Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Morální dilemata učitele v předškolním vzdělávání
Zálešáková, Irena ; Dostálová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Urbanová, Eva (oponent)
V mateřských školách se setkávají pedagogové s různými morálními dilematy v průběhu svého profesního života. Diplomová práce se zaměřuje na tato dilemata a snaží se je identifikovat a zjistit, jak jsou ze strany pedagogů řešena a jak je dále ovlivňují v jejich práci. Cílem práce je poskytnout náhled na tuto oblast profesního působení učitelek v předškolním vzdělávání a přispět tak k lepšímu porozumění tématu a zároveň prolomit určité zlehčující postoje, které vnímají morální dilemata v mateřských školách jako nepodstatné k řešení a morální formaci pedagogů. Teoretická část diplomové práce se zabývá etikou a morálkou, poodhaluje kořeny těchto oborů a jejich nesystematické či často chybějící uchopení v práci pedagogů, v jejich působení na morální formaci žáků, popisuje osobnost pedagoga z pohledu morálky a etiky, nezapomíná ani na povinnostní etiku a etiku ctnosti. Samostatná kapitola je věnována morálnímu jednání, které definuje morální integritu, morálnímu usuzování a morálním dilematům, dále rozebírá podrobněji téma profesní etiky. V části věnované etickým kodexům ukazuje značné rozdíly mezi pojetím etických kodexů v České republice - etický kodex učitele versus etický kodex křesťanského učitele - a pojetím ve vybraných zemích zejména Evropské unie. Závěrečná kapitola teoretické části diplomové...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Křesťanské kořeny moderní pedagogiky
Špunda, Pavel ; Bravená, Noemi (vedoucí práce) ; Dřímal, Ludvík (oponent)
V této diplomové práci se zabývám problematikou prezentování křesťanských kořenů v primárním vzdělávání. Dále upozorňuji na odklon pojetí člověka, jako bytost tělesně - duchovní. V současnosti je preferována spíše tělesná dimenze. Poukazuji na pedagogický odkaz věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje, který bývá opomíjen, také na jejich odvahu, spojenou s důvěrou v odkaz Ježíše Krista Mnou uváděné tři církevní řády, nejsou kromě jezuitů, ve školství zmiňovány. Co se týká jezuitů, zcela chybí pozitivní pohled a informace o přínosu pro současný model výchovy a vzdělávání. Tento přínos popisuji také u zbývajících dvou řádů, tedy piaristů a salesiánů, které nejsou do kurikulárních dokumentů zařazeny. Také pedagogický odkaz Jana Amose Komenského není podán jako dílo, které je zaměřeno na obě dimenze člověka a omezuje se pouze na praktickou část jeho pedagogického díla. Proto poukazuji na tyto disproporce, popisuji přínos jednotlivých uváděných osobností a institucí (řádů), včetně jejich vnímání a zaměření na člověka a to nejen na jeho tělesnou stránku, ale také na tu duchovní. V závěru práce navrhuji způsob prezentování těchto křesťanských kořenů v RVP ZV, uvádím didaktické pomůcky, použitelné pro jejich výuku u jednotlivých stupňů a období v primárním školství.
Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí
Gmuzdková, Silvie ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Disonance v projevech Komenského geniality - tvorba Pansofického programu, víra v Písmo svaté, víra v revelace soudobých vizionářů - je pouze zdánlivá. Světlina Boží přítomnosti v každém okamžiku a eschatologické očekávání jej přivádí k nutnosti revize lidského poznání a započetí programu Všenápravy. Úzká vazba mezi Komenského životním údělem, racionálními systémy a iracionální propagací soudobých proroctví je objasnitelná jeho pojetím času, které se nese v duchu chiliasmu. Víra v Písmo svaté hrála kardinální roli v jeho gnoseologického přístupu ke světu. Zájem o didaktiku, filozofii, mechaniku, muziku i teologii se prolínal celým jeho životem, coby životem posledního biskupa Jednoty bratrské a horlivého agitátora Všenápravy, kterému nešlo pouze o to svět vyložit, ale změnit jej, jak mapuje práce Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí.
Obraz dítěte u Komenského, Locka a Rousseaua
Šístek, Martin ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
17. a 18. století připravuje půdu pro moderní chápání dítěte jako svébytné lidské bytosti hodné nejvyšší ochrany a péče. K tomuto novověkému "obratu k dítěti" významně přispělo dílo filosofů Jana Amose Komenského, Johna Locka a Jeana Jacquese Rousseaua. Autor si na pozadí myšlenkových názorů jednotlivých myslitelů všímá, v čem pro každého z nich spočívá jedinečnost a nenahraditelnost dětského věku.
Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí
Gmuzdková, Silvie ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Disonance v projevech Komenského geniality - tvorba Pansofického programu, víra v Písmo svaté, víra v revelace soudobých vizionářů - je pouze zdánlivá. Světlina Boží přítomnosti v každém okamžiku a eschatologické očekávání jej přivádí k nutnosti revize lidského poznání a započetí programu Všenápravy. Úzká vazba mezi Komenského životním údělem, racionálními systémy a iracionální propagací soudobých proroctví je objasnitelná jeho pojetím času, které se nese v duchu chiliasmu. Víra v Písmo svaté hrála kardinální roli v jeho gnoseologického přístupu ke světu. Zájem o didaktiku, filozofii, mechaniku, muziku i teologii se prolínal celým jeho životem, coby životem posledního biskupa Jednoty bratrské a horlivého agitátora Všenápravy, kterému nešlo pouze o to svět vyložit, ale změnit jej, jak mapuje práce Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí.
Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí
Gmuzdková, Silvie ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Disonance v projevech Komenského geniality - tvorba Pansofického programu, víra v Písmo svaté, víra v revelace soudobých vizionářů - je pouze zdánlivá. Světlina Boží přítomnosti v každém okamžiku a eschatologické očekávání jej přivádí k nutnosti revize lidského poznání a započetí programu Všenápravy. Úzká vazba mezi Komenského životním údělem, racionálními systémy a iracionální propagací soudobých proroctví je objasnitelná jeho pojetím času, které se nese v duchu chiliasmu. Víra v Písmo svaté hrála kardinální roli v jeho gnoseologického přístupu ke světu. Zájem o didaktiku, filozofii, mechaniku, muziku i teologii se prolínal celým jeho životem, coby životem posledního biskupa Jednoty bratrské a horlivého agitátora Všenápravy, kterému nešlo pouze o to svět vyložit, ale změnit jej, jak mapuje práce Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí.
Dítě a jeho spiritualita pro rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle Jana Amose Komenského
Gricyk, Oleg ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá antropologickými východisky v díle Jana Amose Komenského. Na základě jeho východisek je zpracována nabídka k rozšíření rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V první části této práce jsou vymezeny teoretické předpoklady antropologických otázek, jež (nebo které) patří do oboru managementu. Dále je poukázáno na nedostatky dnešní české pedagogiky v otázce, kdo je člověk. Ve druhé kapitole je rozpracováno dílo Komenského, Didaktika Velká, ve kterém jsou přiblíženy hlavní důrazy a motivy díla. V praktické časti této práce je použita metoda obsahové analýzy ke zkoumání, zda rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naplňuje školský zákon v otázce duchovních hodnot. Je poukázáno, že rámcový dokument s duchovními hodnotami nepracuje. V rámci aktuálně probíhající revize RVP je v poslední části práce navrženo rozšíření rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání o šestou vzdělávací oblast s názvem - dítě a jeho spiritualita. Pro tuto oblast jsou zpracovány: dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy a rizika, která mohou ohrožovat úspěch vzdělávacího záměru učitele. Cílem práce je rozšířit vzdělávací program tak, aby pracoval s každou oblastí vývoje dítěte dle antropologického vzoru Komenského. KLÍČOVÁ SLOVA...
Filozofie výchovy, teorie a skutečnost
Šťastný, Jiří ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Diplomová práce Filozofie výchovy, teorie a skutečnost je zaměřena na krátký historický vývoj výchovných ideálů, stanovení potřebných ctností vychovaného člověka, a následné porovnání zjištěných ctností s aktuální vzdělávací politikou ČR. Po provedení srovnání se vzdělávacími dokumenty na národní úrovni bylo zjištěno, že některé potřebné ctnosti v těchto dokumentech obsaženy nejsou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.