Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 389 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Moderní aplikace vytápění rodinného domu
Šoupal, Filip ; Brázdil, Marian (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřená na rešerši základních zdrojů, způsobů a možností vytápění moderních rodinných domů. Práce je členěná do tří částí, z nichž první je zaměřená na výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů vytápění, při využití obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie. Další část podrobně popisuje a porovnává způsoby vytápění s ohledem na současné emisní normy. V závěru dochází prostřednictvím provedených výpočtů k technicko-ekonomickému srovnání varianty současného plynového kotle s variantami automatického kotle na uhlí a moderního tepelného čerpadla na modelovém domě. Pro větší přehlednost je práce doplněna o obrázky a tabulky.
Možnosti ve vytápění rodinného domu
Vaculík, Štěpán ; Špiláček, Michal (oponent) ; Toman, Filip (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem možností ve vytápění rodinného domu. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou představeny různé druhy zdrojů tepla pro rodinné domy, včetně jejich rozdělení a popisu principu provozu. V druhé praktické části probíhá stanovení tepelných ztrát vybraného domu a s jejich využitím pak návrh spolu s ekonomickým porovnáním ideálních zdrojů tepla.
Technologická řešení pro úspory energie v průmyslu
Cyž, Antonín ; Miklas, Václav (oponent) ; Konečná, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je rešerší známých technologických řešení pro úspory energií v průmyslových procesech. První část obsahuje popis metodiky pro předběžnou analýzu spotřeb energií v podniku a jisté zákonem dané povinnosti podniků v této oblasti. Následuje popis a možné využití jednotlivých technologických zařízení. Teoretická část práce pak hodnotí a popisuje možnosti ke zvýšení energetické účinnosti průmyslové prádelny. Na závěr je pak rozebrána ekonomicko – energetická bilance konkrétního provozu včetně zhodnocení finanční návratnosti investic.
Vzduchotechnika dvojice operačních sálů a jejich zázemí
Salajka, Radek ; Blasinski, Petr (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického systému zajišťujícího výměnu a úpravu vzduchu dvojice operačních sálů a jejich zázemí. Zařízení splňují hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima. Výpočtová část je zpracována na úrovni prováděcího projektu. Teoretická část řeší čisté prostory a jejich realizaci.
Vytápění objektu pro vzdělávání
Zetocha, Adam ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje návrhu otopné soustavy objektu pro vzdělávání. Teoretická část pojednává o základních vlastnostech a typech tepelných čerpadel. Výpočtová část řeší samotný návrh otopné soustavy a jejich dílčích prvků. Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch/voda. Vytápění je realizováno pomocí otopných těles. V technické zprávě je popsáno celé technické řešení soustavy a také požadavky na provedení.
Vytápění prodejny
Straka, Štěpán ; Formánek, Marian (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh teplovodního systému vytápění a přípravy teplé vody v komerčním objektu určeném pro prodej podlahových krytin. Teoretická část se zabývá systémem podlahového vytápění. Výpočtová část řeší návrh systému vytápění pomocí deskových otopných těles a podlahového vytápění, návrh systému přípravy teplé vody, nuceného větrání, potřebných doplňkových zařízení celé soustavy a návrh vratové clony ve skladovacím prostoru. Zdrojem tepelné energie budou dva závěsné plynové kondenzační kotle v kaskádovém zapojení. Ohřev teplé vody bude zajištěn nepřímo ohřívaným stacionárním zásobníkem. Nucené větrání budou zabezpečovat vzduchotechnické jednotky s vodním ohřívačem a zpětným získáváním tepla.
Vytápění rekreačního objektu s využitím obnovitelných zdrojů
Sokol, Radek ; Horká, Lucie (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění rekreačního objektu ve Vysokém Mýtě pomocí tepelného čerpadla. Teoretická část se věnuje problematice přípravy teplé vody. Výpočtová část bakalářské práce obsahuje návrh vytápění rekreačního objektu pomocí teplovodního podlahového vytápění. Zdrojem tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Součástí výpočtu je také příprava teplé vody a návrh všech potřebných zařízení systému.
Design of heating of accommodation building
Smetanková, Patrícia ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horká, Lucie (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is design a heating system for a recreational object. The theoretical part of this thesis heating radiators and their use. The second part of this thesis, the calculation part, includes design of panel radiators, dimensioning of heating systém, design of hot water preparation and design of heat source. As the heat source are chosen two gas condensing boilers for heating systém and hot water systém. The third part is a drawing that contains documentation for construction of heating system.
Vytápění bytového domu
Segeďa, Petr ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se zabývám vytápěním bytového domu v Jablůnce. Jedná se o novostavbu bytového domu se 4 nadzemními podlažími. Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody pro tento objekt. V teoretické části se zabývám používanými materiály pro potrubí otopné soustavy ve vytápění a armaturami, které se užívají pro vytápění. Ve výpočtové části je zpracován návrh zdroje tepla, otopné soustavy, ohřívače teplé vody a otopných těles. Poslední, projektová část, obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci na úrovni prováděcího projektu.
Analysis of indoor climate and design of heating system in the church of Holy Name of Jesus in Telc
Kovaľová, Silvia ; Plášek, Josef (oponent) ; Horká, Lucie (vedoucí práce)
The aim of this bachelor‘s thesis is to analyze the microclimate and to assess and design a heating system in Jesuit Church of Holy Name of Jesus in Telc. The theoretical part describes methods of analysis of the microclimate, presents examples of analysis described in scientific articles and provides basic classification of thermometers and hygrometers. The second part includes analysis of the microclimate of the church based on data measured during the observed period. Further, it contains an assessment of the current heating system and a design of an alternative solution of the heating system. The third part, which includes drawings, processes the alternative solution of the heating system and also provides a functional scheme of the actual heating system with the engineering report.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 389 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.