Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 357 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nízkoenergetický GPS lokátor s použitím LoRa sítě
Múčka, Milan ; Jeřábek, Kamil (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá problematikou určovania polohy s veľmi nízkou spotrebou energie. Jej hlavným cieľom bolo navrhnúť a zostrojiť zariadenie používajúce vhodnú platformu a~senzoriku pre získanie polohy, následné odoslanie pomocou IoT LoRa siete a spracovanie údajov o polohe na serverovej strane. Pri riešení problému bola využitá rozšírená komunitná sieť TheThingsNetwork. V práci som vytvoril energeticky úsporné zariadenie, ktoré dokáže získať polohu pomocou GPS systému a následne ju doručiť užívateľovi pomocou LoRaWAN siete.
Pasportizace bodových objektů pomocí QGIS
Rozbořil, Tomáš
ROZBOŘIL, T. Pasportizace bodových objektů pomocí QGIS. Diplomová práce. Brno 2017. Pasportizace reálných objektů je jednou ze základních činností při evidenci majetku orgánů státní správy, firem apod. Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření procesu, díky kterému bude možné zmapovat bodové objekty v terénu, tyto objekty následně modifikovat a výsledné dílo pak vizualizovat pomocí webových služeb. K vypracování této práce bylo využito pouze tzv. open-source nástrojů a aplikací, které jsou v práci popsány a otestovány. V závěru práce je uvedeno nejlepší otestované řešení.
Mapování skalních výchozů v okolí PR Klenov na základě dat leteckého laserového skenování
Stuchlík, David
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití přesného digitálního modelu terénu, vytvořeného z dat získaných pomocí leteckého laserového skenování za účelem identifikace terénních útvarů se zaměřením na skalní výchozy. Měření bylo provedeno na lokalitě PR Klenov a výsledky analýz byly porovnány se skalními výchozy zaměřenými pomocí GPS přístroje. Analýza digitálního modelu byla provedena v programu ArcGIS 10.3., kde byly použity různé metody (geomorfometrické analýzy) na odhalení skalních výchozů. Cílem bylo zjistit přesnost leteckého laserového skenování a také najít nejpřesnější metodu na zjištění skalních výchozů.
Analýza geocachingu v mikroregionu Vranovsko
Patra, Šimon
Bakalářská práce popisuje aktuální stav geocachingu v mikroregionu Vranovsko a je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. V první části uvádí základní informace o geocachingu a jeho terminologii, typologii, historii a možnosti využití v zahraničí a v České republice. Ve druhé části jsou uvedeny výsledky analýzy, které jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů.
Vplyv pracovných podmienok stroja na presnosť stanovenia jeho polohy
Petrek, Dávid
Diplomová práce pojednává o možnostech stanovení polohy stroje pomocí využití družicových systémů v oblasti zemědělství. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje tři kapitoly, ve kterých jsou popsány nejznámější systémy družicové navigace ke kterým patří systémy GPS, GLONAS, Galileo a BeiDou. Největší pozornost je věnována systému GPS, v práci je popsána jeho historie, princip fungování, jednotlivé přesnosti systému, vlivy ovlivňující přesnost naváděcích signálů a korekce jejich chyb. Korekce chyb jsou rozděleny na DGPS, RTK a RTK VRS systémy. Dále následuje popsání ukazatelů, které ovlivňují přesnost vysílaných signálů z kosmických družic. V poslední teoretické části popisuje přínos paralelního navádění strojů v zemědělství ve spolupráci se súvraťovým managementem. Praktická část je zaměřena na polní měření, ve kterém je popsán vliv pracovních podmínek stroje na přesnost navádění po pozemku se stanovením a vyhodnocením výsledků měření.
Geolokačná mobilná aplikácia pre skialpinistov
Jakubis, Michal
Výsledkem této práce je mobilní aplikace pro vytváření a sdílení zají-mavých míst pro skialpinismus. Aplikace poskytuje uživatelům přehled o podmínkách na vytvořených místech a vytváří prostor pro inspiraci k navštívení nových míst, zajímavých pro skialpinismus. Mobilní aplikaci doplňuje webové administrační rozhraní určené pro správu vytvořených míst a fotografií. V následujících kapitolách je vysvětlena teorie vývoje mobilních a webových aplikací, návrh, implementace obou aplikací a poznatky ze závěrečného testování aplikace SkiPoint.
Využití systémů přesného určování polohy stroje pro řízení nasazení techniky
Knotek, Jan
Práce je zaměřena na využití GPS navigací v zemědělské praxi. Cílem této práce je nasazení a řízení zemědělské techniky při řešení protierozních opatření. Tyto opatření jsou reakcí na připravovanou tzv. protierozní vyhlášku. V teoretické části práce je stručně popsán systém GPS a práce s geodaty, dále jsou teoreticky popsány postupy, omezující vodní erozi půdy. Následně je stručně popsána problematika erozních opatření a soubor informací potřebných k využití GPS navigací při boji s touto problematikou. V praktické části byla vytvořena metodika pro vytváření protierozní opatření. Podle této metodiky byl následně vypracován postup na upravení SEO DPB. Tento postup byl následně apli-kován a testován v podniku POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo. V závěru práce je vyhod-noceno obhospodařování na takto upraveném DPB a jsou zde popsány problémy, které nastaly při vytváření těchto protierozních opatření. Z těchto problémů jsou pak vyvozeny doporučení pro nasazení a následní řízení zemědělské techniky při vytváření protieroz-ních opatření.
Využití GPS ve strojních linkách v rostlinné výrobě
Novotná, Martina
Bakalářská práce s názvem „Využívání GPS ve strojních linkách rostlinné výroby“ se zabývá hlavně popisem techniky potřebným pro využívání GPS systému v zemědělství. Teoretická část práce se zaměřuje na stručný přehled v jednotlivých odvětvích precizního zemědělství. Základní přehled o GNSS a jeho částech. Druhá část s názvem Vlastní práce se zajímá, pomocí dotazníkového šetření, jak moc je precizní zemědělství a využívání GPS systému v České republice doposud rozšířeno, jak jsou zemědělci nakloněni používání technologií precizního zemědělství.
Využití elektronických systémů pro řízení provozu strojů
Bazgier, Tomáš
Diplomová práce se zabývá elektronickými a informačními systémy pro řízení provozu strojů. V teoretické části popisuje dopravní telematiku, hlavní systémy družicového určování polohy využívané v dopravě a konkrétní aplikaci těchto systémů ve vybraných odvětvích. V praktické části bylo provedeno zhodnocení telematické aplikace Fleet Management v akciové společnosti Lesostavby Frýdek-Místek, která tento systém využívá pro kontrolu a řízení vlastního vozového parku. Byly popsány jednotlivé nástroje daného systému a jejich využití. Dle výstupů ze systému po provedeném měření byla zhodnocena přesnost zaznamenání délky trasy při pohybu vozidel po pozemních komunikacích.
GPS tracker with online data visualisation
Itmaizi, Mahmoud J. B. ; Dobossy, Barnabás (oponent) ; Najman, Jan (vedoucí práce)
The aim of this work is to design a GPS device capable of getting the GPS data and sending it over the GPRS mobile network to a web application, to be stored, and displayed on a map. the designed device allows for modification and changing of setting. this project reviews the hardware and software for the device and the web application.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 357 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.