Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Křesťanský kýč
ŠOJSLOVÁ, Lucie
Tato diplomová práce se zabývá kýčem jakožto manipulačním prostředkem parazitujícím v křesťanském prostředí, v jehož jádru stojí zejména emocionálně zabarvená a mnohdy sentimentální témata přímo atakující city diváka. Hlavní náplní je taktéž vymezení podobností a rovněž rozdílů mezi sakrálním a duchovním uměním, svatými obrázky a kýčem. Cílem práce je na základě zmíněného přiblížit pojem "křesťanský kýč", poukázat na jeho moc a zamyslet se nad otázkou, zda by vůbec dokázalo křesťanství bez kýče existovat.
Hudební kýč
ŠOJSLOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce s názvem "Hudební kýč" se na základě teoretických studií estetiků zabývajících se problematikou kýče zaměřuje na obecnou charakteristiku kýče, vysvětlení klíčových pojmů vážících se k jeho problematice a následnou aplikaci výše zmíněného na hudbu. Nikoli však na hudbu obecně, ale na hudbu klasickou, která je všeobecně považovaná za seriózní umění, a v níž bychom prvky kýče nečekali. Kýč své místo zaujímá v mnoha uměleckých odvětvích. Našel si však průchod i do klasické hudby?
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
An analysis of expression- and content-oriented passages of the Torah: Texts of the Torah in the semiotic perspective of Charles S. Peirce, Yuri Lotman and Umberto Eco
Jezný, Samuel ; Sláma, Petr (vedoucí práce) ; Rückl, Jan (oponent)
Analýza vybraných obsahovo a výrazovo orientovaných oddielov Tóry: Texty Tóry pohľadom sémiotiky Charlesa S. Peircea, Juria M. Lotmana a Umberta Eca Cieľom predkladanej práce je predstaviť základné semiotické koncepty Charlesa S. Peircea, Jurija M. Lotmana a Umberta Eca, ktoré by mohli byť prospešné pre obohatenie biblistiky, zvlášť interpretácie Starozákonných textov v českom a slovenskom teologickom prostredí. Pokúsime sa na ich základe klasifikovať texty Tóry a určiť, aké funkcie môžu dané typy textov plniť. Chceme tiež navrhnúť model exegézy vychádzajúci z prezentovaných semiotických teórii, ktorý by presunom niektorých dôrazov mohol potenciálne prispieť k novým výsledkom v interpretácií starozákonných textov. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Fenomén trampingu v české literatuře
Jíša, Martin ; Heczková, Libuše (vedoucí práce) ; Machek, Jakub (oponent)
(česky) Diplomová práce analyzuje literaturu trampské subkultury, její svébytnost a společenský dopad v časovém horizontu tzv. první republiky. Zabývá se důležitými body geneze tohoto kulturního fenoménu, kterými pak nahlíží na jednotlivá literární díla. Snaží se rovněž postihnout východiska recepce literatury, jež z trampingu vzešla.
An analysis of expression- and content-oriented passages of the Torah: Texts of the Torah in the semiotic perspective of Charles S. Peirce, Yuri Lotman and Umberto Eco
Jezný, Samuel ; Sláma, Petr (vedoucí práce) ; Rückl, Jan (oponent)
Analýza vybraných obsahovo a výrazovo orientovaných oddielov Tóry: Texty Tóry pohľadom sémiotiky Charlesa S. Peircea, Juria M. Lotmana a Umberta Eca Cieľom predkladanej práce je predstaviť základné semiotické koncepty Charlesa S. Peircea, Jurija M. Lotmana a Umberta Eca, ktoré by mohli byť prospešné pre obohatenie biblistiky, zvlášť interpretácie Starozákonných textov v českom a slovenskom teologickom prostredí. Pokúsime sa na ich základe klasifikovať texty Tóry a určiť, aké funkcie môžu dané typy textov plniť. Chceme tiež navrhnúť model exegézy vychádzajúci z prezentovaných semiotických teórii, ktorý by presunom niektorých dôrazov mohol potenciálne prispieť k novým výsledkom v interpretácií starozákonných textov. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Téma falza v díle Umberta Eca: Foucaultovo kyvadlo, Baudolino a Pražský hřbitov
Doležal Nováková, Lucie ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Polišenská, Vladimíra (oponent)
Tato práce se zabývá falzem ve vybraných románech Umberta Eca, jimiž jsou Foucaultovo kyvadlo, Baudolino a Pražský hřbitov. Snaží se popsat nejprve teoretickou bázi Ecových úvah o struktuře a povaze falza, posléze identifikovat o jaký typ falz se bude jednat v rozebíraných románech jednat. Oddíl o Foucaultově kyvadle rozebírá kromě samotného falza - Plánu, také teoreticko historický podklad románu, konspirační teorie a dobovou politicko-sociální situaci v Itálii. Část věnovaná románu Baudolino popisuje historické falzum - dopis kněze Jana a legendu o Svatém Grálu, která volně beletristicky přešla i do našich dob. Poslední rozebíraný román, Ecův zatím nejnovější, Pražský hřbitov obsahuje tématiku antisemitismu a pojednává o vzniku iracionálního xenofobního dokumentu, který do dějin vešel jako Protokoly sionských mudrců. V rámci této části se práce věnuje také teoretickým úvahám o vytváření nepřítele, které Eco vydal v knize Vytváření nepřítele. V závěru shrnujeme celkové výsledky hledání falza ve zmíněných románech a způsob, jakým Eco falzum používá ve své beletristické tvorbě.
Co je umělecká kritika?
POSPÍŠILOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce bude zaměřena na prozkoumání pojmu umělecké kritiky. V první části se autorka zaměří na představení základních typů aktivit, s nimiž je umělecká kritika spojována (výtka, interpretace, hodnocení apod.) a na prozkoumání jejich vztahů. Oporu této části práce budou tvořit teoretické spisy z 20. století, věnované pojmu umělecké kritiky. V druhé části práce studentka získané analýzy uplatní při rozboru českých uměleckých kritik jedné osobnosti, která publikuje v odborném časopisu, jedné osobnosti publikující v denním tisku a jedné osobnosti publikující na veřejném internetovém portálu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.