zmiňuje i lidovou architekturu. Stěžejní část práce je zaměřena na současný stav českých vesnic. Dochází ke všeobecné analýze zahrnující oblasti jako veřejný prostor, občanská vybavenost, zeleň, doprava, památky či nová zástavba. Analýza byla aplikována na vesnice nacházející se ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Kroměříž a na obec Rataje. Na základě zjištěných poznatků hodnotí vesnice a nastiňuje možnosti jejich budoucího vývoje.
Aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu na území města Kroměříž
Dostálová, Jana
Město Kroměříž patří mezi nejkrásnější historická města České republiky. Urbánní turismus, který je hlavním tématem této bakalářské práce, zde má nezastupitelnou úlohu jako významný prvek podílející se na hospodářském růstu a rozvoji města. Tato práce si klade za cíl zhodnotit aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu města. Úvodní teoretická kapitola vychází jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů zabývající se problematikou urbánního turismu a srovnává je. V druhé kapitole je provedena souhrnná analýza města Kroměříže z pohledu cestovního ruchu včetně vybavenosti ubytovacích a stravovacích kapacit a netradiční turistické kulturní akce. Opomenuty nezůstávají ani již realizované projekty dotované z fondů Evropské unie. Za pomoci kvantitativní metody je ve třetí kapitole provedeno dotazníkové šetření. Oslovení respondenti jsou jak z řad domácích, tak i zahraničních návštěvníků. Čtvrtá kapitola navazuje na předcházející a analyzuje získaná data, identifikuje nejvýznamnější nedostatky a formuluje doporučení a podněty vedoucí k budoucímu rozvoji města.
Zhodnocení systému nakládání s odpadem ve městě Kroměříž
Mrhálková, Eva
ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o zhodnocení systému nakládání s odpadem ve městě Kroměříž. Úvodní část se věnuje legislativním předpisům, které souvisejí s problematikou vznikajících odpadů v popisovaném městě. Dále se práce zabývá celkovou produkcí odpadů v České republice a ve Zlínském kraji. Praktická část je zaměřena na nakládání s odpady ve městě Kroměříž v porovnání s městem Vsetín a Zlínským krajem. Výsledná data byla zpracována pomocí základní popisné statistiky. Ve výsledcích je provedena komparace produkce odpadů v Kroměříži ve vztahu k hodnotám na jednoho obyvatele v rámci České republiky, Zlínského kraje a města Vsetín. V závěru práce je zhodnocení dosažených výsledků a návrh možných opatření ke zlepšení v oblasti odpadového hospodářství ve městě Kroměříž.
Kroměříž - město na nové křižovatce
Ondrůšková, Tereza ; Tichý, Jan (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vybranými druhy a stavy dopravy ve městě a jejich vztahu k lidem a naopak. První část práce se věnuje teorii dopravy ve městech a jejich propojení s okolím. Vysvětluje základní pojmy této problematiky a jmenuje příslušnou legislativu a technické normy. Druhá část je zaměřena na dopravu ve městě Kroměříž. Rozlišuje vnější a vnitřní dopravu, dopravu v pohybu a dopravu v klidu. Dochází k urbanistické analýze v jednotlivých místech města. Na základě zjištěných informací hodnotí urbanisticko-dopravní situaci.
Židé v Kroměříži a jejich kultura se zaměřením na období Protektorátu
Ryšavá, Denisa ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Petráček, Tomáš (oponent)
Ve své diplomové práci se věnuji osudu kroměřížských Židů, který je, stejně tak jako ostatní Židy v Protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války, stihl. Na začátku stručně popisuji historii a vývoj místního židovského obyvatelstva a jejich kultury, avšak hlavní část této práce je věnována letům třicátým a počátku čtyřicátých let, tedy období První republiky, Druhé republiky a Protektorátu Čechy Morava, jež jsou popsány detailně. Určitou část zde také věnuji židovským památkám, které byly, bohužel, díky nacistickému režimu, téměř všechny, zničeny. V neposlední řadě zde popisuji návrat kroměřížských Židů, obnovení židovské obce po roce 1945, vývoj komunity, ale také to, kam se můžeme i dnes vydat po stopách kroměřížských Židů a zavzpomínat, či představit si, jak velká židovská komunita zde tenkrát byla. Klíčová slova Židé, Kroměříž, židovské památky, kultura, Druhá světová válka, antisemitismus, holokaust, deportace
Autosalon
Schusterová, Soňa ; Brzoň, Roman (oponent) ; Bečkovská, Tereza (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k provedení novostavby objektu autosalonu s autorizovaným servisem a spádovým finančním centrem ve městě Kroměříž. Objekt byl navržen jako samostatně stojící podsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími, koncepčně rozdělenou na tři trakty – vlastní autosalon, centrální technické zázemí a autorizovaný servis. V suterénu se nachází podzemní garáže, sklad nových automobilů a technické místnosti. V přízemí se nachází showroom, sociální a provozní zázemí a jednotlivé volné obsluhované pracoviště- recepce, prodej nových automobilů, servis vozů, prodej náhradních dílů a přijímací technici. Dále se v přízemí nachází centrální sklad náhradních dílů, myčka s technickou místností, a zázemí pro zaměstnance servisu. Navazuje vlastní autoservis a sklad pneumatik. Druhé nadzemní podlaží je pouze částečné a nachází se zde finanční oddělení, administrativní část a ředitelství. Objekt je konstrukčně řešen jako železobetonový skelet s křížem vyztuženými deskami. Skelet je částečně vyzděn zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 300mm, a zateplen kontaktní tepelnou izolací z minerální vlny tl. 200mm (hlavní část) a tl. 160mm (servis, sklad). Fasáda je provedena jako provětrávaná s proskleným fasádním systémem.
Územní studie aktuálního rozvojového území města Kroměříže
Sysel, Jakub ; Kopáčik,, Gabriel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší studii nové zástavby aktuálního rozvojového území města Kroměříže v jeho severovýchodní části za psychiatrickou léčebnou mezi ulicemi Lutopeckou a Havlíčkovou. Toto území propojuje místní část Terezov a Barbořinu. Cílem studie bylo navrhnout nové bydlení pro více jak 1200 obyvatel v aktuálně ještě nezastavěné oblasti v souladu s platným územním plánem. Řešené území je rozděleno do 3 etap výstavby. Severovýchodní část navazuje na stávající bytovou zástavbu bytovými domy se 2-3 podlažími. Ve zbytku území jsou navrženy rodinné domy samostatné i částečně řadové. Vybavenost území je doplněno mateřskou školou, obchody a parkovacím domem. V souladu s územním plánem je zde navržený i park a sportoviště s hřištěm a sportovní halou. Charakter území je velmi ovlivněn některými stávajícími inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy, jejichž přeložení je ekonomicky nevýhodné. Vzhledem k okrajové poloze řešeného území je ve studii navrženo rozšíření obsluhy hromadnou dopravou o další 2 místa. Nové dopravní propojení ulic Lutopecká a Havlíčková by způsobilo velký nárůst provozu přes řešenou oblast, proto se ve studii počítá se klidněným provozem v podobě omezení maximální rychlosti na 30 km/h a systém komunikací se skládá z obousměrných i jednosměrných komunikací. Dopravu v klidu zajišťují garáže patřící k rodinným domkům, doplněných o parkování podél cest. V části s bytovou zástavbou parkování možné jednak na venkovních parkovištích a pro doplnění potřebné kapacity je ve studii navržen i parkovací dům.
Marketingová komunikace filmového turismu v České republice na příkladu města Kroměříž
Sílešová, Adéla ; Bezouška, Martin (vedoucí práce) ; Báča, Ladislav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá úvodem do marketingové komunikace filmového turismu v České republice a představením města Kroměříž jako destinace, jejíž cestovní ruch je filmovým turismem značně ovlivněn. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje teoretickému vymezení základních pojmů jako cestovní ruch, marketingová komunikace a filmový turismus. Zmiňuje aktuální trendy a definuje marketingový komunikační mix. Druhá kapitola nahlíží do problematiky filmového turismu v České republice, představuje kancelář Czech Film Commission a práci agentury CzechTourism. Stěžejní třetí kapitola se zaobírá městem Kroměříž. Představuje stručnou historii města, principy fungování cestovní ruchu v Kroměříži a v neposlední řadě rozebírá místní marketingovou komunikaci v rámci filmového turismu. Kapitola je zakončena SWOT analýzou, která analyzuje využití filmového turismu v marketingové komunikaci destinace Kroměříž. Cílem práce je za pomoci vymezení klíčových pojmů, faktů a deskripce tematiky představit marketingovou komunikaci filmového turismu města Kroměříž.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.