Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru se zaměřením na workoutová hřiště
Dlabajová, Eva ; Tichý, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního sportovního veřejného prostoru, první část pojednává obecně o sportovním veřejném prostoru, vymezuje ho na základě platné české legislativy, rozlišuje typy a určuje nároky uživatelů a hlavní kritéria pro kvalitní sportovní veřejný prostor. Tato teoretická část je provázána s anketou. Druhá část se zaměřuje na kvalitativní posouzení brownfieldového prostoru sportovního areálu Ponava v Brně vycházející zejména z průzkumu založeném na místním šetření. Na základě získaných poznatků a zhodnocení řešeného území, tedy definováním silných a slabých stránek, je vypracován návrh pro zlepšení a pro uspokojení tázaných.
Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru se zaměřením na workoutová hřiště
Dlabajová, Eva ; Tichý, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního sportovního veřejného prostoru, první část pojednává obecně o sportovním veřejném prostoru, vymezuje ho na základě platné české legislativy, rozlišuje typy a určuje nároky uživatelů a hlavní kritéria pro kvalitní sportovní veřejný prostor. Tato teoretická část je provázána s anketou. Druhá část se zaměřuje na kvalitativní posouzení brownfieldového prostoru sportovního areálu Ponava v Brně vycházející zejména z průzkumu založeném na místním šetření. Na základě získaných poznatků a zhodnocení řešeného území, tedy definováním silných a slabých stránek, je vypracován návrh pro zlepšení a pro uspokojení tázaných.
Technological stage of the rough construction of the residential building in Bratislava
Krajčovič, Matúš ; Novotný, Michal (oponent) ; Doubek, Rostislav (vedoucí práce)
The subject of my bachelor thesis is the processing of the structural work of tower structure. The construction is based on piles and foundation plate. The thesis presents the construction solutions from the perspective of construction technology. Part of the work is an accompanying and summary technical report, site drawing and site equipment, broader traffic route relations, timetable, itemized budget, work list with quantities, machine assembly, technological regulation for the monolithic construction – waterproof concrete construction, safety and protection at work, field research of cranes.
Metodika efektivního terénního průzkumu a dokumentace historických staveb: tematický plošný průzkum sušáren chmele
Podroužek, Kamil ; Eismann, Šimon ; Horák, Jan ; Kaláb, Jiří ; Papoušek, Miroslav ; Kuprová, Renata ; Radová, Lucie ; Skalický, David ; Švec, Roman
Hlavním cílem projektu NAKI DG16P02B021 Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele bylo provést základní dokumentaci historických staveb sloužících pro zpracování chmele. Tyto stavby jsou součást stavebního fondu vážícího se na specifické přírodní podmínky a vyskytující se proto pouze v některých regionech. Zde však představují důležitou součást urbanismu obcí a kulturní krajiny. Jejich vývoji, funkci, konstrukcím ani technologickému vybavení však nebyla dosud věnována žádná badatelská pozornost. Zároveň se jedná o stavby, které až na výjimky nejsou památkově chráněné. Vzhledem ke své velikosti dnes pro vlastníky představují finanční zátěž a v posledních pěti letech jsou ve velkém měřítku demolovány. Z více než 5 500 těchto staveb zaznamenaných na počátku 20. století jen v Žatecké chmelařské oblasti, jich dnes zůstaly zachovány stovky. Dokumentace tak představuje poslední možnost, jak jejich existenci zaznamenat pro budoucnost. Vedle základní dokumentace staveb, tedy nezpochybnitelné identifikace, fotodokumentace, popis specifických stavebních součástí dokládajících zpracování chmele včetně konstrukčního řešení, technologického vybavení a technického stavu, bylo u vybraných hodnotných objektů provedeno i zaměření a odběr vzorků pro dendrochronologické datování a archivní rešerše. Průzkumem stavebního fondu a archivních pramenů byly sledovány i změny v technologii zpracování chmele. Na základě těchto údajů byla vytvořena speciální mapa a databáze fungující na platformě systému IISPP/GIS NPÚ. Při dokumentaci byly využívány moderní technologie - telefony a fotoaparáty s GPS, tablety, dálkový přístup k síti a společnému externímu úložišti se skenovanými dokumenty, mapovými podklady s možností přístupu k databázi GIS a MIS, díky kterým byl vytvořen efektivní systém pro operativní terénní průzkum a dokumentaci. Na základě těchto zkušeností vznikla tato metodika, věnující se využití těchto dnes běžně dostupných zařízení pro základní dokumentaci staveb v terénu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv hudby na spotřební chování v rámci gastronomických zařízení
Matějka, Filip ; Vranka, Marek (vedoucí práce) ; Báča, Ladislav (oponent)
Hudba, jakožto pojem, který je v současnosti spojen mnoha různými odvětvími. V práci jde především o její napojení na možné využití v rámci ovlivňování spotřebního chování zákazníků. Z teoretických poznatků vychází najevo, že hudba je již po dlouhou dobu v tomto směru zkoumána a její vlivy na obecné chování či psychiku lidí jsou již dokázány. Ovšem co se týče vlastních studií na téma vlivu hudby na spotřební chování, je zde stále značný prostor pro další a podrobnější výzkumy a experimenty. Z práce vychází najevo, že některé starší studie ještě stále nebyly překonány, a i v současnosti jsou využívány jako zdroj pro novější výzkumy. Práce jako celek je zpracována z hlediska teoretického i praktického, z pohledu člověka, který na jejím začátku o vlivech hudby na psychiku člověka věděl pouze z vlastního pozorování, a tak její teoretická část sloužila primárně k vlastnímu poučení a pochopení koncepcí. Díky tomu mohl následně v praktické části proběhnout plánovaný výzkum. Výzkum byl sestaven dle ne zcela klasické metody terénního pozorování. Z toho vyplývá jeho experimentální podstata. Na jeho počátku však stála hypotéza, že specifikované hudební žánry mohou ovlivnit typologii konzumovaných alkoholických nápojů v konkrétní vybrané kavárně. Na základě výzkumu se však nepotvrdila, což se promítlo v...
Komplexní urbanistická analýza vybraných veřejných prostor města Blanska
Zukalová, Hana ; Tichý, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního veřejného prostoru. První část pojednává obecně o veřejném prostoru. Vymezuje ho na základě platné české legislativy, rozlišuje typy a určuje nároky uživatelů a hlavní kritéria pro kvalitní veřejný prostor. Druhá část se zaměřuje na kvalitativní posouzení Wanklova náměstí v Blansku vycházející zejména z průzkumu založeném na místním šetření. Na základě získaných poznatků je zhodnoceno řešené území a jsou definovány slabé a silné stránky.
Komplexní urbanistická analýza ulice Obchodná v Bratislavě s teoretickou vizí rozvojového potenciálu
Tichý, Jan ; Sátora, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit komplexní urbanistickou analýzu ulice Obchodná v centru Bratislavy, identifikovat klíčové problémy a navrhnout koncept jejich řešení. Zaměřuje se jednak na oblast všeobecné analýzy podkladů a územně plánovací dokumentace a jednak na analýzu veřejného prostoru. Pro sběr dat byla zvolena kombinace dálkového zkoumání a terénního průzkumu. Získané poznatky byly přehledně zpracovány a vyhodnoceny. Na základě zpracované SWOT analýzy byly identifikovány nejzávažnější problémy a navrhnuto jejich řešení. Tato řešení spočívají převážně v malých a snadných úpravách, které mohou pomoci naplnit velký potenciál ulice Obchodná a jejího veřejného prostoru.
Průzkumové práce na zvoleném katastrálním území jako podklad pro pozemkové úpravy
HLÍZOVÁ, Natálie
Práce je zaměřena na průzkumové práce, které mohou sloužit jako podklad pro pozemkové úpravy. Terénní průzkum je zpracován v rámci katastrálního území Zborov, okres České Budějovice. V první části této práce je literární rešerše. Zde jsou popsány jednotlivé pojmy: pozemkové úpravy, podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení a plán společných zařízení. V druhé části jsou popsány a vyhodnoceny jednotlivé pojmy v rámci vybraného území. Náplní této práce bylo zpracovat a vyhodnotit terénní průzkum zájmového území podle platného metodického návodu pozemkových úprav. Získat veškeré informace o aktuálním stavu krajiny a hospodaření v krajině. Popřípadě navrhnout opatření ke zlepšení celkovému stavu krajiny a životního prostředí.
Přicházíme žít. Proměna městysu Nehvizdy po roce 1990
Máčal, Tomáš ; Hlaváček, Jiří (vedoucí práce) ; Houda, Přemysl (oponent)
Máčal Tomáš - DP. Přicházíme žít. Proměna městysu Nehvizdy po roce 1990 Abstrakt Diplomová práce se věnuje prostředí městysu Nehvizdy a jeho suburbanizačním změnám po roce 1990. Současnou podobu obce formuje pokračující výstavba bytů a rodinných domů a s tím související rozvoj služeb. Geografická poloha nedaleko Prahy dává Nehvizdům potenciál pokračovat ve výstavbě a navyšovat tak příliv obyvatel hledajících dostupné bydlení dle dnešních trendů. Vesnický ráz se mění na tzv. satelitní město v blízkosti metropole. Práce si klade za cíl zjistit, jaký byl obraz obce v letech po sametové revoluci a jaké změny ji ovlivnily. Důležitým sociologicko-historickým jevem je také to, jak starousedlíci nahlížejí na nově příchozí obyvatele a naopak, jak novousedlíci vnímají aspekty života původních občanů. Nehvizdy zažily v porevolučních letech proměnu z původně zemědělské obce na místo s rozvíjející se občanskou vybaveností. Změnila se kvalita pohostinství, dopravní obslužnost i možnosti trávení volného času v městysu. Tématem jsou také změny v úrovni školství či funkce Sokola. Tato komparace je výsledkem autorova terénního výzkumu založeného na metodě interview, ve kterém zkoumá výpovědi narátorů. Teoretická část textu vychází z uvedených zdrojů, mezi něž se řadí tematická literatura, denní tisk a místní zpravodaj...
Politická participace Romů v Českých Budějovicích
Větrovec, Lukáš ; Švec, Kamil (vedoucí práce) ; Jüptner, Petr (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat politickou participaci Romů v Českých Budějovicích. Teoretická část seznamuje čtenáře s problémy, které nejvíce postihují život romské menšiny a nezanedbatelně ovlivňují i jejich politickou aktivitu. Autor představuje vývoj doposud nejúspěšnější, avšak již zaniklé romské politické strany, Romské občanské iniciativy a zabývá se i současnou romskou politickou scénu, na níž hodnotí fungování jejích dvou aktivních aktérů, Romské demokratické strany a Strany rovných příležitostí. Analytická část se již zaměřuje na konkrétní lokalitu Českých Budějovic. Snaží se najít příčiny slabé politické participace místních Romů a najít vhodný postup, který by jim ulehčil cestu do komunální politiky. Na základě provedeného výzkumu, metodu polostrukturovaného rozhovoru s romskými respondenty a českobudějovickým zastupitelem, práce dospěla k závěru, že romští političtí kandidáti postrádají podporu své komunity a rovněž majoritní politické strany jim nevytváří adekvátní podmínky k jejich kýženému úspěchu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.