Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,220 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výběr informačního systému pro firmu
Bubláková, Petra ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro vybranou firmu. Popisuje způsob řešení tohoto úkolu. První část práce obsahuje analýzu současného stavu, kde byly stanoveny požadavky a parametry pro nový informační systém. Dále proběhlo posouzení vybraných variant, na základě kterého proběhl výběr optimálního systému. Poté práce popisuje implementaci, analýzu rizik, ekonomické zhodnocení a shrnutí předpokládaných přínosů. Výsledkem diplomové práce je vhodné řešení, které odstraní stávající nedostatky a zároveň pokryje veškeré potřeby firmy. Návrhy se odvíjí od současných možností a trendů, které jsou na trhu k dispozici. Současně odráží potřeby a požadavky společnosti z hlediska efektivnosti a návratnosti investice.
Výběr informačního systému pro účetní firmu
Mitevová, Vanesa ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který by měl napomáhat k zefektivnění firemních procesů a přizpůsobení se konkurenci. Informační systém je vybíraný pro účetní kancelář ProfiAccount s.r.o. na základě jejich předem stanovených potřeb a požadavků. První část práce se věnuje teoretickým východiskům k seznámení čtenáře s problematikou informačních a komunikačních technologií. Druhá část analyzuje současný stav systému v podniku na základě zvolených analýz. Nejdůležitější část tvoří samotný výběr systému na základě obsahových, obchodních a technických kritérií. Diplomová práce je doplněna analýzou rizik, jež je nedílnou součástí každého projektu a procesu.
Informační systém pro ubytovací služby
Bargl, Vojtěch ; Burget, Radek (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářské práce se zabývá mikroservnisní architekturou. Hlavními cíli této práce je analýza architektury mikroslužeb, porovnání s architekturou monolitu a vytvoření ukázkového informačního systému za pomoci konceptů odhalené z architektury mikroslužeb. Tato práce vnáší pohled na objem práce, který tato architektura obnáší. Systém je uzpůsobený na správu apartmánů, uživatelů a rezervací. Text práce se zabývá nejdůležitějšími faktory získané z analýzy této archiktektury, procesem specifikace domény ubytovacích služeb a vývojem samotného systému za pomoci uplatnění těchto konceptů. 
Docházkový systém - kompletní řešení s moduly ESP a Raspberry Pi
Křehlík, Petr ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navržení a implementace docházkového systému založeného na platformě Arduino, ESP a RaspberryPi, které spolu komunikuji pomocí WiFi sítě. Přístupová stanice poskytuje přístup uživatelům pomocí RFID čipů a centrální jednotka informační systém pro správu celého systému v podobě webového rozhraní.
Správa výstavních ploch pro festival
Duchoň, Radek ; Klobučníková, Dominika (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření nového informačního systému pro správu výstavních ploch na festivalu Animefest. Webová aplikace je implementována v jazyce Python za využití aplikačního rámce Django. Systém využívá pro definici a reprezentaci prostor vektorovou mapu ve formátu SVG. Vytvořené řešení poskytuje také vlastní systém pro záznam historie změn v databázi. Systém umožní organizátorům festivalu katalogizovat prostory a~uchovávat historii spolupráce s různými partnery.
Webový vyhledávač registrace domácích zvířat
Zaklová, Kristýna ; Burget, Radek (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit webový vyhledávač registrace domácích zvířat, který bude následně použit v reálném provozu. Podstatou řešení je vykonávání dotazů nad dostupnými tuzemskými registry v jednom kroku, namísto ručního prohledávání každého z nich. S ohledem na větší počet registrů a absenci jejich oficiálního seznamu nemusejí pověřené osoby všechny znát, což může zapříčinit nenalezení majitele zvířete. Vytvořené řešení využívá HTTP požadavky a bylo implementováno v jazyce PHP prostřednictvím frameworku Symfony. Výsledný systém byl otestován pomocí programových testů a zpětné vazby potenciálních uživatelů. Přínosem této práce je možnost praktického využití systému při nálezu domácího zvířete ze strany veterinárních klinik, útulků zvířat, policie aj.
Informační systém odpadového hospodářství ke sledování toku materiálů získaných ze zpracování vybraných autovraků
Trnobranský, Jan ; Šepeľová Buda, Gabriela
Obsah článku je zaměřen na poskytnutí informací a popis podstatných funkcionalit systému MA ISOH jeho uživatelům. Je zde popsána nová on-line platforma systému a zpracovatelé vybraných autovraků zde naleznou informace o novém bezplatném programu pro zasílání záznamů o zpracovaných autovracích do databáze MA ISOH. Článek čtenářům poskytuje data zaznamenaná v databázi MA ISOH od jeho spuštění v roce 2009 do 31.12.2018, například o počtu aktivních zařízení ke zpracování autovraků, průměrném staří a průměrné hmotnosti přijatých vybraných autovraků, celkovém počtu přijatých vybraných autovraků a jiné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Webový dashboard a REST rozhraní pro účely HR oddělení firmy SDE
Šimon, Karel
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému Gazelle, který stahuje, filtruje a~zobrazuje data o uchazečích o zaměstnání.
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Ševčík, Vít
Práce se zabývá analýzou a návrhem optimalizace funkcionality firemního informačního systému. Jsou zkoumány všechny části informačního systému a následně navrženy jeho úpravy, které byly částečně implementovány. Cílem práce je i zhodnocení navrženého řešení, a to s ohledem na další možná rozšíření a přenositelnost.
Hodnocení účetních softwarů určených pro malé a střední podniky
Spáčilová, Veronika
Tato bakalářská práce je zaměřena na obsahovou analýzu a komparaci vybraných účetních softwarů. Jsou porovnávány programy na základě pořizovací ceny, provozních nákladů a jejich parametrů. V první části jsou systémy a kritéria výběru popsány z teoretického hlediska. Praktická část se zabývá analýzou účetních systémů, volbou kritérií a návrhem postupů pro výběr vhodného účetního softwaru. Součástí je i zhodnocení postupu při přechodu ze starého na nový ekonomický systém. Následují doporučení pro výběr a implementaci softwaru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,220 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.