Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Effect of casting conditions and heat treatment on high temperature low cycle fatigue performance of nickel superalloy Inconel 713LC
Šulák, Ivo ; Obrtlík, Karel ; Hrbáček, Karel
The present work is focused on the study of high temperature low cycle fatigue behaviour of Inconel 713LC produced by a vibratory investment casting (VIC) in as-cast conditions and in the condition after heat treatment (HT) consisting of hot isostatic pressing (HIP) followed by precipitation hardening. Low cycle fatigue tests were carried out on cylindrical specimens in symmetrical push-pull cycle under strain control with constant total strain amplitude and strain rate at 800 °C in air. Hardening/softening curves and fatigue life curves of both materials were assessed and compared with data of Inconel 713LC produced by a conventional investment casting (CIC). Cyclic hardening can be observed in the high amplitude domain while saturated stress response is apparent for low amplitude cycling for all material batches. Data presented in Basquin representation show an increase in fatigue life of both VIC batches compared to the CIC batch, however, no effect of HT on fatigue life of Inconel 713LC produced by VIC was observed. In contrast, the heat treated Inconel 713LC demonstrates slightly higher fatigue life in Coffin-Manson representation. The microstructure of both superalloys was studied by means of scanning electron microscopy (SEM). The microstructure of superalloy is characterized by dendritic grains with casting defects. It comprises the γ matrix, cubic γ´ precipitates, eutectics and carbides. The effect of the VIC and HT on fatigue performance and microstructure of Inconel 713LC is discussed.
Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti Ni-superslitiny Inconel 713 LC
Nopová, Klára ; Válka, Libor (oponent) ; Pantělejev, Libor (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo posouzení vlivu tepelného zpracování, dále vlivu zpracování metodou HIP a vliv tvaru polotovaru na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu Ni-superslitiny Inconel 713LC. Byly provedeny tahové zkoušky za pokojové teploty a měření tvrdosti na všech typech vzorků. Po provedené tahové zkoušce byla prováděna fraktografická analýza pro posouzení vlivu zpracování na charakter porušení.
Účinek AlCr vrstvy na únavové vlastnosti niklové superslitiny IN 713LC za teploty 800 °C
Šulák, Ivo ; Julišová, Martina (oponent) ; Podrábský, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce bylo studium vlivu AlCr vrstvy na vlastnosti lité polykrystalické niklové superslitiny IN713LC při nízkocyklové únavě za teploty 800 °C. Ochranná vrstva byla připravena CVD metodou s následným tepelným zpracováním. Únavové zkoušky byly provedeny v režimu řízené deformace s konstantní amplitudou celkové deformace a rychlostí deformace. Únavové vlastnosti byly posuzovány na základě křivky cyklického zpevnění/změkčení, cyklické deformační křivky, Manson-Coffinovy a Basquinovy křivky únavové životnosti. Mikrostruktura byla pozorována v SM a SEM před zatěžováním a po cyklickém zatěžování.
Příprava difuzních bariér s využitím technologie chemické depozice
Foltýnek, Jaroslav ; Němec, Karel (oponent) ; Čelko, Ladislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou přípravy difuzních bariér technologií chemické depozice plynné fáze z práškových směsí. V teoretické části práce je řešena problematika přípravy difuzních vrstev pro tři nejběžněji používané způsoby přípravy, tj. CVD z práškových směsí, plynné a kapalné fáze. V praktické části práce je pak řešena problematika přípravy difuzních vrstev na superslitině Inconel 713LC metodou aluminizace z šesti různých práškových směsí probíhající za teploty 800°C po dobu 0, 2 a 5 hodin.
Mechanismy únavového poškození niklové superslitiny Inconel 713LC za teploty 800°C
Smékalová, Jana ; Juliš, Martin (oponent) ; Hutařová, Simona (vedoucí práce)
Niklové superslitiny jsou používány pro vysokoteplotní aplikace v energetickém a leteckém průmyslu. Jsou namáhány v agresivním prostředí za vysokých teplot při spolupůsobení únavových a creepových procesů, vysokoteplotní oxidace, koroze a eroze. Prodloužení životnosti takto namáhaných součástí a současné zvýšení výkonu jednotlivých zařízení je možné pomocí aplikace povrchových ochranných vrstev. Tato práce je zaměřena na zkoumání mechanismů únavového poškození superslitiny Inconel 713LC při teplotě 800 °C a porovnání těchto mechanismů u materiálu s ochrannou povrchovou vrstvou na bázi Al-Si a materiálu bez této vrstvy. Užitím optické mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a konfokální laserové rastrovací mikroskopie byly analyzovány iniciační místa únavových trhlin, způsob jejich šíření a v některých oblastech i rychlosti šíření únavových trhlin. Na základě předešlého výzkumu bylo zjištěno, že aplikace povrchové úpravy má pozitivní vliv na únavovou životnost slitiny Inconel 713LC. Tyto výsledky byly v práci potvrzeny a doplněny.
Studium ochranné vrstvy na bázi AlSi po degradaci
Vítková, Gabriela ; Řičánková, Veronika (oponent) ; Hutařová, Simona (vedoucí práce)
Materiály, které se používají pro vysokoteplotní aplikace, pracují ve velmi agresivním prostředí (oxidace, vysokoteplotní koroze, eroze, únava, creep). Nároky na použité materiály jsou tak vysoké. Určitou stálost prokazují superslitiny na bázi niklu. Zlepšení odolnosti vůči oxidaci a vysokoteplotní korozi může být dosaženo použitím ochranných vrstev, např. difúzních bariér. Tato bakalářská práce se zaměřuje na změny struktury a vlastností AlSi vrstvy aplikované metodou „slurry“ na niklovou superlistinu Inconel 713LC, a to vlivem dlouhodobé tepelné expozice při teplotách 800, 900 a 1000 °C.
Vliv Al a Al-Si vrstvy na únavové vlastnosti niklové superslitiny IN713LC za teploty 800 °C
Šulák, Ivo ; Juliš, Martin (oponent) ; Podrábský, Tomáš (vedoucí práce)
Niklové superslitiny se převážně používají pro vysokoteplotní aplikace v energetickém a leteckém průmyslu. Jsou vystaveny extrémně agresivnímu prostředí za vysokých teplot za spolupůsobení únavových a creepových procesů, oxidace a eroze. Aplikací povrchových ochranných vrstev je možno dosáhnout prodloužení životnosti za současného součásti zvýšení výkonu. Předmětem této bakalářské práce je zkoumání únavových parametrů slitiny In713LC za teplot 800 °C a porovnání těchto parametrů u materiálů s ochrannou povrchovou vrstvou na bázi Al nebo Al-Si a materiálu bez této vrstvy.
Vztah mezi stukturou a vlastnostmi litých niklových slitin
Smékalová, Jana ; Hutařová, Simona (oponent) ; Podrábský, Tomáš (vedoucí práce)
Niklové superslitiny jsou vyvinuty pro prostředí, která vyžadují korozivzdornost, žáruvzdornost a žárupevnost materiálu. Používají se hlavně pro součásti leteckých turbínových motorů a spalovacích turbín. Účinnost těchto zařízení se zvyšuje s rostoucí teplotou spalování, a proto je na jejich vývoj kladen velký důraz. Tato práce se zabývá vztahem mezi strukturou a vlastnostmi niklových superslitin Inconel 713LC a Inconel 738LC za pomoci světelné a elektronové mikroskopie.
Vysokocyklová únava IN 713LC
Kunz, Ludvík ; Lukáš, Petr ; Mintách, Rastislav ; Konečná, R.
Experimentálně byla stanovena vysokocyklová únavová pevnost niklové superslitiny IN 713LC pro symetrický zatěžovací cyklus a pro zatěžování s tahovým středním napětím. Zkoušky byly provedeny při teplotě 800 °C na vzduchu. Byla provedena analýza vlivu mikrostruktury únavovou pevnost a na iniciaci únavových trhlin. Pro charakterizaci distribuce licích defektů byla použita statistická metoda rozdělení extrémních hodnot.