Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání koncepce ohříváků napájecí vody pro jaderné elektrárny
Špaček, Michal ; Kracík, Petr (oponent) ; Milčák, Pavel (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je porovnání koncepce ohříváků napájecí vody v jaderné elektrárně. Na úvod je sepsána stručná rešerše, ve které jsou popsány typy jaderných reaktorů a systém regenerace tepla. V další části práce je navrhnuto tepelné schéma jaderné elektrárny a parametry zjištěné při návrhu jsou dále využity pro tepelný výpočet regeneračního ohříváku nízkotlaké i vysokotlaké regenerace. Tepelný výpočet je proveden pro horizontální i vertikální provedení. Na závěr je pro obě provedení proveden základní rozměrový návrh a tyto provedení jsou vzájemně porovnány.
Konvenční a malé modulární reaktory
Vintr, Lukáš ; Lisá, Hana (oponent) ; Milčák, Pavel (vedoucí práce)
Tato závěrečná práce se zabývá jadernou energetikou. Obsahuje stručnou historii vývoje tohoto odvětví a poskytuje vhled do problematiky průběhu a řízení štěpné řetězové reakce, kterou využíváme v jaderných reaktorech. Dále popisuje konvenční typy reaktorů a současný stav jejich rozšíření po světě. Následně zmiňuje výzkumné cíle stanovené Mezinárodním fórem pro IV. generaci. Na závěr definuje malé modulární reaktory, popisuje množství koncepčních návrhů a obsahuje analýzu současného stavu jejich vývoje spolu s možnostmi jejich využití pro výrobu elektrické energie nebo procesního tepla.
Zpracování dat z teplotních optovláknových senzorů
Carboch, David ; Tomašov, Adrián (oponent) ; Dejdar, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje optovláknovým senzorickým systémům, jejich dělení a vlastnostem. Dále práce pojednává o možnostech měření pomocí optických vláken v prostředí jaderné energetiky. Poté práce obsahuje možné způsoby měření teploty a jejich srovnání. Práce se věnuje konstrukci snímací sondy. Prostřednictvím sondy byla vylepšena mechanická odolnost senzorického vlákna a manipulace s ním. Dále se práce zabývá vytvořením interaktivního grafu relativní teploty jaderného reaktoru v reálném čase. V grafu lze sledovat závislost změny teploty reaktoru v závislosti na výkonu reaktoru a na změně teploty vzduchu. Naměřené výsledky lze z grafu exportovat.
Modernizační akce Jaderné elektrárny Dukovany za účelem zvýšení výkonu a bezpečnosti jaderného zařízení
Stoklasa, Jakub ; Lisý, Martin (oponent) ; Milčák, Pavel (vedoucí práce)
Při tvorbě bakalářské práce byl hlavní důraz kladen na proběhlé modernizace v Jaderné elektrárně Dukovany. Aby byl zřejmý význam modernizací, obsahuje práce také popis hlavních technologií a dotčených technologických celků. Jednotlivé realizace, které na zařízení proběhly, zajistily zvýšení výkonu modernizovaných jaderných bloků a také vyšší bezpečnost jaderného zařízení. V práci je také rozebrán aktuální stav energetického sektoru, hlavní trendy a hybatelé, které nyní sektor utváří. Své místo v práci zaujímá zhodnocení aktuálního stavu sektoru jaderné energetiky, technologií a možných směrů, kterými se může jaderná energetika do budoucna vydat.
Těžké havárie tlakovodních reaktorů třetí generace
Nečas, Karel ; Foral, Štěpán (oponent) ; Černý, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem světové jaderné energetiky. Popisuje přehledně vývoj i dělení jaderných reaktorů určených k výrobě elektrické energie. Práce teoreticky popisuje rozdělení jaderných zařízení podle vývojových generací. Rozebrány jsou dané typy z pohledu technologie a principu fungování. Podrobněji jsou popsány provozní stavy jaderných reaktorů s důrazem na havarijní stavy. Další část práce seznámí s typem havárie LOCA pro tlakovodní reaktory třetí generace. Definován je samotný rozbor problematiky výpočtových kódů určených pro modelování havarijních stavů jaderných zařízení. Praktická část bakalářské práce popisuje jaderný reaktor APR1400 a uvádí jeho základní parametry, podrobněji seznamuje s modelem daného reaktoru vytvořeném pomocí výpočtového kódu MELCOR. Navazující část obsahuje citlivostní analýzu vybraných parametrů v modelu při scénáři těžké havárie, kdy dojde k havárii LOCA společně se selháním všech systémů vysokotlakého doplňování chladiva. Rozebírá jejich vliv na množství vytvořeného vodíku, průběh poškození aktivní zóny a čas protavení dna reaktorové nádoby.
Návrh výměníku tepla v jaderné elektrárně
Kocanda, Tomáš ; Kudela, Libor (oponent) ; Milčák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh výměníku tepla v jaderné elektrárně, konkrétněji na nízkotlaký ohřívák 2. Úvod bakalářské práce se zaobírá představením jaderné energetiky a jaderných elektráren. V dalších kapitolách je popsána nízkotlaká regenerace a nízkotlaké ohříváky. V poslední části práce je proveden výpočet nízkotlakého ohříváku 2 ze zadaných hodnot a hodnot odečtených z celkového tepelného schématu sekudnárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany.
Obohacování a přepracovávání jaderného paliva
Janoušek, Petr ; Elbl, Patrik (oponent) ; Sitek, Tomáš (vedoucí práce)
Jaderné palivo je jednou z forem pro výrobu elektrické energie. Tato bakalářská práce se zabývá jeho úpravou a zpracováním, neboť pro jeho dobrou využitelnost se toto palivo musí podrobit speciálním procesům. Jejím cílem je rozebrat hlavní procesy, které se podílejí na výrobě jaderného paliva. Konkrétně se práce zaměřuje na obohacování jaderného paliva, což je proces, kterým se zlepšují jeho vlastnosti. První a druhá kapitola práce se zaměřuje na základní problematiku nejprve ohledně jaderné energetiky a následně ohledně jaderného paliva. Obohacování jaderného paliva je podrobně vysvětleno ve třetí kapitole práce, kde se dále nachází popis jednotlivých metod jeho obohacování. Dalším procesem, který se uskutečňuje po použití jaderného paliva, je jeho přepracovávání. Tomuto způsobu přeměny použitého paliva na znovu využitelné palivo se věnuje poslední kapitola.
Jaderná energetika pohledem České televize - Srovnání mediální reprezentace jaderné energetiky před a po havárii jaderné elektrárny Fukušima Daiči v Japonsku.
Špátová, Veronika ; Novák, Arnošt (vedoucí práce) ; Hladík, Radim (oponent)
Magisterská diplomová práce se zabývá proměnami mediální reprezentace jaderné energetiky ve zpravodajství České televize, která je jedinou českou veřejnoprávní televizí. Studie využívá kvantitativní výzkumnou metodu - obsahovou analýzu k zachycení proměny výsledného obrazu jaderné energetiky i k porovnání změn mechanismů konstrukce zpráv využívaných ve zkoumaném období, jež bylo stanoveno na jeden rok před a jeden rok po havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima Daiči. Havárie odstartovala 11.3.2011. Hned ve svém začátku diplomová práce stručně popisuje situaci v Japonsku a charakterizuje následky březnové katastrofy. Teoretická část diplomové práce dále shrnuje přehled základních poznatků o zpravodajství - základní teorie mediálních studií a mechanismy konstrukce zpráv (práce se zdroji informací, zpravodajské hodnoty, nastolování agendy, rámování), které také vykládá v souvislosti s životním prostředím. Práce rovněž pojednává o jaderné energetice ze společensko-politického hlediska a podrobněji je zmíněn i vývoj a současný stav jaderné energetiky v České republice. Analytická část zkoumá jednak změny mediální pozornosti, jež byla jaderné energetice ve vymezeném období věnována, stejně jako využití mechanismů konstrukce zpráv a změn celkového obrazu jaderné energetiky v hlavní zpravodajské...
Komparace programů politických stran zelených v SRN, Rakousku a ČR v letech 1990-2014
Veselá, Martina ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Lánský, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce komparuje volební programy politických stran zelených Spolkové republiky Německa, Rakouské republiky a České republiky v letech 1990-2014. Jedná se konkrétně o německou stranu Svaz 90/Zelení, rakouskou stranu Zelení - Zelená alternativa a českou Stranu zelených. Nejprve jsou vysvětleny pojmy související se zelenou politikou jako ekologie, enviromentalismus, životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, jejichž znalost je klíčová pro pochopení hlavních témat jejich volebních programů. Dále je nastíněn vznik a historie všech tří politických stran. Samotná komparace probíhá ve dvou osách. První srovnává obsah konkrétního programu s předchozím a druhá porovnává programy všech tří stran zelených pro stejné či blízké volební období. Též je charakterizována formální úprava jednotlivých programů. Pozornost je věnována zejména jejich hlavním tematickým oblastem, shodám a odlišnostem, a postavením zmíněných stran před konkrétními parlamentními volbami a po nich.
Reprezentace jaderné energetiky v médiích v období před a po havárii ve Fukušimě
Podzemná, Lucie ; Novák, Arnošt (vedoucí práce) ; Hájek, Roman (oponent)
"Reprezentace jaderné energetiky v období před a po havárii ve Fukušimě" Magisterská diplomová práce se zabývá reprezentací jaderné energetiky ve dvou českých tištěných denících - MF Dnes a Právo. Práce využívá kvantitativní výzkumnou metodu, obsahovou analýzu, k zachycení změn ve výsledné reprezentaci jaderné energetiky v období před a po havárii v jaderné elektrárně Fukušima. Teoretická část představuje některé základní teorie mediálních studií (nastolování agendy, stereotypy, rámování, morální paniku) a mechanismy, kterými jsou konstruovány jednotlivé zprávy (zpravodajské hodnoty, přístup do zpráv, primární definující, gatekeeping). Empirická část zkoumá změny, ke kterým došlo během sledovaného období, a to jak v oblasti mediální pozornosti k tématu, tak také ve využití vybraných konstrukčních mechanismů zpráv. Výsledkem výzkumu je pak reprezentace jaderné energetiky ve vybraných tištěných denních za celé sledované období.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.