Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pohádka u Julia Zeyera
MALÁ, Nikola
Diplomová práce se zabývá specifickým zpracováním folklorní látky v pohádkách Julia Zeyera. Práce je rozdělena na část výkladovou a část praktickou. Teoretické část je zaměřena na historii a vývoj žánru pohádky, jeho hlavní představitele, charakteristické rysy, možnosti klasifikace a zároveň i historii oboru folkloristiky. Rovněž je zde zahrnuta kapitola věnovaná hnutí lumírovců a životu a tvorbě Julia Zeyera. V praktické části je popsán děj vybraných děl, která jsou poté analyzována na základě teorií C. G. Junga, Marie-Louis von Franz a V. J. Proppa, které jsou vysvětleny ve výkladové části. Nakonec je dílo zařazeno k určité kategorii podle Tomanova, Šmahelové a Proppova dělení.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Mýtus jako psychologický fenomén a jeho význam pro moderního člověka v pohledu C. G. Junga.
Najbrt, Tomáš ; Vojtíšek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šusta, Marek (oponent) ; Slezáčková, Alena (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Dizertační práce MÝTUS JAKO PSYCHOLOGICKÝ FENOMÉN A JEHO VÝZNAM PRO MODERNÍHO ČLOVĚKA Z POHLEDU C. G. JUNGA Tomáš Najbrt Katedra religionistiky Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph. D. Studijní program: Teologie Studijní obor: Historická teologie a teologie náboženství Praha 2020 Anotace Tato práce zpracovává tři hlavní oblasti: mýtus, psychologii člověka a osobnost Carla Gustava Junga. Zabývá se rozporem mezi racionálním hodnocením mýtu a jeho faktickým vlivem na utváření představ moderního člověka o světě, který ho obklopuje, a také tvorbou nových mýtů v moderní době. Na pomezí psychologie člověka a psychologie náboženství ukazuje vliv mýtů obsahujících archaické symboly a archetypy na vědomé i nevědomé psychické procesy člověka a jejich interakci. Představuje také možnosti mýtických a náboženských tradic pro pochopení vlastní identity moderního člověka a jeho života.
Dialektika krotkosti a divokosti v románech Hermanna Hesseho
Berný, Tomáš ; Kupcová, Helena (vedoucí práce) ; Sládek, Miloš (oponent)
Anotace: Hlavním tématem práce je analýza fenoménů krotkosti a divokosti v jednotlivých románech Hermanna Hesseho. Dále se práce zaměří na projevy a prolínání těchto fenoménů a jejich zasazení do dobového myšlenkového rámce. Cílem práce bude chronologické mapování těchto fenoménů, jejich vývoje a proměny v jednotlivých románech a následný pokus jejich o syntézu. Klíčová slova: Hesse, Nietzsche, krotkost, divokost, Freud, Jung, Demian, Stepní vlk, Narcis a Goldmund, Hra se skleněnými perlami, dialektika, dualismus
Ambivalence in Jung's Relationship to Christianity
Dobrodenková, Monika ; Halík, Tomáš (vedoucí práce) ; Růžička, Jiří (oponent)
Predmetom tejto diplomovej práce je zhrnúť a interpretovať Jungov vzťah ku kresťanstvu v jeho ambivalentných prejavoch. Najskôr je pojednaný samotný pojem ambivalencie, ktorý je v Jungovej dobe pomerne nový. Východiskom pojednania Jungovho vzťahu ku kresťanstvu sú jednak jeho teoretické úvahy, jednak vlastné spomienky, predovšetkým z detstva, kedy sa jeho vzťah ku kresťanstvu formoval. Tento materiál je následne zhodnotený na psychologickej a teologicko-filozofickej rovine. Ukazuje sa, že psychologické hodnotenie nemožno u Junga jasne odlíšiť od teoretického, nakoľko sa niektorí bádatelia domnievajú, že celá Jungova teória duševného vývoja človeka je implicitne motivovaná jeho psychologickou potrebou vyrovnať sa s traumatickým detstvom. V tomto ohľade sú preto Jungove spomienky preskúmavané z hľadiska rôznych psychologických a religionisticko-psychologických pozícií. Jungov ambivalentný vzťah ku kresťanstvu sa tu javí byť v priamej súvislosti s jeho ambivalentným vzťahom k rodičom. Na teologicko-filozofickej rovine je tematizované napätie medzi Jungovým vysokým hodnotením kresťanskej tradície, s jeho snahou túto tradíciu zároveň reformovať, a to často tak podstatným spôsobom, že by to bolo neraz pre autentických ortodoxných nositeľov tejto tradície neprípustné.
Narace jako princip individuace
Müller, Karel ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Práce zpočátku zkoumá různé přístupy ke vztahu jazyka a myšlení. Zaměřuje se konkrétně na kontakt čtenáře a literárního díla. Zabývá se teorií jazykových a narativních struktur a jejich souvztažnost s lidským názorem na svět. Pojednává o nauce o správném porozumění textu a jeho dopadu na lidské myšlení. Prozkoumává narativní schopnost poznání, vztah čtenáře a textu ve světle strukturalismu, schopnost doplňování metatextových struktur. Následně analyzuje význam mýtu pro lidskou mysl, jeho dopad na společnost a jeho následné rituální použití. Nadále práce pojednává o vztahu mýtu a pohádky, o jejich podobnosti a rozdílech a mytickém myšlení v současnosti. Poslední kapitola zkoumá individuační proces a vliv narace na jeho úspěšné dovršení, celkový vliv vyprávění na lidskou duši a možnosti narativní psychoterapie a analyzuje naraci z hlediska hlubinné psychologie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Grafický nástroj pro tvorbu a modifikaci grafů
Hynšt, Miroslav ; Navrátil, Jan (oponent) ; Zuzaňák, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá základy teorie grafů a grafovým přepisováním. V první části jsou popsány pojmy graf, grafové přepisovací systémy, grafová gramatika a algebraické přístupy ke grafovému přepisování. Další částí práce je implementace navržené aplikace, která slouží pro tvorbu, modifikaci a ukládání grafů a grafových přepisovacích systémů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.