Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Globální sportovní akce: mechanismy jejich přidělování pořadatelským zemím
Mácová, Veronika ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Martinková, Viera (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá globální sportovní akcí - mistrovstvím světa ve fotbale. Téma práce je aktuální, jelikož se jedná o globální akci s dopadem nejen na sport. Mistrovství světa ve fotbale má vliv na ekonomiku i politické dění státu, který mistrovství světa pořádá. Cílem diplomové práce je určit faktory, které mají vliv na přidělení pořadatelství mistrovství světa ve fotbale a faktory, které vedou státy k tomu, že po projevení zájmu mistrovství světa ve fotbale pořádat si záměr rozmyslí a rozhodnou se o mistrovství světa ve fotbale dále neucházet. Diplomová práce vychází z analýz Paula Poasta, Wolfanga Maenniga a Christophera Vierhause, kteří se zabývali faktory ovlivňující přidělení pořadatelství olympijských her. Diplomová práce je kvantitativní analýzou, kdy je použita logistická regresivní analýza. Z výsledků regresivní analýzy vyplývá, že na přidělení pořadatelství mistrovství světa má vliv předchozí zkušenost státu s organizováním globální sportovní akce, velikost populace a průměrný růst HDP státu. Pokud se stát rozhodne vzdát se kandidatury pořadatele, roli hraje nízká populace státu a skutečnost, že HDP státu je do velké míry tvořen nerostným bohatstvím. V obou případech při rozhodování, kdo bude pořadatelem mistrovství světa ve fotbale nebo proč státy z kandidatury odstoupí,...
Návrh dílčí části informačního systému pro zvolený subjekt
Hnátová, Kateřina ; Kříž, Jiří (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Obsah diplomové práce se zaměřuje na návrhy informačního systému a jeho následný výběr pro autoservis. Návrhy jsou zpracovány pro tři možná provedení – řešení v MS Access, webové řešení přes hosting a webové řešení hostované na lokálním serveru. Úvodní část pojednává o teoretických východiscích, které jsou dále využité v celé práci. Analytická část se zaměřuje na dosavadní stav podniku a jeho požadavky na systém. V návaznosti na to se návrhová část zaobírá variantami řešení. Vzájemně je porovnává tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi cenou a kvalitou řešení na základě stanovených kritérií.
Notice and Take Down, on Certain Aspects of Liability of Online Intermediaries
Elbert, Tomáš ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Tichý, Luboš (oponent)
50 Czech Summary "NOTICE AND TAKE DOWN", O NĚKTERÝCH ASPEKTECH ODPOVĚNOSTI POSKYTOVATELŮ SLUŽEB 1. Úvod Diplomová práce se věnuje aktuální problematice z oboru internetového práva. S exponenciálním rozvojem internetu v posledních deseti letech, který je charakteristický takzvaným fenoménem Web 2.0, se jedním z nejdiskutovanějších témat stala odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti ("Information Society Service Providers") za obsah informací uložených na žádost uživatele ("User Generated Content"). 1.1. Odpovědnost poskytovatelů služeb I přestože problematika odpovědnosti poskytovatelů služeb za uživatelský obsah je značně komplikovaná, ve většině případů v minulosti bylo možné uplatnit prosté pravidlo: poskytovatelé služeb v zásadě neodpovídají za obsah třetích osob, pokud o jeho nelegálnosti nevěděli a ani neměli důvod ji předpokládat. Protože většina poskytovatelů služeb primárně slouží k legálním aktivitám a zpravidla není v jejich silách monitorovat obsah jimi přenášených informací, jeví se tento přístup jako vhodný. Poskytovatelé služeb hrají roli pasivního zprostředkovatele, který stejně tak jako pošta nebo telefonní operátor nezná povahu přenášeného obsahu a nikterak ho ani neovlivňuje. Pokud poskytovatel nemá nad obsahem žádný vliv, pochopitelně za něj nemůže být ani odpovědný. Na...
Webová správa hostingového serveru
Mach, Vladimír ; Kopecký, Michal (vedoucí práce) ; Lasák, Petr (oponent)
Ruční správa a řízení hostingového prostředí se již při relativně malém počtu klientů stává časově neúnosnou. Přestože se potřebné úkony neustále opakují, běžně dostupná řešení na trhu neodpovídají moderním potřebám malých a rychle se rozvíjejících firem. Práce shrnuje zkušenosti s klienty z komerční sféry a jejich požadavky z dlouholeté praxe, stručně představuje dva nejoblíbenější produkty v oblasti administrace hostingových serverů, jejich přínosy a nevýhody, a konečně navrhuje vlastní řešení této problematiky. Součástí práce je implementace navrženého modelu v jazyce PHP, včetně uživatelské a vývojářské dokumentace.
Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem
Jirovský, Jakub ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Název diplomové práce: Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem Tato práce se zabývá zvláštním odpovědnostním režimem poskytovatelů služeb informační společnosti poskytující služby hostingu, kteří v dnešní době v prostředí internetu hrají klíčovou roli. Cíle, které si tato práce stanovuje, spočívají ve specifikaci pojetí problematiky ISP, popisu souvisejících aktuálních institutů a především v představení a následné analýze návrhu právní úpravy, který na konci roku 2016 představila Evropská komise a který má potenciál rozpracovanou problematiku podstatně ovlivnit. Za účelem dosažení výše zmíněných cílů identifikuje tato práce nejzásadnější právní předpisy, jež tuto problematiku regulují, a pojednává o vztahu evropské a české úpravy. Dále specifikuje zásadní podmínky pro nabytí a následné udržení bezpečného přístavu, který vylučuje aplikaci obecných odpovědnostních pravidel. Rovněž se zabývá institutem vyloučení povinnosti dohledu ISP nad ukládaným obsahem. V souvislosti se zmíněnou úpravou tato práce neopomíjí významnou rozhodovací soudní praxi představující upřesňující výklad problematiky a vývoj názorového přístupu SDEU k postavení ISP. Ve zvláštní části tato práce pojednává o možnostech aplikovatelnosti obecných odpovědnostních...
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za porušování autorských práv
Dědková, Barbora ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Diplomová práce se zabývá podmínkami vzniku vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) se zaměřením na oblast autorského práva. Práce nejprve vymezuje pojmy, které jsou pro orientaci v tématu stěžejní. Následně se ve druhé kapitole zabývá autorským právem na internetu, konkrétně právem autora na sdělování díla veřejnosti, do kterého může být uživateli internetu, případně i samotnými ISP, ve velkém rozsahu zasahováno. V tomto ohledu se práce zaměřuje na vývoj v judikaturnímu výkladu pojmu sdělování díla veřejnosti a podmínkám, za kterých může být stanoveno, že dílo veřejnosti neoprávněně sděluje sám ISP. Ve třetí kapitole se práce věnuje relevantním ustanovením směrnice o elektronickém obchodu, která se týkají rozsahu odpovědnosti ISP, kteří poskytují služby typu hosting. Práce analyzuje podmínky bezpečného přístavu, tedy podmínky, které musí být splněny, těmto poskytovatelům nevznikla odpovědnost za obsah, který ukládá na žádost uživatel své služby. Zde je taktéž kladen důraz na aktuální judikaturu SDEU. Vedle toho práce analyzuje zákaz obecné povinnosti dohledu, který je stanoven čl. 15 směrnice o elektronickém obchodu. Ve čtvrté kapitole je dopodrobna rozebrána směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice), která zavádí novou kategorii ISP,...
Personal Data Protection in a Hosting Provider
Juricová, Sára ; Michal,, Turčan (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on personal data protection in a company that provides domain registration and hosting. It will be an analysis of possible encounters with personal data of customers. job seekers and business partners, and it will rely on the new laws on personal data protection and implement them into the company's internal regulations so that it is not legally challengeable.
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za cizí obsah
Zichová, Tereza ; Císařová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce pojednává o podmínkách vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) typu hosting za cizí obsah v kontextu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, zejména v kontextu se sdělováním díla veřejnosti. V práci jsou na různých místech vymezeny relevantní právní ustanovení, které jsou následně podrobeny kritické analýze. Pozornost je věnována zejména institutu bezpečného přístavu s ohledem na účinnou právní úpravu, judikatorní praxi a jeho dopadům na poskytovatele služeb informační společnosti.
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za cizí obsah
Zichová, Tereza ; Císařová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce pojednává o podmínkách vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) typu hosting za cizí obsah v kontextu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, zejména v kontextu se sdělováním díla veřejnosti. V práci jsou na různých místech vymezeny relevantní právní ustanovení, které jsou následně podrobeny kritické analýze. Pozornost je věnována zejména institutu bezpečného přístavu s ohledem na účinnou právní úpravu, judikatorní praxi a jeho dopadům na poskytovatele služeb informační společnosti.
Portál pro sledování stavu herních serverů
Skála, Dominik ; Hynek, Jiří (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce je vyvinutí monitorovací aplikace herních serverů, která se zabývá sběrem a vizualizací monitorovaných dat. Práce nejprve pojednává o existujících řešeních, o jejich výhodách a nevýhodách. Na základě tohoto pozorování je tvořen návrh řešení, zejména návrh monitorovací aplikace a také návrh moderní webové aplikace s aplikačním rozhraním. Aplikační rozhraní je vyvinuto v jazyce PHP ve frameworku Yii. Samotné webové rozhraní je vyvinuto v JavaScriptové knihovně ReactJS. Nezávislou aplikací je monitorovací aplikace, která je také vytvořena v jazyce PHP. Na závěr práce je provedeno zhodnocení dosažených výsledků a efektivity monitorovací aplikace, z dosažených výsledků jsou také vyvozovány další varianty implementace monitoringu a dalších rozšíření aplikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.