Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,310 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The EU as a mediating actor in conflict and peacebuilding in neighbouring regions and beyond: the case of Kosovo
Dautzenberg, Tom ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Styczyńska, Natasza (oponent)
This research investigates the targeting of EU state building policies in Kosovo. By employing the conceptual framework of the 'minimalist state' and applying this to the case, it studies to what extent the EU policies are suitable to improve Kosovo's status and performance as a state. Minimalist states are countries that have been established as a result of intervention and state building by international actors and were developed to accommodate competing claims, but in doing so, fall short of sets of functions states are widely expected to carry out. By applying this concept to Kosovo, this study analyses to what extent the EU's policies are targeted correctly to improve the features of Kosovo's minimalist state. The study was conducted by analysing the three main policy frameworks through which it engages with Kosovo: the Stabilisation and Association Process (SAP), EULEX, and the Belgrade-Pristina Dialogue. Document analysis was conducted with Kosovo as a single case study to answer the research question. The research has shown that the EU addresses only a limited number of features of Kosovo's minimalist state. Whereas the policies focus on increasing the strength of Kosovo's state, the EU's state building policies do not directly target the scope and legitimacy of Kosovo. Keywords: European...
The Role of Privacy in Forming the European Union's Normative Power through Regulation
Hejtmánek, Matěj ; Young, Mitchell (vedoucí práce) ; Weiss, Tomáš (oponent)
Otázka soukromí je již dlouho nedílnou součástí debaty o lidských právech a základních hodnotách, které by měly vlády jednotlivých států svým obyvatelům zajistit. Rychlý technologický rozvoj posledních desetiletí přinesl téma ochrany soukromí ještě více na odiv, a to především kvůli rostoucí digitální ekonomice a novým výzvám, které jsou s ní spojeny. Tato práce pojednává o roli soukromí jako základního práva při formování role Evropské unie jako globální mocnosti, konkrétně práce staví na dvou teoriích: Normativní síla Evropské unie a Bruselský efekt. Digitální ekonomika Evropské unie v posledních dvou desetiletích exponenciálně roste. Vzhledem k rostoucímu významu digitální ekonomiky začala Evropská unie od 90. let 20. století postupně zavádět zákony regulující tok osobních údajů online. Tyto nové předpisy měly často vliv na globální trhy a velké technologické společnosti působící na jednotném evropském trhu, ale sídlící mimo Evropu. Kromě analýzy vývoje evropských zákonů o ochraně osobních údajů a role, kterou v ohledu utváření globální síly Evropské unie sehrály evropské soudy, práce podává přehled o debatě evropských představitelů týkající se podnětů k zavedení nových zákonů ohledně právo na ochranu soukromého života evropských občanů.
The Accession of European Union to the European Convention on Human Rights
Brtna, Dominik ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 1. Abstrakt v českém jazyce Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi Evropskou unií (EU) a Evropskou úmluvou na ochranu lidských práv a základních svobod (Úmluva). Obzvláště ve světle obnovené snahy o přistoupení EU k Úmluvě. Úvod (první kapitola) vysvětluje krátce současný stav, autorovu motivaci k psaní práce a její cíle. Také jsou uvedeny zdroje a metody, které jsou v práci použity. Druhá kapitola popisuje historii Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech, s ohledem na jejich vzájemné působení v oblasti lidských práv. Analyzuje právní nástroje jako jsou Lisabonská smlouva a Listina základních práv Evropské unie. Třetí kapitola analyzuje posudek Soudního dvora č. 2/13 a jeho dopad na budoucnost přístupu EU k Úmluvě. Dále situaci před a po přijetí zmíněného posudku, s implikacemi pro budoucí vztah EU a Úmluvy. Hlavní částí je pak analýza obnovených jednání mezi EU a Radou Evropy a vyhodnocení dosavadních výsledků. Čtvrtá kapitola srovnává úroveň ochrany po procesní stránce. Pátá kapitola srovnává úroveň ochrany v hmotněprávní rovině, srovnáním rozsudků Soudního dvora Evropské Unie a Evropského soudu pro lidská práva. Autor si dává za cíl vyhodnotit, zdali standard ochrany lidských práv v rámci EU a v rámci...
The EU response to the development in Belarus in 2021: the human rights scope
Kotielnikova, Olha ; Kolenovská, Daniela (vedoucí práce) ; Góra, Magdalena (oponent)
European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme Charles University The EU response to the development in Belarus in 2021: the human rights scope Master's Thesis Abstract Author: Olha Kotielnikova Supervisor: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. Year of defence: 2022 Length of the thesis: 18892 words Abstract Human rights abuse in Belarus has again become a topical issue on the European Union's agenda alongside political rights violations since 2020. The Union sees its role in influencing the internal policy of the proclaimed Belarusian government for it to start respecting human rights. As a united body, it has instruments to exercise its foreign policy instruments, such as restrictive measures, negotiations, and communication. The dynamics of their usage have been changing, but there is still potential to review and adapt possible European responses. Keywords European Union, Belarus, foreign policy, human rights, human rights defence, resolution, sanctions, restrictive measures.
Vztah EU-Turecko v kontextu turecké de-europeizace
Knoflíčková, Lucie ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Turecko a jeho přístupový proces do Evropské unie je napříč mezinárodní rétorikou často a dlouhodobě diskutovaným tématem. Turecko z pozice kandidátské země podstupovalo nutným reformním vývojem nazývaným europeizace, a sice za účelem dosažení institucionálních změn a přijetí evropskými lídry do EU. Nicméně v letech 2011 až 2020 v rámci svých vnitropolitických i zahraničních oblastí vystupuje z proevropské trajektorie. Akademici to označují za tzv. de europeizaci, která v tureckém případě podkopává podmínky, jež zpočátku vedly zemi ke společné politice v souladu se závazky EU. Otázkou však zůstává, jaké pojmy europeizaci" přisuzovány v evropském diskurzu a dávají jí tak význam, vzhledem tomu, že v něm se o ,,de europeizaci" nehovoří. Na základě těchto východisek práce zaměřuje prvé řadě na vymezení europeizačního i de europeizačního procesu, ale zejména pak na objasnění toho, jak se tento proces promítá v diskurzu Komise a vybraných komisařů, a jak mění jejich diskurz o politice rozšíření o Turecko. K diskurzivní analýze jsou vybrány dokumenty Komise a projevy vybraných komisařů, protože jsou klíčovými aktéry politice rozšíření. To poslouží k vykreslení celkového vztahu mezi EU metodologie týče, diplomová práce provádí analýzu založenou na metodě diskurzivní analýzy pomocí diskurzivně historického přístupu,...
Innovative Peacekeeping: The Potential of Digital Technologies in CSDP Operations
Lazar, Alexandru ; Butler, Eamonn (vedoucí práce) ; Hynek, Nikola (oponent) ; Dowd, Caitriona (oponent)
In the past two decades, digital technologies have changed how international organisations respond to conflicts. With contemporary armed struggles gaining new dimensions and becoming more complex, a challenge remains to comprehend the potential of both militarised and unconventional digital capabilities, and to determine which of them are the best devices and systems for peacekeeping operations. Nevertheless, the potential of such innovative digital technologies in EU's CSDP operations remains unclear. Along those lines, this study aims to firstly assess the practicality and functionality of these innovative capabilities, in terms of their impact on the actors, intelligence gathering and analysis process, and the opportunity for advocacy that such technologies offer to local communities. Secondly, it identifies and deconstructs the narratives and initiatives dealing with digital technologies in EU external action, in order to understand the growing emphasis placed on these tools and the direction in which the Union is going with regard to these innovative capabilities. Thirdly, in its quest to answer the research question, this study examines the potential benefits and shortcomings posed by both existing and more novel digital capabilities to CSDP operations. This dissertation proposes and defines...
Lobbing a korupce v legislativním procesu Evropské unie
Prudilová, Eva ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Navrátil, Petr (oponent)
Lobbing a korupce v legislativním procesu Evropské unie Abstrakt Diplomová práce se zabývá ovlivňováním legislativního procesu Evropské unie. Normotvorba na úrovni Evropské unie ovlivňuje život milionů občanů stejně jako fungování právních systémů a práva v členských státech. Ačkoliv primární právo Evropské unie předpokládá účast široké veřejnosti v legislativním procesu, která probíhá právě prostřednictvím zájmových skupin, lobbistů, zůstává problematika v akademickém prostředí opomíjena. Slovní vyjádření "lobbing" je zároveň opředeno mnoha mýty a spojováno zejména s negativním významem. Účast lobbistů, její legitimita, hranice s nezákonným ovlivňováním legislativního procesu je tak stále vnímána jako šedá zóna, ve které je těžké orientovat se. Práce si předně klade za cíl rozlišit legální a legitimní účast zájmových skupin v legislativním procesu a nezákonné postupy - korupci. K tomu je využito rozboru právních norem, které obě jednání upravují v první a druhé části diplomové práce. V případě korupce se jedná o komplexní, dlouho se vyvíjející a jasnou regulaci. Komplexní právní úprava lobbingu, účasti zájmových skupin v rozhodovacích procesech Evropské unie však chybí. Autorka se tak v práci zabývá existujícími mechanismy, které účast zájmových skupin upravují a jejich praktickým dopadem a fungování v...
Analysis of the impact of cultural and political factors on European integration assessment based on public opinion of selected countries
Bročková, Klaudia ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Anděl, Jiří (oponent)
Európska integrácia v posledných rokoch často naráža na odpor jednotlivých krajín pri prehlbovaní spolupráce v konkrétnych európskych politikách. Rôzne sociokultúrne, politické a historické pozadia jednotlivých členských štátov sa ukazujú byť potencionálne problematické a zdá sa, že i v postojoch európskej verejnej mienky existuje veľká diverzita. Predkladaná práca sa zaoberá práve problematikou vnímania európskej integrácie v krajinách EÚ s cieľom zhodnotiť, do akej miery možno vysvetliť súčasný postoj verejnej mienky voči európskej integrácií kultúrno-politickou dimenziou postojov. Na preskúmanie vzťahov a testovanie významnosti kultúrno-politických vplyvov boli použité metódy faktorovej a regresnej analýzy. Kultúrno-politická dimenzia - reprezentovaná faktormi politické hodnotenie, hodnotenie imigrácie, náboženstvo a tradicionalizmus a emocionálna viazanosť - vysvetľuje na základe výsledkov regresnej analýzy v priemere 22 % celkového postoja voči európskej integrácií, avšak v podmienkach jednotlivých krajín sa hodnoty podstatne líšia. Výsledky práce zároveň čiastočne spochybnili pripútanosť k národnej krajine či význam religiozity a tradicionalizmu, ako významné prediktory pri odmietaní ďalšej európskej integrácie. Naopak, poukazujú na veľký význam hodnotenia imigrácie a spokojnosti s fungovaním...
Evropská občanská iniciativa
Bartovic, Vladimír ; Král, Richard (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Evropská občanská iniciativa Ing. Vladimír Bartovic Tato diplomová práce se zabývá Evropskou občanskou iniciativou (EOI) - nástrojem participativní demokracie, jenž už jednu dekádu umožňuje občanům Evropské unie ovlivňovat legislativní proces, tak že požádají Evropskou komisi o předložení legislativního návrhu. Cílem práce je zhodnotit implementační praxi Evropské občanské iniciativy v kontextu judikatury Tribunálu a Soudního dvora EU a analyzovat nové nařízení o Evropské občanské iniciativě. Práce analyzuje důvody, které vedly k vytvoření Evropské občanské iniciativy - zejména otázku existence demokratického deficitu Unie. Analyzuje zakotvení EOI v primárním právu Unie a srovnává ji s jinými nástroji participativní demokracie a podobnými instituty nepřímé legislativní iniciativy, které mají k dispozici Evropský parlament a Rada. Práce se stručně věnuje původnímu nařízení o EOI z roku 2011, legislativnímu procesu jeho přijetí a implementaci na národní úrovni. Těžištěm práce je pak analýza uplatňování nařízení v praxi. Přináší přehled iniciativ a shrnuje postoje institucí EU, občanské společnosti, akademiků a analyzuje také několik zásadních soudních rozhodnutí týkajících se EOI. V závěru se práce věnuje právní analýze nového nařízení o EOI, jež bylo přijato s cílem odstranit nedostatky původního...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,310 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.