Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 272 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dějiny a katalog historické knihovny farnosti sv. Vojtěcha v Praze - Novém Městě
PIVOŇKOVÁ, Alena
Cílem této diplomové práce bylo vytvoření katalogu rukopisů a tisků knihovny farnosti u kostela sv. Vojtěcha v Praze - Novém Městě. Práce je rozdělena do několika kapitol. V úvodu jsou tyto jednotlivé kapitoly stručně představeny. Následuje kapitola pojednávající o použité literatuře a pramenech. Další dvě následující kapitoly se obě zabývají dějinami, nejprve původce knižního fondu, tedy dějinami svatovojtěšské farnosti (je doplněna přehledem zdejších farářů a kaplanů) a poté samotné knihovny. Kapitola pátá pak vysvětluje, jakým způsobem byl katalog vytvořen a informuje o celkovém počtu rukopisů a tisků v knihovně. Celá šestá kapitola je věnována analýze knižního fondu a je rozdělena na deset podkapitol podle hledisek tohoto rozboru. První zkoumá dobu vzniku farních knih, druhá obsah (téma) knih, třetí použitý jazyk, čtvrtá uvedená místa vydání a tisku, pátá a šestá tiskaře a nakladatele všech tisků, sedmá zmiňuje ilustrace obsažené ve farních knihách a osmá zkoumá vazby knih. Závěr se snaží zhodnotit vytyčené cíle. Přiložen je též seznam pramenů a literatury, a nakonec též katalog farní knihovny. Práce obsahuje také fotografie (konkrétně kapitoly 6.5, 6.6, 6.7 a 6.8).
Obraz knihovny a knihkupectví v literatuře pro děti a mládež jako motivační prvek výchovy ke čtenářství
HRANIČKOVÁ, Pavla
Cílem bakalářské práce je podpořit zájem dětí a mládeže o knihy, čtení a seznámit je s prostředím knihovny a knihkupectví. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy spojené se čtenářstvím, popis dětského čtenářství a jeho etapy, představení literárních děl vydaných za posledních pět let na téma knihovna či knihkupectví. Obsahuje rozbory dvou vybraných literárních děl a porovnání rozdílů mezi knihovnou a knihkupectvím ve vybraných knihách. Praktická část spočívá v tvorbě literárního projektu. Obsahuje jeho ověření v praxi a reflexi.
Pročtenářsky orientované působení vybraných knihoven v ČR
PAVLÍČKOVÁ, Kristýna
Diplomová práce se věnuje pročtenářskému působení vybraných knihoven v České republice. Teoretická část popisuje funkce knihoven, systém knihoven v ČR a vybrané kapitoly z dějin knihoven a knihovnictví. V dalších kapitolách popisuje faktory ovlivňující vztah ke čtení, formy práce knihovníka se čtenářem, projekty a akce na podporu čtenářství a představuje vybrané knihovny v České republice - Národní knihovnu České republiky v Praze, Moravskou zemskou knihovnu v Brně a Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích. V praktické části na základě řízených rozhovorů a analýzy výročních zpráv knihoven za rok 2018 popisuje kulturní a výchovně - vzdělávací aktivity, které knihovny nabízí pro své registrované i neregistrované čtenáře a aktivity, kterých se účastní na podporu čtenářství. Součástí práce je také analýza vybraných výchovně - vzdělávacích aktivit výše zmíněných knihoven.
Možnosti využití JS frameworků při vývoji webové aplikace
Soběslav, Jan ; Procházka, Josef (vedoucí práce) ; Jeřábek, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití javascriptových frameworků při vývoji webové aplikace. Popisuje programovací jazyk JavaScript, jeho historický vývoj a standardizaci. Navazuje popisem JS knihoven a frameworků, jejich definice a odlišnosti včetně příkladů. Součástí je i prak- tická implementace, jak samostatného JavaScriptu, tak i vybraného frameworku. V závěru práce jsou popsány a následně i vyhodnoceny výhody a nevýhody uvedených technologií. 1
Knihovna pro kosterní animace
Maliňák, Jan ; Chlubna, Tomáš (oponent) ; Vlnas, Michal (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je navrhnout fyzikální řešení pro generování kosterních animací. To umožňuje za prvé provádět drobné úpravy animace v reálném čase, a za druhé dynamicky generovat pohyb postavy i bez předchozího vytvoření animace pro daný konkrétní účel. Vytvořený modul pro herní engine Unity využívá úhlovou rychlost k určení rotace kosti, namísto vyhodnocení animační křivky v konkrétní časový okamžik. Výpočet se provádí generováním sil svalů, výpočtem točivého momentu a aplikováním výsledného úhlového zrychlení jednotlivých kostí. Po zadání cíle ve vhodné formě začne animační systém pohybovat připojenou kostrou a bude se snažit dosáhnout daného cíle.
Vytvoření knihovny do Simulinku pro měřicí zařízení
Petr, Kryštof ; Formánek, Martin (oponent) ; Appel, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou knihovny do Simulinku pro komunikaci s cílovým zařízením. V teoretické části jsou popsány různé možnosti, kterými by šla komunikace vyřešit. V praktické části jsou pak výsledky jejich vzájemného porovnání a dále varianty real-time synchronizace simulace. Výstupem práce je knihovna do Simulinku a také soubor ukázkových úloh pro její snadnější pochopení.
SwiftUI komponenta pro výběr strukturovaného vstupu od uživatele na platformě iOS
Strýček, Šimon ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Hrubý, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací komponenty uživatelského rozhraní pro lineární výběr hodnoty v daném intervalu. Návrh komponenty je prováděn s ohledem na jednoduchou volbu číselné hodnoty a se zaměřením na vysokou přesnost výběru. Samotná komponenta je koncipována pro možnost výběru jak jednodimenzionální, tak i dvoudimenzionální hodnoty. Implementace je prováděna se zaměřením na platformu iOS s využitím technologie SwiftUI od společnosti Apple. Výsledkem práce je funkční balíček Swift Package komponenty s robustním rozhraním.
Obnova zámku a panského dvora ve Vážanech nad Litavou
Raková, Markéta ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je obnova zámku a panského dvora ve Vážanech nad Litavou. Jejím cílem bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG033 - Ateliér obnovy památek. Objekt zámku s panským dvorem se nachází v jižní části obce v bezprostřední blízkosti centra a patří mezi nejstarší stavby v obci. S jeho stavbou se začalo ve 2. polovině 16. století, nejstarší dochované konstrukce spadají do období renesance. Návrh klade důraz na zachování historické a architektonické podstaty a stávajícího rázu objektu v co nejvíc ucelené podobě. Zkoumána byla kvalita a zachovalost jednotlivých vrstev. Součástí konceptu obnovy bylo také zamyšlení se nad vhodným využitím řešeného objektu. Budova by měla sloužit jako obecní úřad propojený s knihovnou a dále by měla poskytovat zázemí pro organizace a spolky, které v obci fungují. (Společenské centrum, Základní umělecká škola Slavkov, chovatelé, myslivci atd.). Nová funkce objektu reaguje na stávající, nevyhovující prostory knihovny i obecního úřadu, jenž se v současnosti nachází v prostorách řadového rodinného domu. Obec byla nucena řešit tyto nedostačující prostory přístavbami do dvora domu. Návrh dále reaguje na potřeby obyvatel, kteří by v obci uvítali více akcí a činností pro děti a mládež. Díky poloze budovy v centru obce a tomuto novému funkčnímu využití by ve Vážanech nad Litavou vznikl nový centrální veřejný prostor pro veškeré dění v obci.
Inovačné centrum STU v Bratislave
Faryová, Markéta ; Obrtlík,, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce je návrh budovy inovačního centra STU v Bratislavě. Práce vychází z architektonické studie předmětu AG035 Ateliérová tvorba a z konstrukční studie předmětu AG036 Komplexní projekt. Řešené území se nachází v části Bratislava – Staré Mesto v těsné blízkosti významných objektů. Jedná se o vnitroblok, jenž vymezují budovy fakult Slovenské technické univerzity. Cílem je přinést návrh nového univerzitního centra pro posílení významu STU, ve kterém sídlí převážně inovační vědecké centrum, edukační, společenské, víceúčelové prostory a část pracovišť rektorátu. Základním konceptem objektu bylo vytvořit propojení – most. A to nejen mezi samotnými fakultami v rámci bloku, ale i vytvořením společného místa pro interdisciplinární spolupráci mezi studenty různých zaměření. Navrhovaná stavba má 2 podzemní podlaží, která primárně slouží pro parkování, hlučné provozy laboratoří a technické zařízení budovy. V nadzemních podlažích se nachází prostory centra, které vytváří podmínky pro součinnost s praxí, pro samostudium, ale i pro relaxaci a mnohé další.
Nová synagoga Česká Lípa
Marečková, Andrea ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh nové synagogy v České Lípě. Řešené území se nachází v těsné blízkosti centra města na místě původní synagogy vypálené za Křišťálové noci. Území je vymezeno ulicí U Synagogy, řadovou zástavbou na severní a jižní straně a násypem s komunikací první třídy na straně východní. Prostor se dříve nacházel za již neexistujícími hradbami města, tak jak bylo pro umístění židovského obyvatelstva typické. Významnou roli v návrhu hraje také otočení synagogy v ose Z-V a návaznost na komunikaci U Synagogy. Negativním faktorem ovlivňujícím území je rušná a prašná komunikace umístěna na násypu, který vytváří pohledovou bariéru a rozděluje město na více částí. Z těchto důvodů byla synagoga umístěna na průnik os přilehlých ulic a co nejdál od rušné komunikace. Ostatní objekty v návrhu jsou umístěny tak, aby vytvářeli hlukovou bariéru a jejich okna nebyla otočena ke komunikaci. Díky umístění jednotlivých funkcí vznikl uprostřed řešeného území vnitroblok určený pro odpočinek a setkávání osob. Objekt košér restaurace svým umístěním láká již z přilehlé ulice U Synagogy a zároveň je otočen do klidného vnitrobloku, kde se nachází menší venkovní sezení. Administrativní budova a komunitní centrum lemují násyp na východní straně čímž je oddělena rušná komunikace od klidného vnitrobloku. Tyto objekty jsou otočeny také do vnitrobloku a pouze okna schodišť nebo zázemí jsou umístěny na fasádě ke komunikaci. V jižní části území je navržena rampa vedoucí do podzemního parkování, které spojuje administrativní budovu s komunitním centrem. Důležitým prvkem návrhu jsou perforované panely umístěné na fasádě synagogy. Perforace vychází z židovské hvězdy – jedná se o rovnostranné trojúhelníky. Díky perforovaným panelům je v synagoze vytvořeno soukromí, ale zároveň je přes ně do interiéru modlitebny propouštěno světlo. Perforované panely se propisují i do interiéru synagogy a jsou využity pro uzavírání vnitrobloku a atria hlavní synagogy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 272 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.