Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 345 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Apartmánový resort Velké Karlovice
Špačková, Adéla ; Šubrt, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce bytového domu a změna jeho funkčního využití na apartmánový resort. Nachází se na kraji obce Velké Karlovice v CHKO Beskydy. Stávající objekt má podobu dvou navzájem posunutých kvádrů se sedlovou střechou s mírným sklonem a odskočenými rohy. Má tři nadzemní podlaží. V prvním jsou garáže a sklepy, druhé a třetí je obytné s osmi bytovými jednotkami. Základní ideou projektu bylo ponechat původní objekt a zjednodušit jeho základní tvar. Něco přidat a něco odebrat. Navrhované změny dostavují čtvrté podlaží se čtyřmi dalšími jednotkami. Nově tedy objekt čítá dvanáct apartmánů. V přízemí je zřízena kavárna, wellness se saunou a vnitřním bazénem, technické místnosti a sklepní kóje. Dispozice apartmánů je 2kk, každá obytná místnost má přístup ven - na balkon nebo lodžii. Obvodové zdivo je kombinací původních cihel a nového keramického zdiva Porotherm a je nově zatepleno minerální vatou. Monolitické železobetonové stropní konstrukce jsou původní ponechávané, stejně jako schodiště. Z důvodu nástavby podkrovního podlaží je vybudován i nový dřevěný krov.
Polyfunkční dům v Mikulově
Machů, Kateřina ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce navazuje na projekt vypracovaný v rámci předmětu AG033 Ateliér architektonické tvorby. Předmětem návrhu je polyfunkční dům, který se nachází v místě proluky na svažitém a nerovném terénu, který má v současné době funkční jako parkoviště, popřípadě tržiště. Návrh polyfunkčního domu se nachází pod zámeckými hradbami zahrad zámku Mikulov na ulici Alfonse Muchy. Nachází se v prostoru městské památkové rezervace, která byla ve městě Mikulov vyhlášena v roce 1982. Vzhledem k charakteru Mikulova a jeho zástavby, kde je z uliční strany svažitý terén, je navrhovaný polyfunkční dům opticky rozdělen na dva pomyslné domy díky změně výšky střech, které ale uvnitř mají stále stejnou úroveň podlahy. Díky tomu, že jsou sousední budovy podobně vysoké, je navrhovaný polyfunkční dům čtyřpodlažní, z toho poslední patro náleží střešní terase a půdnímu prostoru. První patro polyfunkčního domu je přiřazeno komerci (kavárna, pronajímatelný prostor). V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází již byty a pavlač, která umožňuje přístup pouze do bytů, které budou sloužit jen pro krátkodobé ubytování. Velmi žádané je zde i zvelebení zbylého přiléhajícího prostoru, který přiléhá k hradbám mikulovského zámku a taky znovuobnovení vinného sklepu, který byl na tomto pozemku zazděn. Navrhnuto bude schodiště, které povede z ulice Alfonse Muchy, kterým se dále bude dát pojít přímo k mikulovským hradbám a dál k mikulovskému zámku nebo se bude dát sejít k vinnému sklepu a přiléhající venkovní terase. Fasáda je navržena s ohledem na okolní zástavbu. Jsou navrženy v bílé nebo světle šedé omítce. Zohledňuji tím fakt, že se polyfunkční dům nachází v městské památkové rezervaci. Střecha objektu je sedlová tradiční s krytinou v cihlové barvě. Okna též respektují kulturu a historii města.
Obnova panského dvora v Heřmanově Městci
Hošek, Dominik ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 – Ateliér obnovy památek. Tématem ateliérové práce bylo zamyšlení se nad vhodným využitím památkově chráněného objektu v historickém prostředí malé obce Heřmanův Městec a vytvoření architektonické studie. Navrhl jsem koncepci, aby dům sloužil pro více věkových generací a vytvořilo tak prostor pro setkání. Funkčně jsem navrhl: Rehabilitační centrum, kavárna, restaurace, prostory k pronájmu pro ateliéry a kanceláře. Při obnově objektu postupuji s důrazem na obnovu památek. Zkoumám esenci zachovalého místa jednotlivých prvků. Nastudoval jsem různé technologické postupy pro ochranu hodnotných prvků, které by mohli hodnotu navýšit.
Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada
Páralová, Veronika ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvořit architektonicko-urbanistickou studii multifunkčního sportovního areálu ve Vsetíně. Současný sportovní areál, který se nachází v této lokalitě je ve špatném technickém stavu a z větší části nevyužíván. Mým záměrem je vytvořit areál, který bude sloužit nejen sportovcům, ale široké veřejnosti. V navrhovaném území se tak snoubí sportovní zařízení s těmi rekreačními. Areál nabízí širokou škálu aktivit pro různé cílové skupiny. Ústřední budovou celého areálu je multifunkční sportovní hala. V území se nachází také posilovna, cvičební sály a tenisový klub. Všechny tyto budovy i s dalšími venkovními sportovišti jsou soustředěny po obvodu areálu. Aby mohla ve středu území vzniknout nerušená rekreační plocha. Díky částečnému zakopání některých budov pod zem vzniká velký park svažující se k řece s krásnými výhledy na protější zalesněný kopec. Mezi možnosti rekreace v řešeném území patří již zmiňovaná parková plocha, která vybízí k dětským hrám i odpočinku. V areálu se nachází kavárna s drobným občerstvením, místo na grilování, dětské hřiště, cyklostezka a skatepark.
Účelová aktualizace souboru historických objektů
Okounová, Kateřina ; Klement, Miloš (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce bylo vypracování architektonické studie a návrh nového využití historických objektů v areálu Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Studie řeší hlavní objekt sýpky, kde je navrženo nové krátkodobé ubytování, wellness pro hosty hotelu, jídelna a kavárna s posezením i pro veřejnost. Také se zde v zadní části objektu nachází pronajímatelný salónek. Nově navržený hotel respektuje historický význam budovy. V interiéru jsou ponechány dřevěné sloupy a na fasádě po celém obvodu budovy kamenné šambrány. V prvním nadzemním podlaží jsou významnou dominantou klenby. Druhou budovou, která je také součástí návrhu je budova bývalého ovčína. Zde se nachází multifunkční pronajímatelný sál, který se může využít pro uspořádání různých oslav či svateb. Uvnitř objektu je navržena přípravna občerstvení, zázemí a bar pro personál, dále kanceláře, technické místnosti a sklady. Pro veřejnost jsou přístupné toalety, šatna a samostatný sál s vnitřním pódiem pro konání společenských událostí. Ve druhém podlaží tohoto objektu je možnost posezení s výhledem právě na pódium. V budově jsou ponechány původní dřevěné krovy a velkou dominantu mají dřevěná vrata s kamenným ostěním, které dodávají budově historický vzhled. Součástí návrhu bylo také řešení venkovních úprav, nové kapacity pro parkování, zpevněné plochy a využití vodního toku v blízkosti budovy ovčína. Svými funkcemi spolu obě budovy blízce souvisí avšak výškové úrovně jsou zde velmi odlišné. Návaznost je proto propojena venkovními schodišti, pobytovými schody a rampami pro snadný přístup veřejnosti.
Sportovně rekreační centrum Za Lužánkami, Brno
Nováková, Pavla ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem sportovně rekreačního centra v Brně za Lužánkami. Řešené území má velmi bohatou sportovní historii (bývalý fotbalový stadion, zimní stadion, plavecký bazén,…), která má pro Brno i jeho obyvatele velký význam. V důsledku chátrání a špatného technického stavu objektů bylo sportování Za Lužánkami koncem minulého století utlumeno a jeho navrácení do lokality je velmi aktuální. Cílem práce byl návrh využití území pro různé funkce s preferencí volnočasových sportovních aktivit a nabídkou možností k trávení volného času pro všechny věkové skupiny během celého roku. V první fázi byla zpracována urbanisticko-architektonická studie, která zahrnuje nové funkční využití území pro rekreační sportování a relaxaci a zároveň bylo řešené území lépe propojeno s okolními lokalitami. Následně byla zhotovena komplexní architektonická studie víceúčelové haly, která je navržena v místě bývalého fotbalového stadionu. Hala nabízí různé možnosti rekreačního sportování, tréninky dětských klubů, pořádání besed či konání výstav. Součástí je odpovídající hygienické zázemí, technické zázemí, parkování v podzemním podlaží, komerční plochy a kavárna. Objekt je osazen do terénu a díky proměnlivému skloňování střechy je pobytová vegetační střecha přístupná přímo z terénu. Nástup na střechu je navržen ze čtyř míst a nabízí další odpočinková místa na celé ploše střechy.
Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / architektonická studie - design / etapa 2021/22
Nováková, Lucie ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je architektonická studie cyklistického stadionu – velodromu v městské části Pisárky v Brně pro TJ Favorit Brno. Stávající velodrome je situován jihozápadně na okraji brněnského výstaviště při ulici Křížkovského. Velodrom již neodpovídá nynějším požadavkům dráhové cyklistiky, avšak po historické stránce je cenný a má své genius loci. Nová dřevěná cyklistická dráha o délce 250 m (spolu s dalšími parametry mezinárodní cyklistické unie) a k ní přidružená sportoviště jsou „vložena“ do stávajícího velodromu, který je dle požadavků upraven a rekonstruován. Tribuny zůstaly zachovány stávající. Vestavěný objekt s novou dráhou je pak kompletně zastřešen a vytváří tak uzavřený prostor. V rámci rekonstrukce stadionu došlo také k vytvoření nového zázemí pro TJ Favorit Brno z modulárního kontejnerového systému, jedná se o šatny pro sportovce, prostory pro administrativu, dále zázemí pro hostující kluby a sportovce a VIP prostory. Systém kontejnerové výstavby pro sportovní zázemí je velmi praktický, ekonomický, rychlý, šetrný k životnímu prostředí a variabilní a flexibilní k aktuálním požadavkům sportu, který se neustále vyvíjí. Předprostor a parter v jižní části stávajícího velodromu je vybaven službami pro veřejnost – kavárnou, prodejnou suvenýrů, pokladnou, infocentrem, servisem a prodejnou kol a sportovního vybavení. Nová dráha s tribunami je zastřešena ETFE folií ukotvenou na nové příhradové vazníky, které jsou napojeny na stávající zastřešení.
Sportovně rekreační centrum Za Lužánkami, Brno
Julínek, Roman ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Architektonicko-urbanistická studie sportovně-rekreačního centra Za Lužánkami v Brně se zabývá komplexním návrhem sportovně rekreačního areálu. V současnosti je areál dřívějšího Boby centra ve špatném stavu. Plnohodnotně fungujícími objekty v řešeném území jsou hotel, koncertní hala a tenisová hala s venkovními kurty, zbývající objekty a plochy v čele s fotbalovým stadionem chátrají a nenaplňují svůj možný potenciál pro fungování veřejného života. K zadání jsem přistoupil jako k řešení komplikované úlohy s mnoha proměnnými. Návrh přináší jasnou definici a tvarosloví objektů, pobytových, sportovních i rekreačních ploch včetně zeleně. Pomáhá k sociální interakci a navozování nových kontaktů mezi lidmi. Řeší potřeby současné i budoucí generace obyvatel. Propojuje a navazuje na dopravní infrastrukturu okolí na všech úrovních. Odkazuje na minulost a zachovává tak ve vší úctě slavného sportovního genia locci ke kterému přidává svou vlastní osobitou přidanou hodnotu. Na základě koncepce návrhu vznikla studie, jež využívá kvalitního pozemku v atraktivní lokalitě města a nabízí celou škálu sportovních a rekreačních provozů. Hlavní myšlenkou návrhu bylo propojení a navázání území na své okolí. Nabídnutí kvalitního veřejného prostoru, který svým rozsahem funkcí a zaměřením osloví co největší množství obyvatel napříč všemi generacemi. Úměrně své velikosti a významu bylo navrženo několik hmot a objektů, které člení rozsáhlé území do menších navzájem propojených celků. Každá oblast má svou tvář, svou náplň i typickou atmosféru, kterou si získá své uživatele. Dobrý veřejný prostor poznáme podle toho, jak se k němu jeho uživatelé chovají. Stává se tak zrcadlem společnosti. Pokud návrh vyslyší přání a potřeby většiny obyvatel, stává se prospěšným a udržitelným v jakékoliv době.
Sportovně rekreační centrum Za Lužánkami, Brno
Honková, Lenka ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce navazuje na předcházející urbanisticko-architektonickou studii, jejímž cílem bylo navrhnout sportovně rekreační areál Za Lužánkami v Brně. Areál nabízí širokou škálu sportovišť pro rekreaci, a také sportoviště s multifunkčním využitím, ať už pro sport, nebo pro všemožné akce pořádané městem. Centrem areálu a hlavním multifunkčním sportovištěm je torzo fotbalového stadionu Za Lužánkami, který bude i nadále odkazovat na sportovní úspěchy města svým geniem loci. Cílem diplomové práce je navržení sportovní haly s množstvím přidružených provozů tak, aby objekt nabízel škálu sportovního vyžití a doplňoval venkovní areál se sportovišti pro rekreaci a volný čas. Sportovní hala je navržena na místě, kde dříve stával hokejový stadion. Doplní tak objekty (plavecký bazén a Boby hotel) kolem ul. Sportovní nejen provozy s funkcí sportu, ale také ubytováním, restaurací, kavárnou a komercí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 345 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.