Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Road to Camp David and beyond: Ripeness and Third-party Mediation of the Israeli-Egyptian Conflict
Nemčovská, Ľubomíra ; Kalhousová, Irena (vedoucí práce) ; Soukup, Jaromír (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá riešením konfliktu medzi Izraelom a Egyptom a poskytuje nový uhol pohľadu na podpísanie prvej Arabsko-Izraelskej mierovej zmluvy. Autor využíva výskumnú metódu prípadovej štúdie, ktorá umožňuje detailnú analýzu témy a sprostredkováva odpovede na tri vybrané výskumné otázky: Prečo sa dlhoročné nepriateľské krajiny zapojili do rokovaní s cieľom vyriešiť ich vzájomný konflikt?, Ako sprostredkoval Jimmy Carter samit v Camp David? a Čo presvedčilo Izrael a Egypt, aby uzavreli mierovú zmluvu?. Práca je rozdelená do dvoch analytických častí, podľa teoretického modelu použitého na analýzu výskumných otázok. Prvá časť sa zameriava na teóriu zrelosti Williama I. Zartmana a jej koncept "vzájomne bolestivého mŕtveho bodu" opozičných strán, ktorý ich prinúti hľadať "východisko" z zdĺhavého konfliktu. Rozbor týchto podmienok s cieľom dosiahnuť "zrelý okamih" umožní tretej strane predložiť vhodné návrhy na vyriešenie daného sporu. Druhá časť tejto práce sa venuje procesu mediácie, vedený americkým prezidentom Jimmym Carterom v období medzi septembrom 1978 a marcom 1979. Obsiahla teória mediácie tretej strany je použitá na objasnenie mediačných stratégií, potenciálnych predsudkov a vplyvu Jimmyho Cartera, ktorý zohral kľúčovú rolu pri uzavretí mierovej zmluvu medzi Izraelom a Egyptom....
Ruční palné zbraně na Blízkém východě. Počátky, výroba a použití.
Beran, Pavel ; Bouzek, Jan (vedoucí práce)
Předkládaná práce se věnuje vývoji ručních palných zbraní v oblasti Blízkého východu. Jedná se především o období od poloviny 15. do konce 18. století. Na některých místech je okrajově zmíněn i počátek 19. století. V první části je sledován vývoj ručních palných zbraní v historickém kontextu. Výklad se soustředí především na Osmanskou říši, částečně také na Egypt. Rozebírán je mimo jiné způsob použití a taktika. Dále je sledován výskyt palných zbraní ve významných bitvách a na dobových obrazech a miniaturách. V druhé části se autor věnuje vývoji ručních palných zbraní po stránce technické. Tato část se zvlášť soustředí na jednotlivé prvky ručních palných zbraní a jejich vývoj. Do určité míry je v této části řešen i umělecký charakter dochovaných exponátů. V přílohách je práce doplněna četnými fotografiemi dochovaných exponátů z českých i zahraničních sbírek a dalšími obrazovými materiály. Klíčová slova ruční palné zbraně, střelný prach, Blízký východ, Osmanská říše, Mamlúci, Egypt, křesadlový zámek, doutnákový zámek, katalánský zámek - miquelet, pažba, hlaveň, dekorace, miniatury
Obraz změn společenských hodnot v egyptských televizních seriálech
Černá, Barbora ; Oliverius, Jaroslav (vedoucí práce)
Egyptské televizní seriály jsou pro Egypt i další arabské země specifickým fenoménem. Ačkoli je na ně obecně pohlíženo jako na nezajímavou součást popkultury spíše než na druh umění, televizní dramata by neměla být opomíjena sociology, historiky ani badateli na poli kultury. Na jedné straně jsou seriály díky své obrovské popularitě u většinou egyptského obyvatelstva využívány pro šíření ideologického, politického poselství, což v této studii dokazují témata národní jednoty a vzestupu islámského extremismu. Na druhé straně obsah seriálů odráží společenské změny a šíří modernizační vlivy, což je ukázáno na příkladu problematiky sňatků a postavení ženy. Egyptská seriálová produkce je velmi rozsáhlá a rozšířená. Pro tyto vlastnosti představuje účinnou možnost, jak ovlivnit dění v egyptské společnosti. Klíčová slova: televizní seriál, televize, Egypt, popkultura, film, televizní drama, egyptská společnost, sociální změny, satelitní vysílání, média.
Dějiny křesťanského mnišství v Egyptě: od prapočátků po Šenúteho Velikého
David, Miloš ; Ventura, Václav (vedoucí práce) ; Vopatrný, Gorazd Josef (oponent)
Diplomová práce je předně zaměřena na egyptské mnišství v jeho je období ve 4. a 5. století. Jak z názvu práce vyplývá, je v ní také pojednáno o prvopočátcích mnišského hnutí na území dnešního Egypta, koncový bod práce pak představuje postava Šenútého Velikého stojícího na pomezí Orthodoxie a koptského křesťanství, osoby, která je v Koptské ortodoxní církvi honorována, zatímco mimo ni je jeho jméno spojeno s autoritářstvím. V práci je rovněž věnována pozornost předchůdcům mnišského ideálu na území Egypta, a to jak v rámci antické filosofie a judaismu, tak v křesťanské tradici, konkrétně alexandrijské škole. Kromě toho, je v práci pojednáno o pouštní literatuře, významných mnišských centrem této periody na území Egypta i o ženských mnišských komunitách, o kterých je známo opravdu málo. Hlavní částí práce představuje kapitola jednotlivých významných představitelů egyptského mnišství, konkrétně o svatých Pavlu Thébském, Antonínu Velikém, Amúnovi, Pachómiovi, Makariovi Egyptském a Marie Egyptské, a nakonec o Šenútovi Velikém, který je uctíván jako svatý pouze v Koptské ortodoxní církvi. V jednotlivých podkapitolách, z nichž každá se věnuje jedné osobnosti, jsou zmíněni i jejich žáci, pokud tedy nějaké měli. Uvědomuji si, že tento výběr představitelů asketického způsobu životaje omezený, ale každé...
Terorismus a cestovní ruch v Egyptě
Vítková, Markéta
Vítková, M. Terorismus a cestovní ruch v Egyptě. Bakalářská práce. Brno: Mende-lova univerzita v Brně, 2017. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem terorismu na cestovní ruch v Egyptě. Jejím cílem je zjistit, zda má terorismus v Egyptě dopad na jeho příjezdový cestovní ruch. V první části práce jsou popsány obecné vlivy terorismu na cestovní ruch a v druhé části je pomocí regresní analýzy vyhodnocen vliv terorismu v Egyptě.
Vývoj vybraných socioekonomických faktorů a jejich vliv na stabilitu Egypta v období 2005 - 2015
Bartáková, Michaela
Cílem předložené bakalářské práce je analyzovat faktory vedoucí ke změně úrovně bezpečnosti v Egyptě v letech 2010-2011 a jejich dopad na současný politický režim a hospodářství země. Práce se věnuje především klimatickým podmínkám a jejich změnám způsobujícím výkyvy v sektoru zemědělství a nedostatečnou zemědělskou produkci. Analyzuje nutriční příjem obyvatel Egypta a potravinovou dostupnost v zemi před a po vypuknutí Arabského jara.
Politicko-geografická analýza postavení islamistických stran v Egyptě a Tunisku
Jelínek, Antonín ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Islamistická hnutí působí napříč celým regionem severní Afriky a Blízkého východu. Mateřskou a zároveň nejvýraznější organizací se stalo Muslimské bratrstvo, jehož myšlenky se rychle rozšířily i do okolních zemí. Byť jsou jednotlivá hnutí v různých zemích odlišná, tak mají jeden společný atribut, a tím je počátek jejich činnosti ve sociální sféře, kde se věnovala charitativním aktivitám. Teprve později vstoupila na politickou scénu. Hlavním cílem diplomové práce je porovnat činnost a úspěšnost Muslimského bratrstva (Strany svobody a spravedlnosti) v Egyptě a Hnutí islámského odporu (Strana obnovy) v Tunisku v rámci tamějších politických systémů. Práce se také snaží ověřit platnost teorie konfliktních linií a nalézt nejvhodnější linii, na jejímž základě se dělí elektorát islamistických stran v obou dvou porovnávaných zemích. Významný zlom v činnosti islamistických hnutí znamenaly události Arabského jara, kdy krátce po nich v obou dvou zemích vyhrála parlamentní volby. V Egyptě měla však politická participace Muslimského bratrstva krátkého trvání. Nyní působí v ilegalitě a nachází se ve stavu hluboké deprese. Oproti tomu v Tunisku se Straně obnovy dařilo více a stala se plnohodnotnou součástí politického systému. Klíčová slova: Islamismus, Egypt, Tunisko, Arabské jaro, Muslimské bratrstvo, Hnutí...
The Activity of Organizations Supporting Civil Society in the Middle East: The Cases of Egypt and Turkey
Ahmed, Sarah Saad Mohmed ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of International Relations Master's Thesis 2018 Sarah Ahmed CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of International Relations The Activity of Organizations Supporting Civil Society in the Middle East: The Cases of Egypt and Turkey Master's thesis Author: Sarah Ahmed Study programme: International Relations Supervisor: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. Year of the defence: 2018 Declaration 1. I hereby declare that I have compiled this thesis using the listed literature and resources only. 2. I hereby declare that my thesis has not been used to gain any other academic title. 3. I fully agree to my work being used for study and scientific purposes. In Prague on 31.07.2018 Sarah Ahmed References AHMED, Sarah. The Activity of Organizations Supporting Civil Society in the Middle East. Praha, 2018. 106 pages. Master's thesis (Mgr.). Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations. Department of International Relations. Supervisor PhDr. Jan Hornát, Ph.D. Length of the thesis: 198,979 Characters. Abstract First, this thesis will be focused on democracy promotion and civil society as concepts that emerged and occupied a large scholarly literature. I deem...
Arabské jaro pohledem médií
Houšková, Lenka ; Havlová, Radka (vedoucí práce) ; Žáková, Gabriela (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje událostem spojeným s Arabským jarem, a to v letech 2011 a 2012 v Egyptě, Libyi a Sýrii. Zabývá se rolí médií a tím, jak vybraná média o nejdůležitějších událostech informovala. Předkládá poznatky z mediální teorie a dále přehled průběhu Arabského jara v daných třech zemích. Třetí část je věnována roli tradičních médií během Arabského jara, a to panarabských televizních stanic i domácích médií, a také nových médií, zejména sociálních sítí. Čtvrtá část diplomové práce analyzuje, jak články z pěti zpravodajských internetových serverů z USA, Velké Británie, Ruska, Číny a Indie informovaly o vybraných událostech Arabského jara v Egyptě, Libyi a Sýrii.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.