Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Economic Transformation and Inequality: Czech Republic, 1978-2016
Bernard, Adam ; Šedivý, Marek (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Práce je zaměřena především na analýzu a popis vývoje genderových mz- dových rozdílů v České republice před a po ekonomické transformaci. Studovali a upravovali jsme datové soubory na úrovni domácností ze dvou různých zdrojů českého sociálněvědního datového archivu a Luxembourg Income Study, aby- chom zajistili kompatibilní výsledky, které jsou srovnatelné pro jednotlivé roky. Pomocí metody obyčejné regrese nejmenších čtverců jsme se zaměřili na výpočet očištěného mzdového rozdílu mezi muži a ženami a porovnání vývoje faktorů ovlivnujících mzdy. Výsledkem studie bylo zjištění, že mzdový rozdíl mezi muži a ženami má trend ve tvaru písmene U, přičemž rozdíly mezi mzdami mužů a žen byly v roce 1978 28%, v roce 2004 dosáhly 18% a v roce 2016 dále kle- saly na 23,3%. Zaznamenali jsme výrazný nárůst mezních výnosů z terciárního vzdělání před transformací a po ní. Při porovnávání oddělených prediktorů pro mužskou a ženskou populaci pozorujeme opačné výnosy z toho, že mají děti a jsou v manželství, které jsou po celé sledované období pozitivní pro muže a neg- ativní pro ženy. Přínos tohoto výzkumu spočívá především v tom, že poskytuje srovnatelné údaje za všechny sledované roky a...
Faktory determinující výši mzdy
Kroupa, Jan ; Šolc, Jan (vedoucí práce) ; Vančura, Matěj (oponent)
Práce ukazuje, jak důležitou složkou mzdy je lidský kapitál a jak ostatní charakteristiky, ať už jedince nebo podniku, působí na výši mzdy. Nejdříve je popsána teorie lidského kapitálu, investice do všeobecného nebo specifického výcviku a kterak tyto investice ovlivňují rozložení příjmů v průběhu života. Hlavní složkou lidského kapitálu je vzdělání, proto se práce snaží ukázat různé metody, jak měřit návratnost investice do vzdělání, ať už plnou metodou nebo pomocí Mincerovy rovnice příjmů. Stále aktuální otázkou je mzdová mezera mezi muži a ženami. Část rozdílu je způsobena odlišným vybavením lidským kapitálem, ale část má původ v diskriminaci nebo odvětvové segregaci. Práce uvádí postup dekompozice mzdové mezery na jednotlivé složky s rozdílnou příčinou vzniku (Oaxaca- Blinderův rozklad s Heckmanovým rozšířením), tedy na "efekt vybavení", "efekt diskriminace" a "efekt výběru". Po teoretické části následuje analýza dostupných dat poskytovaných Českým statistickým úřadem. Rozbor analyzuje hodnoty průměrné mzdy, mediánu mezd a mzdové mezery podle různých faktorů zmíněných v teoretické části, a zda tyto faktory ovlivňují mzdy podle předpokladů. Analýza prakticky potvrzuje teorii, že mzda roste s věkem, s vyšší úrovní vzdělání a že stále existuje mzdová mezera mezi muži a ženami. Na závěr je ukázán...
(Un)equal wages of women and men in a medium-size enterprise: a case study
Ninitzová, Martina ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Dvořáčková, Jana (oponent)
Ústrednou témou diplomovej práce je nerovné odmeňovanie žien na trhu práce. Cieľom je identifikovať faktory pôsobiace na vznik platových nerovností medzi ženami a mužmi. Prácu tvorí teoretický rámec, ktorý má snahu vysvetliť a kriticky pristupovať k faktorom ovplyvňujúcim mzdový rodový rozdiel. Praktický výskum sa skladá z dvoch častí. Jednak predstavujem empirické skúmanie analytického nástroja Logib vo vybranej firme. Zároveň je prostredníctvom rozhovorov s manažmentom skúmanej firmy analyzované nastavenie odmeňovania v skúmanej firme.
Gender pay gap v odvetví peňažníctva a poisťovníctva
Šimčová, Denisa
Šimčová, Denisa. Gender pay gap v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá mzdovými rozdíly mezi muži a ženami pracujícími v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví. Cílem práce je zjistit mzdové rozdíly mezi pracovnicemi a pracovníky tohoto odvětví. V teoretické části je čtenář seznámen se základní terminologií této problematiky. Následně mu je objasněna metodika výzkumu. Praktická část obsahuje popis současné situace v odvětví, výsledky dotazníkového průzkumu, výpočty ukazatele GPG a postoje zaměstnanců vůči genderovým stereotypům. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky práce a jsou navržena řešení vedoucí ke zlepšení současné situace v oblasti rovného odměňování.
Gender pay gap ve školství na Ostravsku
Doležalová, Kamila
Doležalová Kamila. Gender pay gap ve školství na Ostravsku. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Hlavním cílem diplomové práce je zjištění výše gender pay gap ve školství na Ostravsku a porovnání tohoto výsledku s celorepublikovým průměrem. Práce dále zkoumá faktory, které v této oblasti gender pay gap způsobují, genderové stereotypy, mezilidské vztahy na pracovišti a diskriminaci na základě pohlaví. V literární rešerši je čtenář seznámen se základními pojmy týkající se gender pay gap, jeho příčinami a možnosti snížení. Ve vlastní práci je charakterizován obor vzdělávání a oblast Ostravska, jsou uvedeny výsledky dotazníkového výzkumu a semistrukturovaných rozhovorů. Na základě těchto poznatků jsou navrhnuta a ekonomicky vyčíslena doporučení.
Genderová struktura na trhu práce
SEJRKOVÁ, Eliška
Cílem této bakalářské práce je představit genderovou strukturu na trhu práce v kontextu České republiky. Zaměřuje se na definování pojmu genderové segregace trhu práce v historických souvislostech, popisuje problematiku tzv. gender pay gap a genderové nerovnosti na trhu práce ("mužský trh" a "ženský trh"). Zvláště jsou ve výše zmíněném materiálu probírána témata vzdělávání z genderové perspektivy a horizontální segregace trhu práce na základě koncentrace mužů a žen v určitém odvětví. Práce analyzuje zejména statistická data trhu práce ze souboru primárních dat Českého statistického úřadu a opírá se o dosavadní provedené sociologické výzkumy v oblasti genderové segregace trhu práce.
Připravte dceru na život, dávejte jí nižší kapesné než synovi
Gender Studies
Kampaň proti genderovému platovému rozdílu 2012, vizuál 1. Platový rozdíl na stejné pracovní pozici.
Obrazová příloha: nusl-375230_1 - Stáhnout plný textJPG
Plný text:

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.