Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v euroregionu Šumava
Honsová, Eliška ; Bauer, Paul (vedoucí práce) ; Weiss, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá příkladem přeshraniční spolupráce v Evropské unii, konkrétně přeshraniční spoluprací zdravotnických záchranných složek v euroregionu Šumava. Výzkum je zaměřen zejména na otázky, jak byla tato spolupráce domluvena a jak lze na tuto případovou studii aplikovat teorii evropské integrace. V práci je analyzována role různých aktérů, jaké smlouvy byly pro tuto přeshraniční spolupráci potřeba, jak probíhala jednání na domluvě a realizaci projektu, odkud vznikla iniciativa k této přeshraniční spolupráci či jaké se vyskytly komplikace. Téma přeshraniční spolupráce ZZS je praktickým příkladem evropské integrace, a proto je součástí práce i zkoumání přeshraniční spolupráce regionů v Evropské unii, role unijních fondů pro regionální rozvoj a v neposlední řadě i zdravotnická politika EU. Diplomová práce vychází z teorie evropské teritoriální integrace, která se vyznačuje mizením hranice a potlačováním jednostrané orientace státu do vnirozemí. Dále s tímto souvisejícími teoriemi regionálního rozvoje a nového regionalismu. A pracuje i s teorií sdílené suverenity, která s hlubší integrací nevyhnutelně přichází. Téma je časově ohraničeno rokem 1989, kdy padla železná opona a začaly první počátky přeshraniční spolupráce a zářím 2019, kdy došlo k rozhodnutí předělat Rámcovou smlouvu...
The Influence of Cross-border Cooperation on the competitiveness of Euroregions
COUSSI, Ann-Charlotte
The aim of this thesis is to analyze the influence of cross-border cooperation on the competitiveness of border regions, here Franco-German. For this purpose, the study focuses on two European integration models located on the eastern part of France on the border with Germany: Euroregion TriRhena and Eurodis-trict Pamina. The influence of cross-border cooperation on the competitiveness of Euroregions and Eurodistricts is analyzed through the presentation and evalua-tion of the organization, objectives, areas of competences as well as through the actions and funding of these organizations. The activities and the results of the two chosen examples are compared with respect to beneficial and unfavorable outcomes that may result, revealing also the development opportunities provided by each structure. After presentation of the theoretical context, different forms of cross-border cooperation and the European framework recommended for the integration models are outlined. Finally, discussions around the concept of com-petitiveness are reported. In a second part, the methodological approach includ-ing the choice of the case studies, the data collected and the analysis criteria, is outlined. In a third part, results are compared, evaluated and discussed in order to answer the research question: Does cross-border cooperation improve the competitiveness of Euroregions and Eurodistricts?
RadioEurodistrict (RED) - History of the First French-German online radio (2004)
WALKER, Thomas
This paper has considered the history of the Radioeurodistrict (RED) which led to the difficulty of defining the concepts of Eurodistricts and Euroregions. A literature review was undertaken initially, and further information provided by a semi-structured interview with the general secretary of the Strasbourg-Ortenau Eurodistrict (the focus area). In order to understand the objectives to create a Eurodistrict the history of an established Eurégio (Germany-Netherlands) was examined as well as a Euroregion of the Centre-east of Europe (Poland-Czech Republic). The consideration of the history of war and conflict in these European regions further facilitated the understanding of the motivations which are shown to have changed over time. Since the main focus of this paper is the SOE, the motivations to form this Eurodistrict and its specific projects were described. By considering the functioning and administration of these regions, their complexity was examined. The SOE as an EGTC was addressed in relation to the finance and the administration and the role of INTERREG was discussed. The interview greatly enhanced the understanding of the functioning of the SOE. Reasons for the failure of RED radio were surmised and failure of the Eurodistricts examined. Some evidence of failure was provided by newspaper articles from as recent as this year as well as the interviewee who spoke of some of her difficulties. In order to improve future study, weaknesses in the questions asked are addressed and further research ideas put forward.
Přeshraniční spolupráce EU a vybraným státem
CHROMÁ, Markéta
Tématem diplomové práce je přeshraniční spolupráce České republiky a Německa v rámci programu INTERREG IV v dotačním období 2007-2013. Důraz je zde kladen na provedení analýzy a následné provedení komparace spolupráce obou zemí. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována Evropské unii, regionální politice v Evropské unii, přeshraniční spolupráci obecně a historii Evropské územní spolupráce. V druhé části je zpracována analýza přeshraniční spolupráce v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko a analýza přeshraniční spolupráce v rámci OP Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. V poslední části této diplomové práce je provedena komparace obou operačních programů a euroregionů,které jsou jejich součástí a následné vyhodnocení výsledků a jejich možný přínos pro odstraňování regionálních rozdílů.
Cross-border cooperation in the Czech - Bavarian border area on the concrete example of the Šumava National Park/Bavarian Forest
BROMOVÁ, Pavlína
Cílem této bakalářské práce je představit česko-německou spolupráci, především v oblasti Bavorska a Jihočeského kraje. Jsou představeny i spolky a organizace, které takovou spolupráci podporují. Uvedeny jsou i právní normativy, které ji upravují. Následuje shrnutí všech euroregionů na česko-německé hranici. Významnou částí práce je kapitola věnovaná Euroregionu Šumava Bavorský les Mühlviertel, řešena je hlavně česko-bavorská část regionu. Obzvláště důležitá je pak kapitola věnující se spolupráci a financování NP Šumava a Bavorský les a jejich konkrétním projektům. Zmíněny jsou i společné plány a cíle do roku 2020. V závěru je zachycen vývoj, zaměření projektů i budoucí vývoj těchto dvou národních parků očima Pavla Bečky, koordinátora česko-německé spolupráve v NP Šumava.
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa: platforma přeshraniční spolupráce na příkladu Fondu malých projektů
Slavotínková, Tereza ; Havlíček, Tomáš (vedoucí práce) ; Böhm, Hynek (oponent)
Předložená diplomová práce se věnuje přeshraniční spolupráci a Fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Prvním cílem bylo analyzovat projekty z FMP za programovací období 2007-2013. Následně se práce snaží dokázat, že Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (česká část), je fungující platformou pro přeshraniční spolupráci v území. Z analýzy se potvrdilo, že pouze česká část ERN je v rámci FMP významným aktérem. Dále se potvrdilo, že v česko-polském pohraničí je nejvíce realizovaných projektů a zároveň nejvíce vyčerpaných finančních prostředků. Bylo také zjištěno, že v roli žadatele se nejvíce objevují obce. Zároveň bylo prokázáno, že větší obce jsou úspěšnější z hlediska počtu projektů a získaných dotací. Ohledně role ERN v přeshraniční spolupráci se potom potvrdilo, že ERN je fungující platformou pro přeshraniční spolupráci a zodpovědným správcem FMP. V teoretické části se diplomová práce zabývá fenoménem hranic a pohraničí, přeshraniční spoluprácí i euroregiony v obecné rovině. Klíčová slova: přeshraniční spolupráce, Fond malých projektů, euroregion, Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, Euroregion Nisa
Historický vývoj přeshraniční spolupráce: příklad Euroregionu Šumava
Jánová, Zuzana ; Havlíček, Tomáš (vedoucí práce) ; Dokoupil, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá historickým vývojem přeshraniční spolupráce v Euroregionu Šumava neboli české části česko-německého a česko-rakouského pohraničí vymezeného Euroregionem Šumava/ Bayerischer Wald - Unterer Inn/ Mühlviertel. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se proměnila přeshraniční spolupráce od prvotní myšlenky společné přeshraniční kooperace, přes založení Euroregionu Šumava až po současnost. Dalším cílem je identifikovat regionální diferenciaci ve vývoji přeshraniční spolupráce z pohledu tří modelových území, které disponují rozdílnou měřítkovou úrovní. Celkovým záměrem je zjistit proměny ve vývoji přeshraniční spolupráce a pokus o vysvětlení příčiny možné variability. Práce vychází z kvantitativního výzkumu v podobě analýzy zrealizovaných přeshraničních projektů a z kvalitativního výzkumu založeného na strukturovaných rozhovorech s vybranými respondenty. Předpokladem diplomové práce je jednak posun od přístupu k přeshraniční spolupráci "zdola" k přístupu "shora" a k následnému vzájemnému propojení obou forem. Dále se předpokládá značná regionální diferenciace. Oba předpoklady byly díky vzájemné komparaci sledovaných období i modelových obcí potvrzeny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Malé projekty Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa jako nová dimenze přeshraniční spolupráce
Dvořáková, Michaela ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Michaela Dvořáková ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je představit relativně nové subjekty přeshraniční spolupráce, kterými jsou euroregiony. Hlavní část této práce se zabývá konkrétně Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa. Je představen jeho vznik a vývoj, právní vymezení, organizační struktura, financování, zájmy a cíle a jeho správcovství Fondu malých projektů. Praktická část této diplomové práce si klade za cíl analyzovat objem financí, zapojené subjekty a počty zrealizovaných projektů v jednotlivých dotačních programech, do kterých se Euroregion s Fondem malých projektů zapojil. Obliba malých projektů u českých měst a obcí je prokázána analýzou i závěrečným dotazníkovým šetřením.
Funkce evropských vnitřních hranic na příkladu Słubfurtu
Marešová, Vendula ; Králová, Kateřina (vedoucí práce) ; Veselá, Barbora (oponent)
Práce "Funkce evropských vnitřních hranic na příkladu Słubfurtu" analyzuje polsko-německou hranici v místě mezi Frankfurtem nad Odrou a Słubicí, kde konceptuální umělec Michael Kurzwelly realizuje svůj projekt Słubfurt. Na tuto hranici je aplikována teorie irského profesora Liama O'Dowda zabývající se funkcemi mezistátních hranic, v níž O'Dowd rozlišuje čtyři metafory hranic: bariéra, most, zdroj a symbol identity. V první kapitole práce je popsán charakter evropských mezistátních hranic a přeshraniční spolupráce a vysvětlena O'Dowdova teorie. Druhá část se zabývá asymetrickým charakterem polsko-německé hranice a Euroregionem Pro Europa Viadrina a analyzuje je pomocí této teorie. Těžiště práce leží ve třetí kapitole, ve které jsou popsány reálie sesterských měst německého Frankfurtu nad Odrou a polské Słubice a zejména Kurzwellyho umělecký a aktivistický projekt, v němž je vytvářena identita fiktivního města Słubfurt, spojujícího tyto dvě města v jedno. Toto je opět analyzováno pomocí teorie hranic. Práce zároveň odpovídá na otázku, které funkce hranice jsou podporovány evropskou integrací a v jakém vztahu jsou tyto snahy s aktivitami projektu Słubfurt.
Breaking down barriers: Euroregional cooporation of the Czech Republic
Benko, Karen ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Cooperation between people of different nations has existed throughout Europe for centuries on an informal basis as borders have shifted and power has found its way into different hands. During the European integration process of the 1950s, this cooperation was formalized with the creation of the Euroregions, or cross-border regions. These regions were formed to promote common interests and cooperation to counteract barriers and benefit the people residing in the area. The Czech Republic is currently a member of 13 different Euroregions either exclusively or with multiple neighboring countries: Poland (7), Austria (3), Germany (4), and Slovakia (2). Of these 13 regions, four - Silva Nortica (Czech-Austrian, 2002), Bílé-Biele Karpaty (Czech-Slovak, 2000), Silesia (Czech-Polish, 1998), and Egrensis (Czech-German, 1993) - have been chosen to further evaluate how the creation of Euroregions has facilitated regional development. This thesis aims to analyze the level of regional development in the programming periods before and after the accession of the Czech Republic to the European Union in these four Euroregions through the application of the theory of learning regions. Then, by applying the three criteria of theory of learning regions to the four chosen Euroregions, it will determine how the...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.