Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody výroby elektrické energie z odpadního tepla
Kůra, Tomáš ; Máša, Vítězslav (oponent) ; Konečná, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje metodám přeměny tepelné energie v odpadním teple na elektrickou energii. Jsou v ní představeny a popsány dosud známé přímé a nepřímé metody. Práce dále obsahuje přehled případových studií studovaných technologií. Na konec jsou veškeré poznatky shrnuty a především jsou představeny faktory ovlivňující využitelnost jednotlivých technologií a jsou zhodnoceny možnosti uplatnění technologií v průmyslu.
Termodynamické cykly využívané v energetice
Suchomel, Josef ; Kracík, Petr (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Energetika je jednou z nejdůležitějších průmyslových oblastí. Mimo jiné se totiž zabývá výrobou elektrické energie, bez které si mnozí z nás život už nedokážou ani představit. Všechna energetická zařízení mohou být popsána na základě různých termodynamických cyklů. A právě těmito termodynamickými cykly se tato práce zabývá. Jsou v ní uvedeny jak nejdůležitější cykly, jako např. Rankin Clausiův cyklus, který je základním oběhem většiny elektráren, tak i méně známé, resp. téměř nové termodynamické cykly. Důraz celé práce je zaměřen i na výhody a omezení daných cyklů, a také na jejich aplikaci v praxi.
Dodávka energie pro skleníkovou produkci
Najbrtová, Zuzana ; Poláčik, Ján (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Dovoz zeleniny do České republiky dlouhodobě převažuje nad vlastní produkcí. Tato skutečnost vede, společně s požadavky obyvatel na kvalitnější potraviny, k výstavbě produkčních skleníku. S výstavbou a provozem těchto objektů se pojí potřeba zajištění tepla, chladu a elektřiny pro celoroční provoz. Teoretická část práce představuje možné způsoby pokrytí spotřeby energií pro zvolený modelový skleník v Kožichovicích na Třebíčsku. Pro zvolený model byly následně stanoveny tepelné ztráty a roční spotřeba tepla. Ta byla porovnána se zaslanými hodnotami z Kožichovic. Na základě vypočtené spotřeby byly zvoleny následující způsoby dodávky energie, a to samostatná kogenerační jednotka, spolupráce více kogeneračních jednotek, bioplynová stanice, tepelné čerpadlo a odběr tepla z CZT. Tyto způsoby dodávky energií byly následně podrobeny technickému a ekonomickému porovnání.
Provozně-ekonomické posouzení instalace nové turbíny
Čech, Jan ; Hejda, Lukáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je provozně-ekonomické posouzení instalace nové turbíny TG3 v Teplárně Přerov. Úvod této práce se zabývá stručným teoretickým úvodem k problematice této investice, popisuje klasické ekonomické evaluační metody a také metodu Monte Carlo. Následně je investiční projekt analyzován a byly vytvořeny vstupy pro ekonomický model. Ekonomický model byl pak hodnocen pomocí klasických metod a metody Monte Carlo, výsledky jsou pak mezi sebou porovnány. Na základě výsledků z ekonomického hodnocení byla zvolena nejefektivnější varianta technologie Teplárny Přerov.
Veřejnost o jaderné energetice – červen 2020
Červenka, Jan ; Ďurďovič, Martin
V červnu 2020 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Výzkum zjišťoval, zda by se podle mínění veřejnosti měl podíl jaderné energie na produkci elektřiny u nás do budoucna zvyšovat, nebo snižovat, jak se občané staví k výstavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, zda pociťují či nepociťují obavy v souvislosti s používáním jaderné energie u nás a zda důvěřují vládě, že správně rozhoduje o rozvoji jaderné energetiky.
Veřejnost o vývoji spotřeby elektrické energie a možnostech nahrazení klasických zdrojů při její výrobě – červen 2020
Červenka, Jan ; Ďurďovič, Martin
V červnu 2020 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Výzkum se zabýval tím, jak se bude do budoucna vyvíjet spotřeba elektrické energie u nás a zda je či není možné nahradit výrobu elektrické energie z klasických zdrojů alternativními zdroji.\nTéměř tříčtvrtinová většina Čechů předpokládá do budoucna zvyšování spotřeby elektrické energie v ČR.\nV otázce, zda je možné nahradit výrobu elektrické energie z klasických zdrojů výrobou elektrické energie z větrné energie, slunečního záření nebo ze spalování biomasy, je česká veřejnost rozpolcena.
Efektivní vytápění rodinných domů
Čulík, Martin ; Poláčik, Ján (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím základních informací a možností způsobů vytápění rodinných domů. Navržení toho správného typu vytápění je důležitým faktorem pro následný dobrý chod vytápění a správný komfort v domě. V druhé části práce bude popsán modelový dům a budou provedeny výpočty.
Akumulace elektrické energie pro zdroj s nestabilní produkcí
Petrenec, Jan ; Milčák, Pavel (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi akumulace elektrické energie vyrobené obnovitelnými zdroji s nestabilní produkcí. Zadání stanovuje několik cílů. V rámci rešerše jsou na příkladech konkrétních zástupců podrobně představeny aktuální trendy v akumulaci, včetně jejich technických parametrů a ekonomických možností. Dále je pro účely jednotlivých návrhů systémů akumulace definován nestabilní zdroj elektrické energie – větrný park tří elektráren Multibrid 5000, společně s jeho parametry a detaily provozu. Jako první je realizován podrobný návrh pokročilého úložiště energie ve stlačeném vzduchu (A-CAES). Součástí je termodynamický výpočet stanovených komponent, jejich částečné technické řešení, finanční zhodnocení investice a určení teoretické doby návratnosti. Dále je proveden návrh pro akumulátory Tesla Powerpack, který obsahuje výpočet jednotlivých parametrů systému, finanční zhodnocení investice a vymezení teoretické doby návratnosti. Poslední část práce se věnuje srovnání a zhodnocení dosahovaných výsledků obou navržených způsobů akumulace elektrické energie. Na závěr je vybrán perspektivnější z nich a to A-CAES.
The Comparison Of Light Bulbs’ Price And Properties
Růžičková, Veronika
My project deals with bulbs as a type of artificial lightning. It follows up on comparison of incandescent, LED, CFL and halogen bulbs in several aspects: illuminance and luminosity, luminous efficiency, quotient of illuminance and power input, light cone’s shape, speed of stabilisation into full power, the electricity loss and most importantly the price of their usage. Luminosity of three different colors of LED 6W bulbs (of same distributor and type) was added as a bonus.
Integrace vybraných business procesů systému SAP CRM do systému SAP IS-U
Skolek, Ivo ; Rychlý, Marek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Společnost, jejímž předmětem podnikání je obchod se zemním plynem a elektřinou, se rozhodla zefektivnit svoje podnikové procesy zavedením systému SAP CRM. Náplní této diplomové práce je navrhnout a implementovat vrstvu v prostředí standardního modulu IDE backend systému SAP IS-U, jež bude integrovat stávající řešení vybraných podnikových procesů do nově zaváděného frontend systému SAP CRM.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.