Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ochrana životního prostředí prostřednictvím integrovaného povolování
Chudoba, Petr ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Humlíčková, Petra (oponent)
Zavedení procesu integrovaného povolování do českého práva bylo provedeno implementací požadavků směrnic přijatých na úrovni nadnárodních organizací Evropských společenství a následně Evropské Unie, ke které byla Česká republika zavázána z důvodu členství v těchto organizacích. V průběhu procesu řízení o žádosti o vydání integrovaného povolení mají možnost účastníci řízení a subjekty vyjadřující se k záměru ovlivnit podobu integrovaného povolení. Tím je možné ovlivnit podmínky provozu velkých průmyslových a zemědělských zařízení a emisní limity, kterými jsou provozovatelé těchto zařízení následně vázáni. Tato práce si klade za cíl posoudit možnosti ochrany životního prostředí prostřednictvím integrovaného povolování, a to v průběhu řízení o žádosti o vydání integrovaného povolení způsobem stanovení emisních limitů a závazných podmínek provozu a jejich obsahem, a vlivem předcházejících či navazujících řízení, prostřednictvím kterých je možné povolit zamýšlenou činnost provozovatele.
Ochrana životního prostředí prostřednictvím integrovaného povolování
Chudoba, Petr ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Humlíčková, Petra (oponent)
Zavedení procesu integrovaného povolování do českého práva bylo provedeno implementací požadavků směrnic přijatých na úrovni nadnárodních organizací Evropských společenství a následně Evropské Unie, ke které byla Česká republika zavázána z důvodu členství v těchto organizacích. V průběhu procesu řízení o žádosti o vydání integrovaného povolení mají možnost účastníci řízení a subjekty vyjadřující se k záměru ovlivnit podobu integrovaného povolení. Tím je možné ovlivnit podmínky provozu velkých průmyslových a zemědělských zařízení a emisní limity, kterými jsou provozovatelé těchto zařízení následně vázáni. Tato práce si klade za cíl posoudit možnosti ochrany životního prostředí prostřednictvím integrovaného povolování, a to v průběhu řízení o žádosti o vydání integrovaného povolení způsobem stanovení emisních limitů a závazných podmínek provozu a jejich obsahem, a vlivem předcházejících či navazujících řízení, prostřednictvím kterých je možné povolit zamýšlenou činnost provozovatele.
Příprava a řízení stavební zakázky investorem
Bednář, Jan ; Pekár, Pavel (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o přípravě a realizaci stavební zakázky z pohledu investora. V teoretické části jsou uvedeny nástroje projektového řízení, které jsou životně důležité pro dokončení stavebního díla. Jedná se zejména o smluvní vztahy, náklady, rizika, legislativu, řízení realizace, časové plány a projekční práce. Praktická část je věnována přípravě a realizaci projektu Rekonverze objektu pletárny a areálu VÚP v Brně, na kterém jsou využity všechny informace z teoretické části.
Analýza determinantů produkčních funkcí firem, environmentální regulace a jejich vliv na znečištění ovzduší z pohledu modelu dílčí rovnováhy
Račan, Martin ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem intenzity znečištění produkčního procesu, neformální environmentální regulace a dobrovolnými nástroji environmentální politiky. V rámci teoretické části jsou představeny teoretické závěry a empirické výsledky těchto opatření ve vztahu k průmyslové produkci. V praktické části práce je na základě těchto znalostí konstruován ekonometrický model rovnovážné intenzity znečištění ve sledovaných zařízení uvedených v Integrovaném registru znečišťování v období 2005-2011. Znečištění je zastoupeno látkami PM10 a C8H8 a jejich emisemi do ovzduší. V další části je představena analýza vlivů produkčních faktorů firem a environmentální regulace za pomocí ekonometrického modelu rovnovážného stavu intenzity znečištění. Na základě závěrů této analýzy se autorovi nepodařilo konzistentně potvrdit významnost vlivu dobrovolných nástrojů, procesu IPPC, ani většiny socioekonomických charakteristik na výslednou průměrnou intenzitu znečištění. Významnými faktory ovlivňující intenzitu znečištění produkce ve sledovaných zařízeních jsou průměrná mzda zaměstnanců a velikost firmy.
Posouzení podkladů pro "Správnou zemědělskou praxi" ve vybraném provozu chovu skotu.
KURAN, Tomáš
Zemědělství ovlivňuje životní prostředí nejen jako tvůrce krajiny, ale působí i jako znečišťovatel půdy, ovzduší, povrchové i podzemní vody. K omezování znečištění životního prostředí byly vytvořeny technicko-organizační opatření nazývané Správná zemědělská praxe, dokumenty nazývané BAT (Best Avaible Technique) a IPPC (Integrated Population Prevention and Control). V práci jsou popsané všechny používané technologie v živočišné výrobě ve firmě Selekta Pacov a.s. Všechny technologie v chovu skotu jsou vyhodnoceny, zda splňují potřebná nařízení. V práci je vypočítáno ekonomické hodnocení aplikace kejdy. Roční náklady na aplikaci za rok 2013 byly 764 565 Kč.
Zpracování manuálů na základě BREF dokumentů (BREF pro zpracování odpadů‚ BREF pro spalování odpadů)
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha
Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (Reference Document on Best Available Techniques) jsou referenčními (porovnávacími) dokumenty používanými příslušnými orgány členských států při vydávání integrovaných povolení. Manuál pro užívání BREF dokumentů o spalování a zpracování odpadů je určen zejména pracovníkům krajských úřadů při povolovacích řízeních a zároveň odborné veřejnosti. Součástí manuálu je i shrnutí dotazníkové akce, která proběhla mezi pracovníky odborů životního prostředí na krajských úřadech a která se týkala využívání BREF dokumentů v praxi.
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektor lesního hospodářství
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, Brno ; Národní klimatický program České republiky ; Cudlín, Pavel ; Hadaš, Pavel ; Jankovský, Libor ; Kulhavý, Jiří ; Šišák, Luděk ; Macků, Jaromír ; Janouš, Dalibor
Zpráva za sektor lesního hospodářství obsahuje části: Excerpce podkladů o dopadech klimatické změny týkajících se lesů a lesního hospodářství v zemích EU, Zhodnocení výsledků výzkumu dopadů klimatické změny na lesy dosažených v ČR k 1. 7. 2000 a Metodika odhadu dopadů klimatické změny na lesy ČR s využitím podkladů IPPC a nového scénáře klimatické změny pro ČR.
Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava ; Ženatý, Lukáš ; Tížková, Věra ; Bury, Daniela ; Schwarz, Otto ; Multanová, Linda ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
V roce 2005 byla doplňována a zpracována literární rešerše, byly získány podklady pro ekonomické hodnocení procedury IPPC pro další kategorie zařízení. K porovnání metodiky a konkrétního postupu v agendě IPPC byla realizována půldenní cesta do Polska (Koksoprojekt Zabrze), poznatky a informace získané při této cestě jsou ve zprávě stručně shrnuty. V případě procedury EIA byly získány podklady umožňující vyhodnocení nákladovosti této procedury pro více než 50 investičních akcí. Získané podklady byly zpracovány shodně s dříve uvedenými postupy zejména pro komparaci údajů. Z nich vyplynuly závěry zobecňující ekonomickou náročnost procedury EIA a IPPC. Proběhla verifikace a zpřesnění evaluačního modelu na základě konkrétních údajů z jednotlivých firem – evaluační model byl doplněn a modifikován na podkladě nově získaných poznatků. Byla posouzena ekonomická rizika, vyplývající z existence významných ekologických rizik. Byly zpracovány modelové příklady pro ekonomické hodnocení procedury EIA i IPPC. Závěry z ekonomického hodnocení procedury EIA a IPPC jsou uvedeny v kapitolách 3 a 4.
Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava ; Obroučka, Karel
Cílem projektu je analyzovat širší teoretické souvislosti a požadavky a stanovit hodnotící kritéria pro účely ekonomického hodnocení a vyčíslení ztrát a škod vzniklých a vznikajících na životním prostředí následkem průmyslové činnosti, jež by bylo možno využít v rámci procedur EIA a IPPC. Dále je cílem vybrat a navrhnout vhodné metody posuzování rozsahu poškození a následného ekonomického vyhodnocení. Výsledkem řešení projektu bude zpracování hodnotících studií včetně popisu postupu hodnocení tak, aby je bylo možno reprodukovat včetně případných návrhů na novelizaci předpisů. Řešení projektu bylo doplněno o ekonomické hodnocení procedur IPPC a EIA z hlediska nákladů na jejich zpracování, plynoucí jak podnikatelským subjektům, tak i potřebě financování z veřejných prostředků, a následných přínosů plynoucích ze sníženého znečišťování složek životního prostředí a nižšího zatížení zdravotního stavu obyvatel.
Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava ; Ženatý, Lukáš ; Bury, Daniela ; Tížková, Věra ; Schwarz, Otto ; Multanová, Linda ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
V roce 2004 byla zpracována analýza metod ekonomického hodnocení škod na životním prostředí. Byly posuzovány metody monetární e nemonetární, zhodnocena jejich použitelnost. Byl proveden rozbor a návrh základních hodnotitelských parametrů pro ekonomické hodnocení ekologických rizik a uvedeny příklady přístupu k hodnocení rizik ve vyspělých zemích EU. Byla navržena základní verze evaluačního modelu, který byl dále rozpracován a zpřesněn pro účely tohoto projektu. Model byl aplikován na podmínky procedury EIA. byly provedeny úvodní práce na zpracování konkrétních informací o zdravotním stavu v oblasti monitorované Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Bylo provedeno modelové ekonomické zhodnocení nákladů procedury IPPC pro koksovací pece, spalovny odpadů, skládky odpadů a velká spalovací zařízení. Byla hodnocena nákladovost procedury EIA pro koksovny, spalovny odpadů a zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.