Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,090 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Předcházení a deeskalace konfliktů v pediatrickém ošetřovatelství
Prosová, Iveta ; Raudenská, Jaroslava (vedoucí práce) ; Vlachová, Marie (oponent)
Východiska: Tato práce se zaměřuje na předcházení a deeskalaci konfliktu v pediatrickém ošetřovatelství. Cíle: Teoretickým cílem této práce je získat přehled relevantních informací z dostupné odborné české a zahraniční literatury pojednávající o předcházení a deeskalaci konfliktu v pediatrickém ošetřovatelství. Získané poznatky utřídit, kriticky posoudit a vyhodnotit. Empirickým cílem této práce je provést kvantitativní výzkum realizovaný pomocí nestandardizovaného dotazníku distribuovaného sestrám pracujícím na dětských lůžkových odděleních FN Motol, statisticky zpracovat a vyhodnotit získaná data a na základě výsledků dotazníkového šetření formulovat závěry a doporučení o předcházení a deeskalaci konfliktů pro praxi. Metodika: Výzkumné šetření je provedeno formou nestandardizovaného anonymního dotazníku vlastní konstrukce, distribuován byl pediatrickým, praktickým a všeobecným sestrám, které pracující na dětských odděleních ve FN Motol. Do výsledné studie je zahrnuto 144 správně vyplněných dotazníků. Výsledky: Výzkumné šetření odhalilo, že přestože 72 % sester považuje vzdělávání v oblasti předcházení a deeskalace konfliktů za důležité, pouze 21% sester se v posledních 5 letech takového vzdělávání zúčastnilo. Ze 68% sester, které uvádí, že neznají principy celosvětově rozšířené Family Centred...
Vliv hospitalizace dítěte na celou rodinu
Lejnarová, Andrea ; Průšová, Kateřina (vedoucí práce) ; Nikodemová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá hospitalizací dítěte a všemi faktory, které v souvislosti s příjmem dítěte do zdravotnického zařízení ovlivňují i další členy rodiny. Teoretická část práce se zaměřuje na dítě, vnímání nemoci, vliv hospitalizace na dítě, dále na rodinu, sourozence a spolupráci se zdravotnickým personálem. Empirická část je založena na kvantitativním výzkumném šetření a analýze získaných dat. Cílem empirické části bylo zjistit, zda hospitalizace dítěte ovlivňuje rodinu, rodinný život a sourozence. Byla použita metoda kvantitativního výzkumného šetření za pomoci nestandardizovaného dotazníku vlastní konstrukce, který byl určený pro rodiče hospitalizovaných dětí na předem vybraných odděleních Fakultní nemocnice Motol. Do vlastního šetření bylo zahrnuto 123 vyplněných dotazníků. Z výsledků výzkumného šetření je patrné, že rodiče hospitalizovaných dětí nemají dostatečnou podporu zdravotnického personálu. Největší podpora jim je poskytována rodinou, která také poskytuje pomoc v domácnosti a s dalšími dětmi. Ze závěru, po vyhodnocení získaných dat, se domnívám, že je důležité a mohlo by být přínosné podrobněji prozkoumat tuto problematiku. Výsledky šetření budou předány vedení daných oddělení FN Motol, aby bylo možné zajistit nápravy.
Mimoškolní sportovní aktivity žáků se sluchovým postižením na území hlavního města Prahy
Zoulová, Anna ; Hádková, Kateřina (vedoucí práce) ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci postojů žáků druhého stupně ZŠ pro sluchově postižené v Praze k mimoškolním sportovním aktivitám. Teoretická část je uvedením do problematiky sportování se sluchovým postižením. Popisuje člověka se sluchovým postižením z hlediska jeho specifické životní situace a věnuje se jeho komunikaci, osobnosti a kompenzačním pomůckám. Dále se teoretická část věnuje problematice staršího školního věku, vzdělávání žáků ve školách pro sluchově postižené v Praze a sportovním aktivitám osob se sluchovým postižením. Sportu se sluchovým postižením se práce věnuje z hlediska jeho historie i současného stavu a nabízí také vhled do profesionálního sportu. V praktické části jsou zkoumány postoje žáků k mimoškolnímu sportování pomocí postojové škály a dále identifikovány okolnosti vedoucí k výběru sportu a vliv komunikační bariéry na mimoškolní sportování těchto žáků. Praktická část také popisuje cíle práce, použité metody výzkumu a samotný postup sběru dat. Výzkum je kvantitativní a využívá metody dotazování. Práce předkládá zjištění kladných postojů žáků k mimoškolnímu sportování a informace o jejich praktickém provozování volnočasových sportovních aktivit. Bakalářská práce dále poskytuje praktické doporučení konkrétních opatření, která by mylo možné v základních školách pro...
Rozvoj komunikačních schopností u dětí s vývojovou dysfázií
Malinová, Tereza ; Korandová, Zuzana (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na logopedickou oblast, konkrétně na rozvoj komunikačních schopností u dětí s vývojovou poruchou jazyka. Teoretická část zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola se zabývá teoretickými východisky a poté samotnou vývojovou poruchou jazyka. V teoretických východiscích se definuje komunikace, řeč a jazyk, popisuje se vývoj řeči, jazyka a komunikace a také narušená komunikační schopnost. Stručně je zmíněna i etiologická klasifikace narušené komunikační schopnosti. Na konci kapitoly se definují neurovývojové poruchy, jejich společné znaky a klasifikace, diagnostika a terapie. Druhá kapitola pojednává o vývojové poruše jazyka. Konkrétně popisuje její klasifikaci, terminologii, etiologii, symptomatologii, diagnostiku a terapii. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření, které je tvořeno dvěma případovými studiemi vybraných dětí s vývojovou poruchou jazyka. Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat rozvoj komunikačních schopností vybraných dětí s vývojovou poruchou jazyka předškolního věku. Stanovené dílčí cíle mají analyzovat současný stav komunikačních schopností sledovaných dětí s vývojovou poruchou jazyka předškolního věku a vytvořit doporučení pro rodiče, pedagogy a odborníky, jakým způsobem podpořit tento rozvoj na základě zjištěných výsledků výzkumu. Cíle...
Plánování budoucnosti v rodinách s dítětem s mentálním postižením
Gažiová, Magdalena ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou plánování budoucnosti v rodinách s dítětem s mentálním postižením. V teoretické části je vymezena definice rodiny, specifika rodiny s dítětem s mentálním postižením, sociální služby pro dospělé lidi s mentálním postižením a specifika plánování budoucnosti lidí s mentálním postižením. V rámci praktické část bakalářské práce je vymezena metodologie zvoleného přístupu a interpretovány výsledky výzkumného šetření. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem přistupují v rodinách s dítětem s mentálním postižením k plánování budoucnosti. Zvolenou metodou výzkumu je polostrukturovaný rozhovor s deseti respondenty. Výpovědi rodičů a sourozenců dětí s mentálním postižením poskytly náhled do přístupu a plánování budoucnosti, obtížích s tímto tématem spojených a jedinečných příběhů jednotlivých rodin.
Vývoj jazykových schopností dětí raného věku
Ryjáčková, Markéta ; Korandová, Zuzana (vedoucí práce) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Tématem této bakalářské práce je vývoj jazykových schopností dětí raného věku, tedy dětí do věku tří let. Hlavním cílem práce je analýza vývoje jazykových schopností dětí raného věku. Teoretická část práce obsahuje dvě kapitoly. První kapitola předkládá teoretická východiska pro problematiku vývoje jazykových schopností a představuje rozdíl mezi řečí a komunikací jako takovou. Dále jsou v první kapitole uvedeny základní pojmy nervové soustavy důležité pro funkci jazykových schopností. Je zde uvedeno šest hlavových nervů (trojklanný nerv, lícní nerv, jazykohltanový nerv, bloudivý nerv, podjazykový nerv a sluchově rovnovážný nerv). Druhá kapitola teoretické části této práce se věnuje konkrétním obdobím při vývoji jazykových schopností v raném věku dítěte. Je zde představeno již prenatální období, následně období křiku, předřečové období a poté období prvních slov. Jako další je uvedeno období porozumění řeči. Kapitola je zakončena uvedením čtyř jazykových rovin, které jsou přítomny při osvojování jazykových schopností. Empirická část práce obsahuje výzkumné šetření, které má kvalitativní charakter. Metodami výzkumného šetření je pozorování a případové studie. Hlavním cílem je analýza vývoje jazykových schopností dětí raného věku, kterou se povedlo vytvořit. Pro výzkumné šetření bylo použito šest...
Komunikace s rodiči na školních akcích 1. stupně z pohledu učitelů
Kotěrová, Ludmila ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Frombergerová, Anna (oponent)
Diplomová práce se věnuje komunikaci učitelů s rodiči na školních akcích 1. stupně základního školství mezi různými typy škol, konkrétně katolickou, židovskou, soukromou a státní. Cílem práce je analyzovat a porovnat postupy učitelů z rozdílných škol při komunikaci s rodiči. KLÍČOVÁ SLOVA školní akce, komunikace, učitel, rodič, školní klima
Podpora jazykového vývoje prostřednictvím rozvoje sluchové percepce u dětí v raném věku
Machová, Martina ; Korandová, Zuzana (vedoucí práce) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Hlavním tématem bakalářské práce je podpora jazykového vývoje prostřednictvím rozvoje sluchové percepce u dětí v raném věku. Práce je rozdělena do tří kapitol, z nichž dvě jsou teoretické a závěrečná kapitola je praktická. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy, kterými jsou řeč, jazyk a komunikace a dále je popsána ontogeneze řeči, jazyka a komunikace dítěte raného věku. Ontogeneze řeči, jazyka a komunikace je v práci uvedena z pohledu dvou různých autorů. Následující kapitola teoretické části je věnována sluchovému vnímání, ve které je popsána anatomie a fyziologie sluchového orgánu, vývoj sluchového vnímání a oblasti sluchové percepce. Empirická část bakalářské práce je tvořena výzkumným šetřením kvalitativního charakteru. Výzkumnou metodou v bakalářské práci jsou případové studie. Případové studie byly zpracovány za pomoci dalších výzkumných technik. Hlavním cílem výzkumného šetření je analyzovat rozvoj sluchové percepce u sledovaných dětí v raném věku v soukromé mateřské škole v Praze, k jehož dosažení byly vymezeny dílčí cíle bakalářské práce a výzkumné otázky. Výzkumné šetření se zabývá celkem pěti případovými studiemi dětí v raném věku. Výzkumné šetření upozorňuje na významnou úzkou propojenost sluchové percepce s vývojem řeči, jazyka a komunikace u dětí v raném...
Marketingová komunikace vybrané společnosti na zahraničním trhu
Nguyen, My Linh ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce, rozdělena na tři části, se zabyvá návrhem komunikačního mixu vybrané společnosti Knihobot, s. r. o., které je v procesu expanze na rakousky trh. Podnik se zabyvá prodejem repasovanych knih. První část se zabyvá teoretickym vychodiskem v souvislosti se zkoumanou problematikou. Následující část je složena z analyz současného stavu dané společnosti, jenž je rozdělena na mikroprostředí a makroprostředí. V této kapitole je dále zahrnuty i marketingovy vyzkum provedeny na základě kvalitativních a kvantitativních metod. V poslední části jsou vytvořené vlastní návrhy na základě analytické části, jenž se zabyvá návrhem komunikačního mixu na rakouském trhu.
Interní komunikace ve vybrané společnosti
Vala, Michal ; Konečná, Zdeňka (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá interní komunikací ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První částí je teoretická, ve které je přiblížena problematika komunikace, interní komunikace a komunikace manažera. Druhou částí je část analytická, kde je nejprve představena vybraná společnost a následně je uvedeno zhodnocení a výsledky kvalitativního výzkumu. Poslední návrhová část obsahuje na základě výsledků polostrukturovaných rozhovorů doporučení v oblasti interní komunikace. Po uplatnění těchto doporučení by se měla interní komunikace ve společnosti zlepšit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,090 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.