Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Food Security and Machine Learning: Opportunities and Challenges
Hruška, Adam ; Špelda, Petr (vedoucí práce) ; Plattner, Simon Antonin (oponent)
Vzhledem k rostoucímu vlivu globálního oteplování a kontinuální závislosti na neobnovitelných zdrojích, jako jsou fosilní paliva či úrodná půda, existuje velmi reálná hrozba pro budoucnost agrární sféry. Vedle budoucích omezení ovšem dochází k stále stupňujícímu populačnímu růstu především v méně rozvinutých regionech, kdy řada odhadů poukazuje na nutnost 70-110 procentního nárůstu v produkčních kapacitách potravinové produkce v reakci na růst populace. Navzdory soudobým technologiím, mezi něž patří precizní zemědělství, lze s poměrně velkou jistotou očekávat nedostatečný růst produkce ve vztahu k růstu požadavků populace. Strojové učení, které v současnosti patří mezi nejvíce rozvíjené technologie, je považováno za potenciální řešení pro výše zmíněné hrozby, ovšem rozsah jeho úspěšného nasazení zůstává nejistý. Hlavním cílem práce je zkoumání a rozbor potenciálních následků implementace strojového učení v agrární sféře, přičemž výzkum budoucnosti je realizován pomocí metodologického rámce nové scenáristiky. Analýza pro svůj cíl užívá řadu empirických dat, soudobé výzkumné projekty v rámci strojového učení a kombinaci projekcí současných fenoménů. Přesto, že metodologický rámec potenciálně umožňuje tvorbu neomezeného počtu scénářů, se práce soustředí na tři hlavní narativy. První ze scénářů se...
Potential for Agricultural Trade between China and Central and Eastern Europe within the 16+1 Framework
Rasenko, Elena ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Benáček, Vladimír (oponent)
Cílem následujícího článku je analyzovat obchodní potenciál medzi střední a východní Evropou (CEE) a Čínou pro obchod s potravinami. I když je obchod s potravinářskými výrobky porovnatelně nižší, existuje několik důvodů, proč stojí za hlubší analýzu. Potravinová bezpečnost hraje důležitou roli v čínské domácí politice. Z důvodu environmentálních, socioekonomických a demografických změn nemůže být Čína soběstačná, a proto je závislá na dovozu potravin. Od zavedení iniciativy One Belt One Road a rámce 16 + 1 má Čína za cíl zlepšit spolupráci a obchod s potravinovými komoditami se zúčastněnými zeměmi. CEE může být spolehlivým partnerem, protože vyrábí vysoce kvalitní výrobky s komparativními výhodami. Pomocí modelu gravitace byly odhadnuty účinky 16 + 1 rámce, stejně jako obchodní potenciál. Na základě výsledků zavedení rámce 16 + 1 má pozitivní a významný vliv na obchod se zemědělskými produkty mezi CEE a Čínou. Pouze pět zemí však může zvýšit svůj vývoz potravin do Číny, zatímco zbývajících jedenáct již překročí svůj vývoz potravin. Čína na druhé straně vyváží pod svůj potenciál ve většině případů.
Potravinová bezpečnost a základní plodiny
Čermáková, Lenka ; Milerová Prášková, Dagmar (vedoucí práce) ; Jančák, Vít (oponent)
V dnešní době, kdy velkým tempem roste populace především v méně rozvinutých zemích, je hlad a chudoba problémem obrovských rozměrů. Kvůli zmírňování a odstraňování hladu byl vytvořen koncept potravinové bezpečnosti, který popisuje ideální stav, jehož je třeba dosáhnout. Záměrem první části práce je přiblížení samotného konceptu a představení čtyř pilířů, protože díky jejich naplnění může koncept fungovat v praxi. S potravinovou bezpečností je úzce spojená produkce základních plodin, proto druhá část práce je zaměřená na plodiny, které hrají roli v naplňování konceptu potravinové bezpečnosti. Těmi plodinami jsou rýže, kukuřice, brambor a pšenice. K naplnění konceptu dojde tehdy, kdy jsou všechny čtyři pilíře splněny zároveň. V cestě stojí mnoho překážek, od ekonomických po klimatické. Je potřeba se změnám přizpůsobit, ať už změnou v zemědělství (více mechanizace a elektrifikace) nebo zlepšením podmínek samotných zemědělců. Zlepšení infrastruktury umožní rozšířit základnu spotřebitelů a tím zvýšení příjmů. Výsledkem je, že se všechno odvíjí od samotných plodin. Na začátku je důležitý výběr osiva, dále pěstovat plodinu, která dokáže zajistit příjem a nebude její pěstování na úkor živobytí zemědělců. Zamezení znehodnocení potravin při špatném skladování nebo výrobě, dokáže zachránit velké množství...
Land grabbing (uchvácení půdy) v rozvojových zemích
Hučík, Jakub ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Vrtiška, Tomáš Josef (oponent)
Cílem této práce je podat souhrn současných poznatků a informací o land grabbingu, tedy o rozsáhlých záborech půdy pro zemědělské účely, a to zejména v rozvojových zemích. Tyto investice jsou vynakládány z řady různých důvodů, především z důvodu ekonomického profitu, přičemž mají nejrůznější dopady. Nejvýznamnější a nejvidirelnější dopady tyto investice mají na chudé obyvatelstvo, ale i na ekonomický vývoj země či na životní prostředí. Zároveň jsem se v této práci kromě příčin a důsledků půdních záborů zaměřil také na celkový rozsah těchto záborů, jak nám předkládají nejrůznější statistiky. V poslední kapitole této práce jsem popsal půdní zábory na příkladu jedné konkrétní země, a to Mozambiku. Zejména se jednalo o možný rozsah těchto záborů půdy a konkrétní důsledky, především pro obyvatele této země.
The WTO, Agribusiness, and the Third Food Regime
Wilhelm-Ross, Samuel ; Hrishabh, Sandilya (vedoucí práce) ; Bernard Thompson Mikes, Antonin (oponent)
Food regime theory emerged in the 1980s as a tool to delineate the history of the modern food system. Scholars insist that we have arrived at the third and putative corporate food regime that is dominated by a select group of agribusiness corporations. The corporate food regime"s ascent to dominance will be presented here as a product of the realization of neoliberal trade policies at the urging of the World Trade Organization. Initially promising development to fledgling countries, the WTO"s forays into agriculture have amounted to nothing less than a catastrophe for the Global South. The hope that developing countries would be able to trade their way out of debt has long been abandoned, and the gap between the developed and developing world has only been further exacerbated as a result of trade liberalization. Worse yet, the WTO"s Agreement on Agriculture was intentionally littered with loopholes that allow Northern countries to egregiously subsidize crops that are then exported off to Southern markets at artificially low prices, crippling local producers in the process. Through examining import and export flows in the Global South since the trade agreement, this cruel feature of the modern food system will become evident as will the subsequent jump in agribusiness" profits amid the direst of...
Překážky a východiska pro řešení globálního problému hladu ve světě
Obenbergerová, Lucie ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Kačírková, Eliška (oponent)
Naléhavost globálního problému hladu a chudoby podnítila vytvoření programu Rozvojových cílů tisíciletí na půdě OSN (Organizace spojených národů) s termínem pro splnění na konci roku 2015. Předkládaná bakalářská práce se zabývá prvním a zároveň nejtěžším z cílů, jímž je snížení hladu a chudoby na polovinu oproti výchozímu roku 1990. Při snaze o dosažení vyvstávají překážky, které brzdí pokrok a snižují efekt vynaložených finančních prostředků a úsilí. Cílem práce je jednotlivé překážky pojmenovat a zhodnotit jejich negativní dopad na rozvojové země a realizaci jinak účinných řešení, která jsou následně popsána. Práce na příkladu tří zemí z různých částí světa dokládá, že dosažení cíle je při využití adekvátních postupů možné.
Konflikt mezi podporou biopaliv a potravinovou bezpečností
Vyhnalová, Kateřina ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Pělucha, Martin (oponent)
Podpora biopaliv se v posledních letech zvyšuje a vedla k nárůstu jejich produkce. Biopaliva se pěstují na půdě spolu se zemědělskými plodinami, a proto dochází ke zvyšování konkurence o půdu. Ceny potravin rostou a dochází ke zhoršování potravinové bezpečnosti. Hypotézou práce je, že jednotlivé země i mezinárodní organizace přijímají opatření, které směřují k zajištění potravinové bezpečnosti. Cílem práce je analyzovat intervence reagující na dopady podpory biopaliv ve vybraných zemích. Hypotéza práce se potvrdila. Státy přistupují k opatřením, které vedou k zajištění potravinové bezpečnosti. Rozvinuté země zvyšují finanční dary humanitárním institucím a podporují rozvoj biopaliv druhé generace, která není konkurenční s výrobou potravin. Rozvojové země přistupují například ke zvyšování exportních cel potravin, nebo k zákazům exportu potravin, snižování dovozních cel potravin a snižování daní uvalených na potraviny. Některé rozvojové země se rozhodly jít cestou potravinové soběstačnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.