Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv podpory z programů regionálního rozvoje na rozvoj města
Vávrová, Denisa ; Kala, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce bude v teoretické části zaměřena na možnosti čerpání finančních prostředků ze dvou operačních programů financovaných z fondů Evropské unie v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst. V praktické části budou hodnoceny realizované projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav v programovém období 2007 -- 2013. Bude zjišťováno naplnění stanovených cílů a identifikace reálných efektů nebo případných dopadů i předpokládaných, které měly být dosaženy realizací aktivit těchto projektů na rozvoj vymezených zón Starého města a Severního sídliště v Mladé Boleslavi. Na základě těchto zjištěných výsledků bude provedeno hodnocení naplnění implementace cílů Regionálního operačního programu Střední Čechy a Integrovaného operačního programu, ze kterých byly projekty financovány.
Integrovaný operační program: implementace a případová studie
Bidlová, Kristýna ; Jeníček, Vladimír (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá Integrovaným operačním programem. Popisuje proces implementace programu a charakterizuje jeho fungování v programovém období 2007 -- 2013. Pozornost je věnována cílům programu a čerpání alokace v jednotlivých oblastech intervence. Práce rovněž popisuje dva projekty realizované v rámci IPRM Pardubice -- Sídliště Dukla a Višňovka, které žádají o dotaci z Integrovaného operačního programu.
Sociální podnik
KUČEROVÁ, Michaela
Sociální podnikání je jeden z možných způsobů provozování podnikání. Ve světě a v západní Evropě je tento druh podnikání zcela běžný a České republika se s tímto fenoménem pomalu seznamuje. Sociální podnik je jeden ze způsobů zaměstnávání skupin osob ohrožených sociálním vyloučením. Dává naději na zlepšení životní situace a opětovné začlenění do života pro osoby se zdravotním postižením, pro mládež, pro osoby bez přístřeší, pro osoby opouštějící ústavní výchovu, pro oběti trestné činnosti, pro osoby pečující o osobu blízkou, pro osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách, pro dlouhodobě nezaměstnané a pro ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením. Cílem práce je poskytnout ucelenější informace o stále rozvíjejícím se sociálním podnikání v České republice. V teoretické části práce je nejprve popsána sociální ekonomika všeobecně s definováním sociálního podniku. Nejsou opomenuty ani hlavní mezinárodní organizace, které sociální podnikání podporují. Stěžejní kapitoly teoretické části se věnují možnosti financování sociálního podnikání z Evropské unie. V současné době jsou vypsány dvě výzvy, na které mohou zájemci reagovat a získat tak finanční hotovost k založení své sociální firmy. Financování z Evropské unie probíhá prostřednictvím Evropského sociálního fondu a jeho operačních programů, které v České republice zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. V tuto chvíli je v Integrovaném operačním programu vypsána Výzva č. 8 Služby v oblasti sociální intervence a Investiční podpora sociální politiky a v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost čeká na zájemce Výzva č. 30 Sociální ekonomika. Problematika čerpání dotací Evropské unie z Evropského sociálního fondu a jeho operačních programů přes Ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho výzev je velice složitá. Proto je záměrem práce jednoduše popsat rozdíly obou výzev tak, aby byla usnadněna orientace právě v této problematice. Kvůli zorientování v této oblasti jsem úspěšně komunikovala i přímo s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra. Výsledek výzkumu není pro mne překvapující. Jak se dalo očekávat, největší množství sociálních podniků je v problémových oblastech naší země, kde je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost anebo zde žije etnická menšina Romů. Dále z výzkumu vyplynulo, že jednoznačně na prvním místě v počtu zaměstnávání určité skupiny osob jsou podniky, které dávají šanci na začlenění do života zdravotně postiženým osobám. Za nimi skoro se stejnými počty zaměstnávání osob různě sociálně vyloučených jsou podniky zaměstnávající dlouhodobě nezaměstnané, etnickou menšinu nebo mládež v obtížné životní situaci. Respondenti také potvrdili složitou administraci při zakládání firem a obavu z budoucnosti a ufinancovatelnosti svého podnikání. V diskusi práce jsou uvedeny problémy a postřehy respondentů, které je během podnikání potkaly. Z uskutečněných rozhovorů a ochoty je možné usuzovat, že i přes velké nesnáze zakladatele podniků podnikání baví a naplňuje pocitem smysluplnosti. Závěr práce konstatuje, že sociální podnikání nebude mít asi lehkou budoucnost, neboť uzavírka podávání žádostí na financování projektů z Evropské unie končí v červnu tohoto roku a další podpora sociální ekonomiky je velkou otázkou. V současné nelehké době ekonomické krize a rostoucí nezaměstnanosti by ale měl být na sociální podnikání velký ohled, neboť je to jedna z možných cest, jak se s těmito problémy v každém státě vypořádat.
Zhodnocení využití Integrovaného operačního programu pro cestovní ruch
Kovářová, Pavlína ; Petrů, Zdenka (vedoucí práce) ; Bakos, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnocení využití finančních prostředků EU čerpaných prostřednictvím Integrovaného operačního programu na rozvoj cestovního ruchu v České republice. První část práce představuje program jako celek. Druhá část se zaměřuje na charakteristiku vybraných prioritních oblastí souvisejících s rozvojem cestovního ruchu včetně přehledu schválených projektů a jejich hlavních aktivit. Ve třetí části se práce zabývá analýzou průběžných monitorovacích indikátorů a horizontálních témat, dále finančním využitím prostředků programu a v poslední kapitole jsou uvedeny hlavní rizika realizace projektů.
Rozvoj měst České republiky v kontextu politiky soudržnosti EU
Picková, Veronika ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Pluskalová, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá systémem podpory rozvoje měst České republiky z fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013. Nejprve se věnuje stručné charakteristice kohezní politiky EU a poté popisuje vývoj její urbánní dimenze s důrazem na období po roce 2000. Stěžejní částí práce je analýza strategických dokumentů ČR k provádění evropské politiky soudržnosti a dále konkrétních programů podpory s vazbou na rozvoj měst, tj. regionálních operačních programů a Integrovaného operačního programu. Na závěr práce je uvedena případová studie města Plzně, jako konkrétní příklad implementace analyzovaných programů podpory rozvoje měst.
Způsoby financování státní příspěvkové organizace
ČEKALOVÁ, Hana
První část diplomové práce je zaměřena na teoretické vymezení nevýdělečných organizací, zejména příspěvkové organizace, její zřizování, hospodaření, finanční vztahy stanovené zřizovatelem, způsoby financování, fundraisingovými technikami, způsoby vypracování projektů vedoucí k získání dotace. V druhé části diplomové práce se zabývám odhalením možných způsobů financování konkrétní státní příspěvkové organizace, zhodnocením a doporučením způsobů financování organizace v budoucnosti.
Budoucnost operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému
SOUKUP, Miloslav
Každá ze základních složek integrovaného záchranného systému ČR má vlastní informační systém pro operační řízení a tyto spolu vzájemně nekomunikují. Příjem národních čísel tísňových volání řeší každá složka jiným způsobem. Telefonické centrum pro příjem tísňového volání evropského čísla tísňového volání 112 disponuje technologií, která omezeně komunikuje s informačními systémy ostatních složek integrovaného záchranného systému, ale tento způsob je nedostatečný a omezuje se pouze na jednosměrné předání základních strukturovaných informací pro volání pouze na tísňovou linku 112 a národní tísňovou linku Hasičského záchranného sboru ČR 150. Nezabezpečuje komunikaci ani integraci pro ostatní tísňové linky. Současný stav, kdy základní složky integrovaného záchranného systému mají několik různých zřizovatelů, Zdravotní záchranná služba není centrálně řízena a stupeň integrace operačních středisek jednotlivých složek je na různé úrovni, je velmi komplikovaný. Přesto je možné tento stav podstatně zlepšit. Řešením je vybudování společného informačního systému napříč základními složkami integrovaného záchranného systému. K dispozici je projekt za podpory strukturálních fondů EU v programovém období let 2007 až 2013. Vytvořením kvalitního projektového týmu, zapojením odborníků všech základních složek integrovaného záchranného systému a jejich úzkou spoluprácí je možno tuto šanci využít, projekt realizovat a nastavit tak vyšší standard služby občanům a návštěvníkům ČR v oblasti řešení mimořádných událostí. Práce popisuje současný stav operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému, analýzu tohoto stavu a stanovení východisek, předpokladů a zásad pro vybudování jednotného informačního systému. Dále jsou prezentovány výstupy z materiálů projektu "Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS", na kterých jsem se podílel. Tyto materiály s problematikou úzce souvisí a stanovují standardy pro jednotnou úroveň informačních systémů základních složek integrovaného záchranného systému.
Integrovaný operační program: implementace a realizace
Tunkrová, Věra ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Jiránková, Martina (oponent)
Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na Integrovaný operační program z hlediska jeho skladby, zaměření, podporovaných oblastí, ale také implementační struktury. Dále podává zhodnocení současného stavu implementačních a realizačních aktivit tohoto operačního programu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.