Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Implementace vybrané technologie pro ISP
Doležal, Martin ; Koleňák Jiří, doc. Ing. Ph.D, MBA (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu jsou navržena dostupná řešení vhodná pro management přístupové sítě poskytovatele. Návrhová část obsahuje výběr nejvhodnějšího z nich a jeho následnou implementaci do režimu rutinního provozu.
Řídicí jednotka pro robotický vysavač
Matějů, Jan ; Kopečný, Lukáš (oponent) ; Žalud, Luděk (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá v úvodní části zpracováním rešerše na téma robotické vysávání a zhodnocení výrobků v této rešerši. Hlavním zaměřením práce je návrh veškeré potřebné řídicí elektroniky a návrh desky plošných spojů. Je také navrţena metoda pro určení vzdálenosti mezi překáţkou a robotem. Dokument dále popisuje problémy spojené s návrhem IR snímače. Poslední částí je návrh řídicího softwaru pro robota a jeho testování.
Autonomní programátor mikroprocesorů AVR s ethernetovou konektivitou
Verner, Lukáš ; Daněček, Vít (oponent) ; Kravka, Martin (vedoucí práce)
Hlavním cílem semestrálního projektu je seznámení se s problematikou programování mikropočítačů AVR firmy Atmel, seznámení se s protokolem SD/MMC karty, navrhnutí vhodného řešení pro ethernetové připojení pro konstrukci autonomního programátoru mikroprocesorů AVR s ethernetovou konektivitou.. První část práce se zabývá problematikou teorie programování pamětí mikropočítače. Nejrozšířenějším způsobem je metoda sériového programování přímo v aplikaci, vžila se pro to zkratka ISP. Tento způsob programování poskytuje uživateli jednoduchou a rychlou obsluhu. Konstrukce autonomního programátoru je koncipována právě pro tuto ISP metodu. Programátor bude schopný si binární soubory pro cílové obvody stáhnout ze sítě Internet a mít je uložené na 2 GB flash paměti. Z tohoto důvodu se práce dále zabývá teoretickými znalostmi pro práci s SD/MMC a souborovým systémem FAT16. Poslední část se zabývá praktickým návrhem a konstrukcí autonomního programátoru. V přílohách semestrální projektu jsou výstupy potřebné pro zhotovení konstrukce a těmi jsou schematická dokumentace elektrického zapojení obvodu programátoru, deska plošného spoje, rozpiska použitých součástek.
Informační systém poskytovatele internetového připojení
Straňák, Slavomír ; Ruttkay, Ladislav (oponent) ; Tobola, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením informačního systému poskytovatele internetového připojení (ISP) s využitím technologie NetFlow pro monitorování sítí. Charakterizuje NetFlow architekturu jako celek, jednotlivé protokoly, její základní výhody a nejčastější použití. Podrobně popisuje návrh a implementaci informačního systému a jeho základní časti. K dosažení tohoto cíle byly použity technologie XHML, CSS, PHP a MySQL, které spolu poskytují silný nástroj pro tvorbu dynamických aplikací dostupných přes síť Internet.
Směrovací mechanizmy mezi autonomními systémy Internetu
Daněk, Michal ; Komosný, Dan (oponent) ; Novotný, Vít (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje architekturu Internetu, jeho dělení na autonomní systémy a způsoby jejich propojení. Dále se ve velké míře zabývá popisem směrovacích mechanismů mezi autonomními systémy, ale i uvnitř. Větší prostor je věnován směrovým protokolům OSPF a BGP. Na konci práce je navržena laboratorní úloha pro předmět Architektura sítí, ve které jsou tyto protokoly použity.
Záznamník/přehravač s kartou SD
Dohnal, Petr ; Fiedler, Petr (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce seznamuje s návrhem a konstrukcí Záznamníku/přehrávače s SD kartou. Jsou zde řešeny metody komunikace mezi jednotlivými integrovanými obvody zařízení a jednotlivými funkčními bloky zařízení. Práce také pojednává o využití FAT systému pro ukládání dat na SD kartu, souborovém formátu .wav a převodu analogového signálu na digitální.
Posouzení informačního systému firmy Web4Soft Internet s.r.o. a návrh změn
Král, Tomáš ; Nesvadba,, Jaroslav (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá řešením informačního systému postaveného na současných technologiích, které firma používá. Řešení spočívá v automatizování a zjednodušení některých procesů, zavádí jejich přehlednější evidenci, aby mohly být kdykoliv tyto procesy vyhodnoceny a analyzovány za účelem zefektivnění práce.
Universal switch for security systems
T.Kovács, Matúš ; Fedra, Zbyněk (oponent) ; Frýza, Tomáš (vedoucí práce)
The aim of this work is to discuss the topic of a secure technology device using an electronic securing system and a camera system. The device is using four cameras, from which each is connected to a motion detector. The device is designed so it allows the recognition of a possible failure to the analyzer, damage or arcing fault of the guidance, the switch of the video signal within the vertical blanking interval, or a malfunction of the SMS sending from a GSM modem. Important parts of the device are the VIDEO MUX, which provides the signal from the camera to the screen, and the PIR HANDLER which detects the states of the PIR detector. The work of these peripheries is monitored by the ATmega128 microcontroller.
Zakázkový firemní informační systém
Kojecký, Jan ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Práce se věnuje vývoji zakázkového firemního informačního systému pro poskytovatele internetu. Informační systém sestává ze dvou hlavních modulů – modulu uživatelů, který spravuje všechna potřebná data odběratelů a modulu technického vybavení, který obsahuje informace o technickém vybavení firemní infrastruktury a sítě s vazbou na monitorování provozu. Informační systém je provozován na serveru s operačním systémem Linux.
Řízení datového toku v ISP síti
Důbrava, Marek ; Jeřábek, Jan (oponent) ; Koton, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na řízení datového toku v sítích poskytovatelů připojení k Internetu. Zobrazen je problém agregace a s tím související přetížení síťových prvků. V teoretické části jsou popsány standardizované metody pro řízení datového toku. U vybraných zařízení jsou diskutovány mechanismy na ochranu proti přetížení. Práce zobrazuje měření, do jaké míry se vyskytuje ECN algoritmus v praxi. V práci je teoreticky popsán program HTB, který je doplněn nově popsaným algoritmem. Nový algoritmus je následně implementován do programu a testován na reálné síti ISP.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.